Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking Ontwerp Natuurgebiedsplan

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat van 18 tot en met 31 mei 1999 het Ontwerp Natuurgebiedsplan "It Skar" voor iedereen ter inzage ligt op de volgende plaatsen:

- het gemeentehuis van Skarsterlân;

- het waterschapskantoor van Boarn en Klif, Edisonweg 3 te Joure;
- het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, te Leeuwarden, kamer 325;
- de Dienst Landelijk Gebied aan de Tesselschadestraat 7 te Leeuwarden.

Inhoud van het plan
Het gaat in dit plan om de uitvoering van natuurbeleid. Als onderdeel van het integrale project "De Skarlannen". Het geeft aan wat onze bedoeling is voor de natuurinvulling in dit gebied, vooral over de nieuw te begrenzen gebieden.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na deze mededeling zijn/haar bedenkingen over de inhoud van dit plan schriftelijk in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus
20120, 8900 HM te Leeuwarden.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de Dienst Landelijk Gebied, op het kantoor aan de Tesselschadestraat 7 te Leeuwarden, de heer B. Postma, tel. 058 - 295 52 72.

Leeuwarden, mei 1999

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking Ontwerp Natuurgebiedsplan It Skar GS Friesland '
Lees ook