Provincie Friesland

Agenda


8 april 1999 9.30 uur Provinsjale Kommisje Kritebelied

Plaats: Provinsjehûs Leeuwarden

Hoofdpunten:


-Tweede waterhuishoudingsplan Fryslân 2000-2008 (ambtelijk ontwerp) In het ambtelijk ontwerp 'Tweede waterhuishoudingsplan' wordt het concrete provinciale waterhuiskundige beleid tot 2008 beschreven, uitgaande van de gewenste situatie in 2015. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen algemeen beleid en specifiek beleid. Het algemene beleid is gericht op de elementen veiligheid, oppervlaktewaterkwaliteit, grondwater en inrichting. Het specifieke beleid is gericht op verschillende functies. Het gaat daarbij om functies als water voor landbouw, water voor natuur, water voor bebouwd gebied, drink- en industriewater en zwemwater. Het ambtelijk ontwerp is een concept dat voor advies aan de commissie voorgelegd wordt. Het college zal in juni zijn standpunt bepalen over het, aan de hand van dit advies, al dan niet bijgestelde ambtelijk ontwerp. Daarna volgt de gebruikelijke formele inspraakprocedure.

Secretaris: ir. Sk. A. Brouwers, tel (o58) 292 52 22/292 55 51

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. Voor informatie over de vergadering kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage bij: het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden, tel. 058- 292 55 24

Deel: ' Behandeling waterhuishoudingsplan Friesland 2000-2008 '
Lees ook