Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking waterkering uitbreiding Industriehaven Harlingen

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van Wetterskip Fryslân op 12 maart een concept-plan hebben ontvangen voor de aanleg van een primaire waterkering rond de beoogde uitbreiding van de industriehaven in Harlingen.

Ter inzage
Het plan ligt van 21 mei tot 21 juni ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
- op het kantoor van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden;

- bij de gemeente Harlingen, Voorstraat 35 te Harlingen.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het plan tot uiterlijk 21 juni schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Er bestaat gelegenheid deze zienswijze mondeling naar voren te brengen of toe te lichten tijdens een hoorzitting. Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken, dan kunt u dit schriftelijk of telefonisch
(tel. 058 - 292 51 26) aan Gedeputeerde Staten kenbaar maken.

Informatie
Nadere informatie over het plan is verkrijgbaar bij Wetterskip Fryslân op nummer 058 - 233 98 01 en de provincie Fryslân op nummer 058 - 292
51 26.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking GS Friesland uitbreiding haven Harlingen '
Lees ook