OPTA

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer mw. mr. I.M.A. van der OPTA/EGM/2002/201375 (070) 315 35 74 Hart
Datum Onderwerp Bijlage(n) ITTZ: vervolg proces 1

Geachte heer en/of mevrouw,

Op 26 april 2002 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hier: het college) zijn nota van bevindingen (kenmerk OPTA/EGM-IBT/2002/201084) inzake de integrale tariefregulering voor eindgebruikers- en interconnectiediensten bekend gemaakt. Hierin is het college ook ingegaan op de toekomstige retail tariefregulering voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2006.

Het college heeft bij de vaststelling van de toekomstige retail tariefregulering rekening gehouden met het in Europees verband nieuw vastgestelde ONP kader. Op grond van het nieuwe ONP kader zullen in de toekomst alleen ex ante retail verplichtingen kunnen gelden indien er geen effectieve concurrentie op de relevante markt is én de verplichtingen uit hoofde van de wholesale regulering en die samenhangend met C(P)S niet hebben geleid of zullen leiden tot het bereiken van de doelstellingen van het nieuwe ONP kader. Dit betekent dat de nadruk ligt op het wegnemen van wholesale belemmeringen.

Een en ander is in de nota van bevindingen vertaald in het beleidsvoornemen inhoudende de introductie van retail veiligheidsplafonds gedurende de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2006 met een tussentijdse evaluatie op 1 juli 2004, gegeven de uitvoering door KPN van een aantal te specificeren wholesale maatregelen.

Op 8 mei 2002 heeft het college een slotdocument (kenmerk OPTA/COL/2002/201212) vastgesteld waarin de bedoelde wholesale maatregelen zijn gespecificeerd, ter oplossing van de door het college inventariseerde wholesale belemmeringen voor met name het aanbieden van vaste openbare telefonie. Op 8 mei jongstleden heeft KPN bij brief (kenmerk 2002-U-00361-RvB) haarvolledige commitment gegeven ten aanzien van deze door haar te ondernemen wholesale maatregelen. Op 13 mei 2002 is het slotdocument aan marktpartijen bekendgemaakt.Op 16 mei 2002 heeft een ronde tafelbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van integrale tariefregulering. Tijdens deze bijeenkomst heeft het college zijn beleidsvoornemen aan de markt toegelicht. Mede naar aanleiding van de door marktpartijen tijdens deze bijeenkomst geuite zorg over de feitelijke uitvoering door KPN van het door haar uitgesproken commitment, heeft het college KPN bij brief van 31 mei jl. (kenmerk OPTA/COL/2002/201369) geïnformeerd over het proces op basis waarvan het college over deze uitvoering zijn oordeel zal vormen. Een afschrift van deze brief treft u als bijlage aan.

Oproep aan marktpartijen
Het college heeft KPN aangegeven de komende tijd, teneinde zeker te stellen dat KPN haar commitment waarmaakt, de uitvoering daarvan te zullen monitoren. Het college acht daarbij de inbreng van marktpartijen onontbeerlijk en nodigt marktpartijen dan ook nadrukkelijk uit om het college vanuit hun ervaringen op de hoogte te stellen van de wijze waarop KPN de in het slotdocument geformuleerde wholesale maatregelen implementeert. Overigens sluit het college niet uit dat in het kader van de beoordeling door het college van de door KPN aan de wholesale maatregelen gegeven uitvoering er een beroep op marktpartijen zal worden gedaan.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt

drs. K. NoorlagDeel: ' Bekendmaking integrale tariefregulering voor eindgebruikers- en inte.. '
Lees ook