Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemverontreiniging Keegsdijkje 7 te Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 12 oktober
1999 van DGW&T directie Noord-Oost Nederland te Meppel een rapport hebben ontvangen van een nader onderzoek naar verontreiniging in de bodem van het perceel Keegsdijkje 7 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, kad.nr. 9 en 18.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 van de Wet bodembescherming, in een beschikking vastgesteld:
- dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Verkorte procedure
Gedeputeerde Staten hebben verder besloten geen toepassing te geven aan de voorbereidingsprocedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat vooraf geen ontwerp-beschikking ter inzage is gelegd, maar dat meteen de definitieve beschikking wordt afgegeven.

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus
20120, 8900 HM Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider J. Eijssen, van ons Bureau Bodemsanering, tel. 058 292
54 91.

Deel: ' Bekendmaking bodemverontreiniging Keegsdijkje 7 Leeuwarden '
Lees ook