Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering M. Tesselschadestraat 51 te Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 30 augustus
1999 van BP Nederland VOF te Rotterdam een melding hebben ontvangen van het voornemen de bodem te saneren van het perceel M. Tesselschadestraat 51 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, kad.nr. 8908. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat pro forma sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat met de sanering moet worden begonnen binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden;

- dat zij instemmen met het saneringsplan, onder de volgende voorwaarden:

- bij een eventuele stagnatie van de grondwatersanering wordt in overleg met de provincie besloten of de grondwatersanering gestaakt kan worden.

Verkorte procedure
Gedeputeerde Staten hebben verder besloten geen toepassing te geven aan de voorbereidingsprocedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat vooraf geen ontwerp-beschikking ter inzage is gelegd, maar dat meteen de definitieve beschikking wordt afgegeven.

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, de heer C. Fossen, van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292 54 41.

Deel: ' Bekendmaking bodemsanering Tesselschadestraat 51 Leeuwarden '
Lees ook