Gemeente Oosterhout


Definitief voorstel naar gemeenteraad; behandeling uitgesteld

College constateert brede steun uit raad voor "groot deel" van Meerjarenbeleidsplan

In zijn algemeenheid bestaat over een groot deel van de inhoud het Meerjarenbeleidsplan, dat de beleids- en financiële kaders voor de periode 2000-2004 vastlegt, binnen de Oosterhoutse gemeenteraad overeenstemming. Ook de opzet, de structuur en de positie van het Meerjarenbeleidsplan kan op algemene instemming rekenen.

Die conclusie trekken burgemeester en wethouders in het definitieve voorstel waarmee zij het Meerjarenbeleidsplan ter behandeling aan de gemeenteraad aanbieden. De raad zal in een extra vergadering op dinsdag 15 juni (19.30 uur) een standpunt over het plan innemen. Oorspronkelijk zou dat in een raadsvergadering op 2 juni gebeuren; de meeste raadsfracties hebben evenwel laten weten meer voorbereidingstijd nodig te hebben.

In het definitieve voorstel merkt het college op dat inhoudelijk eensgezindheid bestaat over een groot aantal onderdelen van beleid. In de voorbereidende besprekingen hebben de fracties voor 31 van de 65 beleidsproducten nagelaten alternatieven aan te dragen. Dat betekent dat over bijna de helft van de gemeentelijke beleidsproducten overeenstemming bestaat over de te volgen koers.

Over andere onderwerpen wordt - vaak ook onderling - verschillend gedacht. Dat heeft ertoe geleid dat de zeven raadsfracties in totaal 96 alternatieven hebben aangedragen. B. en w. hebben de te verwachten politieke steun voor en de financiële gevolgen van deze alternatieven bekeken. Op basis daarvan hebben burgemeester en wethouders het Meerjarenbeleidsplan en de aangedragen suggesties nog eens nadrukkelijk tegen het licht gehouden.

Daarbij hebben b. en w. ervoor proberen te waken de discussie al te zeer op detailniveau te willen voeren. Volgens hen staat dat ook haaks op het wezen van het Meerjarenbeleidsplan, dat toch vooral in grote lijnen het beeld voor de komende jaren schetst. "Het zich binden aan het Meerjarenbeleidsplan betekent beslist niet dat de fracties zich daarmee het recht van spreken voor een aantal jaren laten ontnemen. Het Meerjarenbeleidsplan beoogt niet meer, maar zeker ook niet minder dan zowel de beleidsinhoudelijke als financiële kaders te stellen voor de komende jaren. Kaders dus en geen dwangbuis. Het vaststellen van die kaders betekent wel dat de komende jaren binnen die marges moet worden gehandeld. Ergens iets bij betekent dat ergens anders iets af zal moeten (en omgekeerd)", schrijft het college in zijn eindvoorstel.

B. en w. tekenen daarbij verder aan dat het onmogelijk is alles in detail te willen regelen. "Nadere verfijning kan en moet later plaatsvinden", aldus het college, dat opmerkt dat niet over alle onderwerpen "kristalheldere uitspraken" gedaan kunnen worden.

Wijzigingen en aanvullingen

De suggesties van de fracties hebben op onderdelen tot een aantal wijzigingen en aanvullingen op het Meerjarenbeleidsplan geleid:
* naar aanleiding van opmerkingen over grondprijzen en nieuwe projecten op het gebied van ruimtelijke ordening merken b. en w. op dat ze altijd zullen proberen een commerciële grondprijs te hanteren. Ook bij deelname aan grote projecten staat voorop dat het college zo zorgvuldig mogelijk met gemeenschapsgeld wil omgaan. In een enkel geval - bijvoorbeeld als er sprake is van afspraken in regionaal verband of de morele verplichting om een bepaald project te realiseren - zal dat echter niet altijd mogelijk zijn, aldus het college;

* tegen die achtergrond merken b. en w. ook op dat ideeën, "van welke kant ze ook komen", in beginsel altijd welkom zijn. Een snelle analyse van zo’n idee, waarbij kansen en bedreigingen in beeld worden gebracht, zal moeten aangeven of het de moeite waard is zo’n idee in een concreet plan om te zetten;
* het college van b. en w. houdt vast aan het budget van ƒ 4 miljoen voor de reconstructie van de Markt, "ook al staat dat budget in de planontwikkeling onder druk". In dit bedrag zijn de kosten van aanleg van een fietsenstalling begrepen;
* b. en w. merken verder op dat ze vooralsnog willen beginnen met het verbouwen van De Bussel, zodat het gebouw aan de arbo-eisen kan voldoen. Bij de uitwerking van de plannen voor een verdere opknapbeurt van het cultureel centrum zullen ook de totaliteit van ideeën die anderen hebben en die raakvlakken met De Bussel hebben, betrokken worden. Tevens zal bij dat aanvullend onderzoek gekeken worden naar de eisen die de arbo-wetgeving aan het onderkomen van de bibliotheek stelt.

