Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie DWH

Afdeling DWH/AK

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 januari 1999 Behandeld H.A.M. de Wit
Kenmerk DWH/AK-19/99
Blad /1
Bijlage(n) -
Betreft Behandeling Verdrag met Frankrijk inzake personencontrole op de luchthavens van St. Maarten

Zeer geachte Voorzitter,

Op 10 februari aanstaande staat de behandeling van het Verdrag met Frankrijk inzake personencontrole op de luchthavens van St. Maarten geagendeerd. Mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoek ik u om uitstel van behandeling van dit Verdrag. Reden is dat ik heb begrepen dat de huidige Antilliaanse regering voornemens is mij op korte termijn officieel in te lichten over haar stellingname inzake dit Verdrag. Ik zou gaarne in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van deze reactie en de argumenten die daarin worden gegeven willen meewegen bij de uiteindelijke stellingname.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Behandeling verdrag personencontrole luchthavens St. Maarten '
Lees ook