Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering Nieuwedijk 59-61 te Lemmer

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 29 juni 1999 van Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations een melding hebben ontvangen van het voornemen de bodem te saneren van het perceel Nieuwedijk 59-61 te Lemmer, kadastraal bekend gemeen-te Lemmer, sectie A, kad.nr.6654 en 6471. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, con-form arti-kel 29 juncto
37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembe-scher-ming, in een ontwerp-beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat pro forma sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat binnen 1 jaar na het afgeven van de beschikking met de sanering zal moeten worden begonnen;

- dat zij instemmen met het saneringsplan (met inachtneming van de in de beschikking aangegeven voorwaarden).

U kunt de stukken inzien
U kunt de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 15 november tot en met 13 december 1999 inzien:

- bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Iedere werkdag van 9.30 tot 16.00 uur;
- in het gemeentehuis van de gemeente Lemsterland, Burg. Krijgerplein
7 te Lemmer. Geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur; op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en bovendien op donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerp-beschikking mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM, Leeuwarden. Dit kan zolang de stukken ter inzage liggen. Als u de stukken wilt inzien of uw mening mondeling wilt geven, moet u vooraf een afspraak maken.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider J.W. Bil van ons Bureau Bodemsanering, tel. 058 292 54
41.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking bodemsanering Nieuwedijk 59-61 te Lemmer '
Lees ook