Gemeente Wieringen- Algemene Wet Bestuursrecht (3 augustus 2001)
- Bouwen en wonen (3 augustus 2001)

- Ter inzage artikel 19 Lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening (3 augustus 2001)

- Ter inzage artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening (3 augustus 2001)

- Algemene Wet Bestuursrecht (27 juli 2001)
- Verplaatsen vaste standplaatsen (27 juli 2001)
- Bouwen en wonen (27 juli 2001)

- Ter inzage artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke ordening (27 juli 2001)

- Gemeente Wieringen "Gulden gedoogzone"??? (24 juli 2001)
- Inzameling wit- en bruingoed (24 juli 2001)
- Spreekuur Welzijn (24 juli 2001)

- Inzameling oud papier (24 juli 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (20 juli 2001)
- Bouwen en wonen (20 juli 2001)

- Ter inzage, wet Milieubeheer (20 juli 2001)
- Ter inzage, wet Milieubeheer (17 juli 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (13 juli 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (13 juli 2001)
- Inzameling oud papier (13 juli 2001)

- Bouwen en wonen (13 juli 2001)

- Ter inzage, art. 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening (13 juli 2001)
- Ter inzage, art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (13 juli 2001) Algemene Wet Bestuursrecht (3 augustus 2001) Op 31 juli 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen: Verleende kapvergunning aan:

-P Hegeman voor het kappen van 1 japanse kers, perc. Gasthuisweg 35;
-D. Busser voor het kappen van 1 japanse kers, perc. Banbroek 11;
-M.S Beukema Portegijs voor het kappen van 1 naaldboom, perc Westerlanderweg 52

-H. Dallinga voor het kappen van 16 coniferen, perc. Grote Krogt 25;
-Gemeente Wieringen voor het kappen van 2 vleugelnoten, perc Parklaan 38;

-Gemeente Wieringen voor het kappen van 24 populieren, perc. Klieverkruisweg;

-R.Prins voor het kappen van 4 iepen, perc. Damsterpad 3;
-Dingjan en zonen voor het kappen van 13 iepen, perc. Westerlanderwg 127a.

Verleende drank- en horecavergunning aan V.o.f de Harmonie t.b.v. perc. Kerkplein 1.

Verleende vergunning aan Koninklijke Marine Onderzeedienst voor het afsluiten van de Nieuwe Haven voor het houden van een sportdag nabij het complex van de Marine Watersportvereniging op de Haukes. Verleende vergunning aan St. Skeeler Promotie Noord Holland voor het houden van een skeelertocht op zondag 16 september a.s. De burgemeester heeft op 31 juli 2001 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt

Verleende exploitatievergunning aan V.o.f. de Harmonie t.b.v. perc. Kerkplein 1.
Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de
Bouwen en wonen (3 augustus 2001)

A. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
verzonden 3 augustus 2001:

-het oprichten van een erker op het perceel De Haukes 86;
-het vergroten van een aanbouw en opbouw op het perceel Dijkstraat 30.
B. INGESTEMDE MELDINGEN
Verzonden 3 augustus 2001:

-het oprichten van een blokhut op het perceel Klufterkrogt 5;
-het oprichten van een blokhut op het perceel Slingerweg 35.
C. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN
Verzonden 3 augustus 2001:

-het slopen van een reinwaterpompstation op het perceel aan Slm. A. de Visserstraat;

-het slopen van een schuur op het perceel Akkerweg 8;
-het gedeeltelijk slopen van een pand op het perceel Kerkplein 4/5.
D. VERLEENDE VRIJSTELLINGEN VOLGENS
ARTIKEL 19 LID 2/3 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING Verzonden 3 augustus 2001:

-het oprichten van een antennemast op het perceel Sluiskolkkade 2;
-het vergroten van een woning op het perceel Hollebalgweg 13.
Tegen de onder A, B, C en D genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
telefoonnummer 0227-594396.

Ter inzage voor artikel 19 Lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening (3 augustus 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van maandag 6 augustus 2001 gedurende 4 weken bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft de bouwplannen voor:

-het vergroten van een woning en garage op het perceel v. Kempenstraat 5;

-het oprichten van een aanbouw, berging op het perceel Pieter Maatsstraat 8.

