Centraal Planbureau

Onderwerp: persbericht
Nummer:
37
Datum: 19 juli 2002
Inlichtingen bij: Paul Besseling (tel: 070-3383416), Marcel Lever (tel: 070-3383469), of Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477)

Begrotingsoverschot 2006 bij Strategisch Akkoord 0,6% BBP

De maatregelen uit het Strategisch Akkoord van 3 juli 2002 leiden in het voorzichtige groeiscenario tot een begrotingsoverschot van 0,6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2006. Bij ongewijzigd beleid zou dit 0,3% zijn. Het effect van het Strategisch Akkoord op het begrotingssaldo bedraagt met andere woorden 0,3%-punt BBP: 0,6% minus 0,3% bij ongewijzigd beleid.
Op korte termijn leiden de maatregelen tot een geringe beperking van de economische groei. Op lange termijn is het ingezette beleid, en met name de maatregelen in de WAO en de WW, wel bevorderlijk voor de economische groei.
Dat de maatregelen uit het Strategisch Akkoord vooral op de lange termijn een positief effect hebben, komt ook naar voren bij het begrotingssaldo. Waar de maatregelen leiden tot een verbetering van het begrotingssaldo in 2006 met de hiervoor genoemde 0,3%-punt, verbetert het begrotingssaldo structureel zelfs met 0,9%-punt.

Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag verschenen CPB Document Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006. Dit document beschrijft de budgettaire effecten, de macro-economische effecten en de inkomenseffecten van het voorgenomen kabinetsbeleid.

De koopkrachtontwikkeling van de meeste huishoudens komt over de periode 2003-2006 positief uit. De omvangrijke inkomenseffecten als gevolg van de stelselwijziging in de zorg, worden gemiddeld genomen gecompenseerd door maatregelen in de fiscale sfeer en door nieuwe instrumenten als de premievrijstelling voor kinderen en de zorgtoeslag voor huishoudens met een laag (gezamenlijk) inkomen.

De resultaten wijken in geringe mate af van de op 3 juli gepubliceerde CPB Notitie Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord. Zo is het voorzichtige groeiscenario aangepast aan de nieuwe ramingen voor 2002 en 2003, zoals op 20 juni gepubliceerd in het CPB Report 2002/2, en zijn de wijzigingen verwerkt die na 29 juni in het Strategisch Akkoord zijn aangebracht.

CPB Document 22, Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006, is te bestellen bij:

Bibliotheek Centraal Planbureau
Postbus 80510
2508 GM Den Haag
Telefoon: 070-3383425
Telefax: 070-3383350
E-mail: bibliotheek@cpb.nl

Prijs: 9,00 euro

De volledige publicatie is (gratis) beschikbaar als PDFfile op de website van het Centraal Planbureau
(www.cpb.nl).

Deel: ' Begrotingsoverschot 2006 bij Strategisch Akkoord 0,6% BBP '
Lees ook