Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering Snekertrekweg 33 te Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 18 augustus 1999 van Subat te Rotterdam een melding hebben ontvangen van het voornemen een gedeelte van de bodem te saneren van het perceel Snekertrekweg 33 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, kad.nr. 14556. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een ontwerp-beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;.

- dat met de deelsanering moet worden gestart binnen een termijn van 4 jaar na de inwerkingtreding van deze sanering;

- dat zij instemmen met het saneringsplan onder de volgende voorwaarden:

1. na beëindiging van de grond- en grondwatersanering dient de restverontreiniging door middel van periodieke bemonstering en analyse van peilbuizen gecontroleerd te worden. In het door u op te stellen evaluatierapport dient hiervoor een voorstel gedaan te worden.

U kunt de stukken inzien
U kunt de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 16 september tot en met 14 oktober 1999 inzien:

- bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Iedere werkdag van 9.30 tot 16.00 uur;
- in het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarden te Leeuwarden. Geopend op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur (tel. 058 233 84 48).

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerp-beschikking mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Dit kan zolang de stukken ter inzage liggen. Als u de stukken wilt inzien of uw mening mondeling wilt geven, moet u vooraf een afspraak maken.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, de heer C. Fossen van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292 54 41.

Deel: ' Bekendmaking bodemsanering Snekertrekweg 33 Leeuwarden '
Lees ook