Bekendmaking wijziging legesverordening 2002

In zijn vergadering van 8 juli 2002 heeft de gemeenteraad van Amerongen op grond van artikel 229 lid 1 sub b van de Gemeentewet, een verordening tot wijziging van de legesverordening 2002 vastgesteld, ten behoeve van legesheffing in verband met het in behandeling nemen van een aanvraag om monumentenvergunning.
De datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2002. Bovenstaande verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis te Amerongen, Sector Grondgebiedzaken, Hof 1, 3958 CH Amerongen.

Deel: ' Bekendmaking wijziging legesverordening 2002 gemeente Amerongen '
Lees ook