Gemeente Gent

B e k e n d m a k i n g v a n e e n
m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a a g k l a s s e 1 d o o r n v L i b e r t P a i n t s & C o (13/07/2001)

De burgemeester van Gent brengt ter kennis van de bevolking dat door de

nv LIBERT PAINTS & CO gevestigd in 9000 GENT, Nekkersputstraat 189

een milieuvergunningsaanvraag ingediend is voor

een inrichting gelegen in 9000 GENT, NEKKERSPUTSTRAAT 189, kadastraal bekend GENT Afd. 16, sectie K, percnr(s). 885/a (voorheen deel van 885), 887/y, 887/z,

met als voorwerp

het verder exploiteren en veranderen (door uitbreiding en wijziging) van het bedrijf dat verven en vernissen produceert

rubrieken

3.3. (3) lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering

(max. 0,3 m³/uur en 1,5 m³/dag);

3.5.1. (3) lozen van koelwater in de Rietgracht (max. 2 m³/uur en 10 m³/dag);

3.6.3.1. (2) afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van

bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat (max. 0,3 m³/uur en


1 m³/dag);


4.1.3. (1) productie van verven en vernissen (circa 460,55 kW);

4.4. (2) diverse ovens (totaal inwendig volume 2,835 m³);

4.5. (2) opslag van bedekkingsmiddelen (afgewerkte producten)

(max. 140,6 ton);

12.2.1. (3) transformatoren (200 kVA en 630 kVA);

12.3.2. (2) 3 batterijladers (totaal 10 kW);

16.3.1.1. (3) luchtcompressoren (totaal 38,55 kW);

16.7.2. (2) opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten (max. 1 518 liter);

17.3.2.3. (1) opslag van giftige stoffen (pigmenten) (max. 1 750 kg);

17.3.3.3. (1) opslag van schadelijke vloeistoffen (max. 11 200 kg) en irriterende

vloeistoffen (max. 5 000 kg) onder meer harsen en glycolethers;

17.3.4.3. (1) opslag van licht ontvlambare vloeistoffen (maximaal 32 300 liter)

onder meer solventen, toluol en thinner;

17.3.5.3. (1) opslag van ontvlambare vloeistoffen (max. 172 100 liter) onder

meer harsen, additieven, solventen.;

17.3.6.2. (2) opslag van 1 000 liter solventen (glycolethers) in vaten,

bovengrondse stookolietank van 2 500 liter en een bovengrondse

dubbelwandige stookolietank van 15 000 liter;

17.3.7.2. (2) opslag van 2 400 liter additieven in vaten, 55 700 liter harsen

(23 000 liter in bovengrondse tanks van respectievelijk 8 000 liter

en 15 000 liter + 32 700 liter in vaten);

17.3.9.3. (1) vijf solventpompen;

21.3. (2) opslag van 42 ton pigmenten;

23.3. (2) opslag van max. 7 ton synthetische harsen;

24.4. (3) 1 laboratorium;

29.5.2.2. (2) onderhoudswerkplaats metaalbewerking (12 kW);

43.1.2. (2) stookinstallaties (totaal warmtevermogen 1 960 kW);

53.8.2. (2) grondwaterwinning (max. 6 m³/dag en 1 350 m³/jaar).

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 13 juli tot en met 18 augustus ter inzage van de bevolking bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, elke werkdag van 8 tot 13 uur en woensdagnamiddag ook van 14 tot 18.30 uur.

Let wel: in de week van 21 juli 2001 (Gentse Feesten) is de dienst enkel open op dinsdagvoormid-dag 17 juli en donderdagvoormiddag 19 juli van 9 tot 11 uur.

Tijdens die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen en mondeling worden meegedeeld aan de gemachtigde ambtenaar bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling.

Informatie

Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge,

tel. (09)239 43 11, fax (09)239 43 90, e-mail leefmilieu@gent.be

Bevoegd

de heer Lieven Decaluwe, schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen.

Deel: ' Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag in Gent '
Lees ook