Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 3 (20 januari 1999)

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (art. 41 Woningwet)
Rijndal 35, dakkapel aanbrengen en entree uitbreiden. Rijndal 43 en 45, woonhuizen aan voorgevelzijde uitbreiden. Diabellistraat 74, dakkapel aanbrengen.
Ferdinand Huijckburg 42 en 43, woonhuizen aan achtergevelzijde vergroten.
Dorpsstraat 162, woonhuis vernieuwen en uitbreiden. Lylantse Baan 7, vluchttrap aanbrengen.
Ringvaartpark 12, dakkapel in zijgeveldakvlak aanbrengen. Helena erf 24, woonhuis veranderen.
Ruijsdaelsingel 1, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 85, dakkapel aanbrengen.
Jan van Kanrede 48, dakkapel aanbrengen.
Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en Milieu, telefoonnummer 2848 653.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING. Verzenddatum 8 januari 1999:
Ch. van Pallandtrade 19, dakkapel aanbrengen. Verdistraat 6, dakkapel aanbrengen.
Bas de Blokrede 9, dakkapel aanbrengen.
H. Laurensrade 52, dakkapel aanbrengen.
Rameaustraat 7, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Bernsteinstraat 70, dakkapel aanbrengen.
Tussenspoor 2, dakkapel aanbrengen.
Verzenddatum 12 januari 1999:
Merelhoven 395, zonnecollector aanbrengen.
Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
01. Bachstraat 97, woonkamer uitbreiden.
02. Franckstraat 47, woonhuis uitbreiden aan achtergevelzijde. 03. Franckstraat 30, berging plaatsen.
04. Diabellistraat 74, dakkapel aanbrengen.
05. Lylantse Baan 7, vluchttrap aanbrengen.
06. Brahmsstraat 85, dakkapel aanbrengen.
07. Jan van Kanrede 48, dakkapel aanbrengen.
08. Rijndal 35, dakkapel aanbrengen en entree uitbreiden. 09. Rijndal 43 en 45, woonhuizen aan voorgevelzijde uitbreiden. Aan de bij 01, 02 en 03 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 04, 05, 06 en 07 genoemde aanvragen kan worden meegewerkt door vooruit te lopen op een toekomstig uitwerkingsplan.

Aan de bij 08 en 09 genoemde aanvragen kan worden meegewerkt door met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet vooruit te lopen op een herziening van het geldende bestemmingsplan. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 21 januari 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

WET MILIEUBEHEER
De procedure bij een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is in twee fasen te onderscheiden:
- fase 1: het ontwerp van de beschikking;
- fase 2: de beschikking.
Deze kennisgeving betreft de beschikking (fase 2).

Beschikkingen
Voor onderstaande inrichtingen is vergunning verleend:
- de (boek)binderij en cartonnagebedrijf, gelegen aan de Wormerhoek 6 (revisievergunning);

- een winkelcentrum (algemene ruimten), gelegen aan de Puccinipassage (oprichtingsvergunning);

- een tijdelijk depot voor het opslaan van verontreinigde grond (maximaal 12 maanden), gelegen op een gedeelte van de locatie Rivium-Noord (oprichtingsvergunning);

- het aannemingsbedrijf, gelegen aan de Bermweg 234-236 (revisievergunning).

Inzage van de stukken
De beschikking en de overige stukken liggen van 21 januari 1999 tot en met 3 maart 1999 ter inzage. Desgevraagd kunnen de stukken bovendien worden ingezien gedurende genoemde periode tot 20.00 uur.

Hiervoor dient u via telefoonnummer 010 - 2848 662 een afspraak te maken.
Voor een mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met de afdeling
Handhaving en Vergunningen, Rivierweg 111 (telefoon 010 - 2848 662).
Een exemplaar van de stukken, die ter inzage liggen, is verkrijgbaar tegen betaling van de kosten.

Beroep
Tot en met 3 maart 1999 kunt u tegen de beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen:
- degenen die tijdig mondeling of schriftelijk bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

- andere belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

De beschikking is van kracht met ingang van 4 maart 1999 tenzij voor die datum naast het beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dit verzoek nog niet is beslist. Dit verzoek moet worden gericht aan: de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070-36 24 871).

BELASTINGVERORDENINGEN
In de gemeenteraad van 14 december 1998 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

nummer 114/b-I Verordening tot derde wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 1997;

nummer 114/b-II Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening reinigingsrechten 1996;

nummer 114/b-III Verordening tot zevende wijziging van de Verordening rioolrechten 1996;

nummer 114/b-IV Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening rioolrechten 1996 gebruikers;

nummer 114/b-V Verordening tot zevende wijziging van de Legesverordening 1996;

nummer 114/b-VI Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening marktgeld 1996;

nummer 114/b-VII Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening hondenbelasting 1996;

nummer 114/b-VIII Verordening tot intrekking van de Verordening brandweerrechten 1996;

Voormelde verordeningen treden in werking met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1999.

De verordeningen hebben betrekking op de voor 1999 vastgestelde belastingtarieven. De genoemde verordeningen liggen vanaf heden voor een ieder integraal ter inzage. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluiten.

KOOPZONDAGEN
De onderstaande 12 zon- en feestdagen zijn, met toepassing van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening, aangewezen als koopzondagen, waarop de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden niet gelden voor bedrijven gelegen in het Hoofdweggebied:
3 januari 1999,
24 januari 1999,
7 februari 1999,
7 maart 1999,
5 april 1999 (tweede paasdag),
13 mei 1999 (hemelvaartsdag),
24 mei 1999 (tweede pinksterdag),
5 september 1999,
3 oktober 1999,
7 november 1999,
28 november 1999,
26 december 1999, (tweede Kerstdag)
De firmas Gamma en Hans Verkerk worden voor deze aanwijzing geacht in het Hoofdweggebied gevestigd te zijn.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van artikel 10 van de Winkeltijdenwet beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te s-Gravenhage.
Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van
zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking.

De aanvragen om bouwvergunningen, de meldingen waarvoor een procedure vereist is en de belastingverordeningen liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

Deel: ' Bekendmaking bouwzaken Capelle a/d IJssel week 3 '
Lees ook