Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

19-06-2001

Verkeerssituatie Schepperbuurt moet veiliger

Op donderdag 19 juli wordt een voorstel aan de raad voorgelegd om de verkeerssituatie in de Schepperbuurt verkeersveiliger te maken. In het voorstel staat dat het kruispunt Valgenweg - Borgsweer - Schepperbuurt gereconstrueerd moet worden (versmald en overzichtelijker). Ook is het nodig dat de grens van de bebouwde kom van Borgsweer zodanig wordt aangepast dat een gedeelte van de Schepperbuurt binnen de bebouwde kom komt te liggen. Over dit weggedeelte zal dan een snelheidsbeperking gelden van 50 km/uur zoals dat ook geldt op het weggedeelte binnen de bebouwde kom van Termunterzijl. Op het wegvak tussen de bebouwde kommen wordt dan een maximumsnelheid ingesteld van 60 km/uur.

In de Schepperbuurt worden op regelmatige afstanden verkeersplateau's aangelegd, terwijl op de wegvakken tussen deze plateau's fietsstroken worden aangebracht.

Binnen de bebouwde kom van Termunterzijl wordt voorlangs de bebouwing nog een gedeelte trottoir aangelegd tot aan de grens van de bebouwde kom.

Het voorliggend plan sluit naadloos aan op het programma `Duurzaam Veilig' en de kosten zijn begroot op f 597.000,--.

Omdat in de Schepperbuurt meerdere malen aanrijdingen hebben plaatsgevonden tussen fietsers, voetgangers en auto's, heeft de politie op verzoek van de bewoners een aantal jaren geleden snelheidscontroles gehouden. Uit deze controles bleek dat in de Schepperbuurt vaak met veel te hoge snelheid wordt gereden. In overleg met de bewoners zijn maatregelen ontworpen om het rijden met te hoge snelheid terug te dringen en om de verkeerssituatie met name voor de fietsers en voetgangers, veiliger te maken.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt: Hetty Gaastra,telefoon0596-639323.

Deel: ' Behandeling Verkeerssituatie Schepperbuurt Delfzijl '
Lees ook