* door het onderzoek naar imago en identiteit van de gemeente zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de Stadsvisie willen b. en w.

ƒ 100.000 aan investeringen intrekken. Dan resteert nog een investeringsbedrag van ƒ 250.000. Mocht blijken dat de klus niet binnen dat bedrag geklaard kan worden, dan kan het college de raad vragen het totaalbudget toch te verhogen;

* het college houdt verder vast aan budget voor de voorbereiding van de reconstructie van de Bredaseweg, die overigens pas na 2004 zal plaatsvinden;

* burgemeester en wethouders zien verder af van een voorgenomen investering in whirlpools in zwembad Arkendonk;
* in het totaal van de belangenafweging kiezen b. en w. ervoor de aanpassing van jongerencentrum De Toonzaal te "parkeren";
* het college stelt voor ook nog in het jaar 2000 de subsidie van de administratieve ondersteuning van Stichting Ouderenwerk Oosterhout voort te zetten.

Discussiepunten

Uit de gemaakte opmerkingen van de fracties blijkt dat op een aantal onderdelen nog teveel onduidelijkheid bestaat om tot definitieve besluitvorming over te gaan. Daarom willen b. en w. in een later stadium inhoudelijk discussiëren over nut en noodzaak van een aantal onderwerpen, die overigens deels al wel in de meerjarenbegroting of het Meerjarenbeleidsplan zijn opgenomen. Het gaat dan onder andere om:
* mogelijk uitstellen van de herinrichting van de parkeerplaats Willemstraat/Gasstraat tot na 2004;

* het al dan niet handhaven van het budgetadviescentrum;
* activiteiten op het gebied van kunst

* activiteiten en bijdragen op het gebied van werkgelegenheid;
* alternatieven voor de renovatie van de moskee;
* subsidie kringloopwinkel

* gemeentelijke bijdrage aan de verplichte rioolaansluitingen in het buitengebied;

* aanpassing van Houtse Heuvel Oost;

* samen met de contractpartner bezien van nut, noodzaak en wensen van het doorzetten van de verplaatsing van V&D naar de Markt;
* definitieve moment van aanpassingen van parkeerautomaten aan de chipper/chipknip en Euro;

* plannen ten aanzien van het stadhuis;

* intenisveren van de communicatie-inspanningen (nieuw beleid, in MJBP opgenomen);

* één-loket-functie voor bedrijfsleven, middenstand en horeca (nieuw beleid, in MJBP opgenomen).

Daarnaast wil het college discussie over de hoogte van een mogelijke opslag op de grondprijs ten behoeve van de instelling van een kwaliteitsfonds.

In het voorstel reageert het college ook op de zorgen die binnen de raad bestaan over de financiële beheersing in de bedrijfsvoering van de organisatie. B. en w. begrijpen die zorg, maar vinden dat er geen te abrupte stappen genomen moeten worden. Zij wijzen erop dat juist het Meerjarenbeleidsplan moet leiden tot een beter beheersbare financiële bedrijfsvoering. Daarover zijn ook met het management afspraken gemaakt. Daarnaast zal het college erop toezien dat geen nieuwe onderwerpen worden aangepakt zonder dat prioriteiten worden gesteld ten opzichte van bestaand beleid.

Financieel beeld

Na de wijzigingen schatten b. en w. in dat er in 2000 een tekort zal ontstaan van ƒ 778.750. Bij de voorbereiding van de begroting voor dat jaar zal het college daarvoor een oplossing (moeten) zoeken. Aan het eind van de planperiode, in het jaar 2003, is er een financiële buffer van ƒ 69.500.

In het voorstel maken burgemeester en wethouders ook een opmerking over het verwachte tekort van ƒ 4,4 miljoen op de jaarrekening over 1998. Daarvan is het grootste deel al in het Meerjarenbeleidsplan verwerkt. Mogelijkerwijs resteert nog een onvoorzien effect van ongeveer ƒ 1 miljoen. Daarmee hebben b. en w. om allerlei redenen in dit Meerjarenbeleidsplan nog geen rekening kunnen houden.

Oosterhout, 28 mei 1999

Deel: ' Behandeling Meerjarenbeleidsplan Oosterhout uitgesteld '
Lees ook