ING


Amsterdam, 15 maart 1999

Beheerd vermogen ING Groep doorbreekt de 500 miljard-grens:


* 558 miljard per ultimo 1998

* toename 45% dankzij acquisities en sterke autonome groei

Het totaal beheerd vermogen1 van ING Groep is in 1998 gestegen met 45% van 384,1 miljard tot 558,1 miljard. Met dit beheerd vermogen is ING Groep de grootste vermogensbeheerder in de Benelux. Het discretionair beheerd vermogen2 van ING Groep bedroeg ultimo 1998 533,1 miljard, een stijging van 48% ten opzichte van ultimo 1997 ( 360,7 miljard). Het geadviseerd beheerd vermogen3 steeg met 7% van 23,3 miljard in 1997 tot 25,0 miljard in 1998.

ING Asset Management: 516,8 miljard onder beheer (+ 48%)

Het vermogensbeheer binnen ING Groep is in grote mate geconcentreerd binnen het bestuurlijk centrum ING Asset Management. Eind 1998 had ING Asset Management 516,8 miljard onder beheer. Dat is 48% meer dan eind 1997 ( 349,2 miljard).

Het discretionair beheerd vermogen van ING Asset Management bedroeg in 1998 503,6 miljard (1997: 336,2 miljard). Dit is een stijging van 50%. Deze groei is voor 29% ontstaan door acquisities en voor 21% autonoom. De groei door acquisities betreft met name BBL ( 77,0 miljard, hetgeen inmiddels is aangegroeid tot 93,1 miljard) en Clarion ( 13,3 miljard). De autonome groei (totaal 68,3 miljard) is de optelsom van de instroom van nieuw geld van nieuwe en bestaande klanten ( 33,0 miljard) en forse waardestijgingen van bestaande beleggingsportefeuilles ( 35,3 miljard).

Het geadviseerd beheerd vermogen van ING Asset Management is met 1% gestegen van 13,0 miljard eind 1997 tot 13,2 miljard eind 1998.

Belangrijkste ontwikkelingen in 1998:


* Verdeling externe/interne cliënten Circa tweederde ( 321,6 miljard) van het discretionair beheerd vermogen is afkomstig van externe relaties en circa eenderde ( 182,0 miljard) van interne klanten, met name het verzekeringsbedrijf van ING Groep.
* Beleggingsfondsen De gezamenlijke omvang van de beheerde beleggingsfondsen steeg wereldwijd met 195%, van 45,8 miljard tot 135,5 miljard. Deze grote stijging is te danken aan de acquisitie van BBL, de instroom van nieuwe gelden en aan koerswinsten.

Verschillende onderdelen van ING Asset Management beheren ruim 250 beleggingsfondsen. Van driekwart van deze fondsen ligt het beleggingsresultaat over 1998 boven de relevante benchmark.

In de Verenigde Staten is ING, via ING Funds, in december 1998 gestart met de verkoop van fondsen via de distributiekanalen van de verzekeringsmaatschappijen van de Groep. Deze fondsen worden beheerd door onderdelen van ING Asset Management. In december 1998 zijn 14 fondsen geïntroduceerd, in 1999 komen daar nog 6 bij.


* Institutionele relaties Het discretionair beheerd vermogen voor institutionele relaties is wereldwijd toegenomen met 48% van 125,7 miljard in 1997 tot 186,0 miljard in 1998. De beleggingsresultaten van circa 75% van de beheerde portefeuilles lagen boven de relevante benchmarks.

* Groepsmaatschappijen Het vermogen onder beheer voor de Groepsmaatschappijen van ING Groep nam toe van 164,7 miljard tot 182,0 miljard, een stijging van 10,5%.

* Verdeling beheerd vermogen naar beleggingscategorie Van het beheerd vermogen was eind 1998 39% belegd in aandelen, 50% in vastrentende waarden en 8% in vastgoed, tegen respectievelijk 40%, 52% en 6% eind 1997.

Ontwikkelingen bij afzonderlijke onderdelen ING

1 Besloten is de definitie van het totaal beheerd vermogen meer in lijn te brengen met internationale conventies. Dit heeft geleid tot twee aanpassingen:

* Naast het 2discretionair beheerd vermogen wordt ook het 3geadviseerd beheerd vermogen meegeteld in het totaal beheerd vermogen.

* In het totaal beheerd vermogen wordt nu het beheerd vermogen van alle onderdelen van ING Groep verwerkt, dus ook bedrijfsonderdelen buiten ING Asset Management.

De cijfers van 1997 die in dit persbericht voorkomen zijn aangepast aan de nieuwe definitie.

2 Discretionair beheerd vermogen: binnen het overeengekomen beleggingsmandaat heeft de vermogensbeheerder vrijheid van handelen.

3 Geadviseerd beheerd vermogen: binnen de overeengekomen overeenkomst adviseert de vermogensbeheerder de cliënt inzake het beleggingsbeleid.

Deel: ' Beheerd vermogen ING Groep doorbreekt 500 miljard-grens '
Lees ook