Gemeente Breda


BEHEER HOOFDFIETSPADEN IN BEELD GEBRACHT

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een conceptplan voor het beheer van de hoofdfietspadenstructuur vrijgegeven voor consultatie. Het gemeentelijk beleid geeft hoge prioriteit aan langzaam verkeer, met name de fiets. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor de wegenstructuur voor deze weggebruikers: de fietspaden. Het conceptplan beschrijft op welke wijze de structuur van de fietspaden in stand wordt gehouden en, waar nodig, wordt verbeterd.

De gemeente Breda heeft een uitgebreid net aan fietspaden en –routes (circa 250 kilometer). Ruim 160 kilometer hiervan wordt tot de hoofdstructuur fietspaden gerekend. Voor het beheer hiervan is een conceptplan opgesteld. In het kader van het Buitenruimteplan van de gemeente vindt een omslag plaats van technisch naar maatschappelijk beheer waarbij de begrippen schoon, heel, veilig en bruikbaar voorop staan. De gemeente wil, als verantwoordelijk wegbeheerder, zorgen voor kwalitatief aantrekkelijke fietsroutes.

Het beheer van fietspaden bestaat niet langer alleen uit het onderhouden van verhardingen. Ook beplanting, verlichting en bewegwijzering zijn van belang. Daarnaast beschrijft het plan een methode die het mogelijk maakt om aan onderdelen van de hoofdfietsroute een kwaliteitsoordeel toe te kennen. Ieder onderdeel scoort op vier aspecten: technische veiligheid, sociale veiligheid, comfort en beeld. De totaalscores tezamen geven een prioriteitsvolgorde. De technische en sociale veiligheid wegen hierbij zwaarder dan de andere twee aspecten. Op grond van de prioriteitsvolgorde worden groot onderhoud en reconstructies gepland. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met andere grootschalige projecten.

Bij het opstellen van het conceptplan is overleg gevoerd met twee belangengroeperingen namelijk de ENFB (afdeling Breda en comité BOFKONT.

Het college heeft het conceptplan in haar vergadering van 22 juni 1999 besproken en vrijgegeven voor consultatie. Het conceptplan wordt toegestuurd aan belanghebbenden en ter inzage gelegd. De reacties uit de consultatie worden meegenomen in het definitieve plan.

Na vaststelling van het definitieve plan start de gemeente Breda met de planning en uitvoering. Belanghebbenden kunnen ook aan het opstellen van de uitvoeringsplannen hun steentje bijdragen.

Breda, 24 juni 1999

Deel: ' Beheer hoofdfietspaden Breda in beeld gebracht '
Lees ook