Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO315
Datum: 28 december 1998

Het Balkon en De Haven

Na ruim een jaar waarin verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd, heeft het Maassluise college van burgemeester en wethouders geconcludeerd dat de plannen voor de ontwikkeling van de gebieden "Het Balkon" en "De Haven" een haalbare kaart zijn. De rapportage waaruit dit blijkt wordt in januari in de raadscommissies besproken. Ook zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van het project te sluiten met de drie betrokken marktpartijen. In deze samenwerkingsfase moeten alle partijen werkzaamheden in gang gaan zetten die noodzakelijk zijn om het project te kunnen realiseren. Pas als deze fase positief is verlopen zal er een realisatieovereenkomst afgesloten worden om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

In september 1997 heeft de gemeenteraad van Maassluis besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met een drietal partijen om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de gebieden "Het Balkon" en "De Haven" te onderzoeken. Dit project is een onderdeel van het ROM-Rijnmond project herstructurering haven- en rivierfront. De ROM-Rijnmond projecten hebben met elkaar gemeen dat ze allen een dubbele doelstelling hebben, namelijk het versterken van de economische functie en het verbeteren van het woon- en leefmilieu in het Rijnmondgebied. Het Maassluis project Balkon/ Haven past in deze doelstellingen.
Sinds het ondertekenen van de intentieovereenkomst heeft de gemeente samen met Maasstede Woning Ontwikkeling B.V., Rabo Vastgoed B.V. en de Woning Stichting Maassluis onderzocht wat de de mogelijkheden zijn en of ze (financieel) haalbaar zijn. Een belangrijk punt daarbij is dat de twee gebieden samen zijn bekeken, een aparte ontwikkeling van bijvoorbeeld alleen Het Balkon is niet aan de orde.

Het Balkon
Om woningbouw op Het Balkon (het buitendijkse gebied tussen het bedrijventerrein, de spoorlijn, de Nieuwe Waterweg en de lijn ter hoogte van de Uiverlaan) mogelijk te maken, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Zo is gekeken naar de externe veiligheid, de overstromingskansen, de bodemkwaliteit en geluidhinder. Ook is onderzoek gedaan naar de ontsluiting van Het Balkon, een belangrijk onderwerp voor een woonwijk waar mogelijk 800 woningen moeten verrijzen. De voorkeur gaat hierbij uit naar een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het station Maassluis-West. Uit onderzoek is gebleken dat een dergelijke ontsluiting haalbaar moet zijn. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van het gebied en de financiële haalbaarheid is een globale stedenbouwkundige opzet gemaakt door het bureau TKA. Op basis van deze eerste verkavelingsopzet is het mogelijk een exploitatieberekening te maken. In een latere fase moet dit nader worden uitgewerkt in een meer concrete stedenbouwkundige opzet en een beeldkwaliteitsplan. Wat betreft het woningbouwprogramma is als uitgangspunt gekozen voor een woonwijk met ongeveer 800 woningen, waarvan 70% eengezinswoningen en 30% appartementen. Ook wordt aandacht besteed aan sociale woningbouw.
Op dit moment is de grond op Het Balkon nog eigendom van de Dienst der Domeinen. Wel zijn er al gesprekken gevoerd over aankoop van de benodigde gronden.

De Haven
Het gebied De Haven omvat het bedrijventerrein rondom de Heldringstraat. Doel is dit gebied om te vormen tot een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met een recreatieve aantrekkingskracht. Op dit moment zijn hier voornamelijk bedrijven gevestigd. Er is een globale visie op de herontwikkeling van dit gebied opgesteld, waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor nadere uitwerking zijn aangegeven. Een belangrijk probleem voor de ontwikkeling van dit gebied is de geluidszonering (bedrijven die geluid produceren) en uiteraard de uitplaatsing van de bedrijven die daar nu gevestigd zijn. Duidelijk is echter wel dat realisatie van de plannen in dit gebied lange termijn-werk zullen worden.

Conclusie en besluitvorming
De resultaten van alle uitgevoerde onderzoeken zijn verwerkt in een (voorlopige) grondexploitatie van Het Balkon en De Haven. De conclusie die getrokken kan worden als alle onderzoeksresultaten naast elkaar gelegd worden is dat met subsidies van hogere overheden de exploitatie van de ontwikkeling van beide gebieden samen haalbaar is.

Besloten commissie op 7 januari
De rapportage en de concept-samenwerkingsovereenkomst zullen in eerste instantie worden besproken in een gecombineerde vergadering van de raadscommissies van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling c.a. en financiën c.a. op 7 januari. Deze vergadering begint om 18.00 uur. Op verzoek van enkele raadsleden zal gezien de financieel en onderhandelingstechnisch gevoelige informatie worden voorgesteld het onderwerp in deze vergadering in beslotenheid te behandelen. Wel ligt in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis een publieksmap ter inzage met verschillende relevante stukken. Op vrijdagavond en zaterdag is deze map voor belangstellenden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan (tijdens de openingstijden van de bibliotheek).

Openbare commissiebehandelingen in januari Vervolgens worden de rapportage over de haalbaarheid van het project Balkon/ Haven en de samenwerkingsovereenkomst behandeld in de openbare commissievergaderingen op 12 januari (ruimtelijke ordening c.a.) en 14 januari 1999 (financiën c.a.). Ook voor deze vergaderingen zullen de stukken ter inzage worden gelegd in de speciale publieksmap in het informatiecentrum. Wie dat wil kan tijdens deze openbare vergaderingen gebruik maken van het inspreekrecht om zijn of haar mening over de plannen te geven.
Op 26 januari 1999 wordt de rapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en wordt bovendien voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst met de drie betrokken marktpartijen te sluiten.
Inspraakmogelijkheden volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening zullen pas in een later stadium tijdens de realisatiefase aan de orde komen, als voorbereidingen zullen worden getroffen voor bestemmingsplanwijzigingen en als bouwaanvragen worden ingediend.

Laatste wijziging: 28 December 1998

Deel: ' Behandeling plannen 'Het Balkon' en 'De Haven' Maassluis '
Lees ook