Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering Oliemolenstraat 5 te Drachten

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 26 oktober
1999 van Philips Domestic Appliances and Personal Care te Drachten een melding hebben ontvangen van het voornemen de bodem te saneren van het perceel Oliemolenstraat 5 te Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A, kad.nr. 8294. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat met de sanering moet worden gestart binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden;

- dat zij instemmen met het saneringsplan, met inachtneming van de in de beschikking aangegeven voorwaarden.

Verkorte procedure
Gedeputeerde Staten hebben verder besloten geen toepassing te geven aan de voorbereidingsprocedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat vooraf geen ontwerp-beschikking ter inzage is gelegd, maar dat meteen de definitieve beschikking wordt afgegeven.

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus
20120, 8900 HM Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, J. Eijssen, van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292
54 91.

Datum: 17 november 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking bodemsanering Oliemolenstraat 5 Drachten '
Lees ook