Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering Sud 106-108 en Sud 114/116 te Workum

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 8 november
1999 van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijefurd te Workum een melding hebben ontvangen van het voornemen de bodem te saneren van het perceel Sud 106-108 en Sud 114/116 te Workum, kadastraal bekend gemeente Workum, sectie A, kad.nr. 5929. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een beschikking vastgesteld:

- dat de bodemverontreiniging op de locatie Sud 106-108 te Workum een geval van ernstige verontreiniging betreft;

- dat de bodemverontreiniging op de locatie Sud 114/116 te Workum geen geval van ernstige verontreiniging betreft;

- dat pro forma sprake is van urgentie om het onder 1. bedoelde geval van ernstige bodemverontreiniging te saneren;

- dat ingestemd wordt met het voorgelegde plan om het onder 1. bedoelde geval van ernstige bodemverontreiniging te saneren. Het deelsaneringsplan en overige in deze beschikking genoemde stukken maken deel uit van deze beschikking.

Verkorte procedure
Gedeputeerde Staten hebben verder besloten geen toepassing te geven aan de voorbereidingsprocedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat vooraf geen ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, maar dat meteen de definitieve beschikking wordt afgegeven.

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus
20120, 8900 HM Leeuwarden.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, J. Eijssen van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292
54 91.


1 december 1999

Deel: ' Bekendmaking bodemsanering Sud 106-108 en Sud 114/116 Workum '
Lees ook