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
telefoonnummer 0227-594396.
Ter inzage voor artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening (3 augustus 2001)
Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 6 augustus 2001 gedurende 2 weken een tijdelijk bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het bouwplan van de voetbalvereniging Wiron Den Oever voor het tijdelijk plaatsen van een unit op het terrein van Wiron.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit tijdelijke bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
telefoonnummer 0227-594396.
Algemene Wet Bestuursrecht (27 juli 2001) Op 24 juli 2001 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt: verleende drank- en horecavergunning aan F.H. Kohlmeijer t.b.v. Beach Club Lutjestrand te Westerland.
Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen. Verplaatsen vaste standplaatsen (27 juli 2001) In verband met de te houden kermis zijn de standplaatsen van P.N. van Etten met groenten en fruit en N. de Jong met noten, kaas e.d. op zaterdag 28 juli a.s. verplaatst naar de Batum. Ook de standplaats van t Stoepje met brood, koek e.d. op dinsdag 31 juli a.s. is verplaatst naar de Batum.

Bouwen en wonen (27 juli 2001)

A. ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
ontvangen 23 juli 2001:
het veranderen, vergroten van een woning op het perceel Stroeërweg 34,
het oprichten van woningen voor woonwijk Slingerweg II fase 1, 2 en 3.

B. ONTVANGEN SLOOPAANVRAAG
ontvangen 23 juli 2001:
het slopen van een aanbouw op het perceel Stroeërweg 34.

C. VERLEENDE BOUWVERGUNNING
verzonden 27 juli 2001:
het veranderen vergroten van een woning op het perceel Westerlanderweg 180.

D. INGESTEMDE MELDING
verzonden 27 juli 2001:
het oprichten van een serre op het perceel Witkoppe 11.

E. VERLEENDE VRIJSTELLINGEN
ARTIKEL 19 LID 3 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING verzonden 27 juli 2001:
het oprichten van een blokhut op het perceel Kerkplein 25; het oprichten van een blokhut op het perceel Belt 21.

F. VERLEENDE VRIJSTELLING
ARTIKEL 19 LID 2 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING Verzonden 27 juli 2001:
het veranderen, vergroten van een schuur op het perceel Westerlanderweg 140.
De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens Tegen de onder C, D, E en F genoemde beschikking kan door Grondgebiedzaken,
telefoonnummer 0227-594396.

TER INZAGE VOOR ARTIKEL 19 LID 2 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (27 juli 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van maandag 30 juli 2001 gedurende 4 weken twee bouwplannen ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft:
- het bouwplan van de familie De Jong voor het vergroten van een woning op het perceel De Weel 97;

- het bouwplan van de heer F. Dam voor het oprichten van een opslagloods op het perceel Hoelmerkruisweg 2.

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
telefoonnummer 0227-594396.
Hippolytushoef, 27 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
T. Beneker, loco-burgemeester
Gemeente Wieringen "GULDEN GEDOOG ZONE" ???
(24 juli 2001)
Nee want ook de gemeente Wieringen is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de EURO per 1 januari 2002. Tot nu toe hebben de inwoners van Wieringen van de lokale invoeringsperikelen niet zoveel gemerkt. Het is dan ook niet de bedoeling geweest om al in een vroeg stadium met de voorlichting te beginnen. Dit zou, gelet op de hoeveelheid informatie die reeds vanuit de landelijke voorlichtingscampagne is verschenen, kunnen leiden tot een soort "EURO-MOEHEID". Dit verschijnsel willen wij graag voorkomen. Één van de afspraken die ten aanzien van de invoering is gemaakt, is dat de gemeente met ingang van 1 juli aanstaande een start maakt met de zgn. externe gewenning, wat betekent dat ook de gemeente dubbel gaat prijzen. In de correspondentie zal de gemeente derhalve naast het bedrag in guldens ook het bedrag in EURO'S vermelden. Voor wat betreft de financiële administratie van de gemeente is ervoor gekozen om niet eerder dan 1 januari 2002 over te schakelen naar de EURO.
De gulden zal voor de gemeente tot deze datum de basis blijven. In de komende periode tot 1 januari 2002 zal de gemeente u via de lokale media verder informeren over de EURO en uw gemeente. In het gemeentehuis, de bibliotheek en het zwembad zijn inmiddels EURO-informatiezuilen geplaatst. Hier is het nodige informatiemateriaal voorhanden.
INZAMELING WIT- EN BRUINGOED (24 juli 2001) Vanaf 1 januari 2001 hebben wij een inzamelregeling opgezet voor het wit- en bruingoed. Dit is de verzamelnaam voor alle huishoudelijke elektrische apparaten.
Deze oude apparaten kunnen bij aankoop van een nieuw apparaat ingeleverd worden bij uw winkelier.
Een andere mogelijkheid is om uw oude apparaat te melden bij kringloopwinkel Rataplan. Deze noteert uw melding en zal het apparaat op de tweede maandag van de maand thuis bij u ophalen. Let hierbij op dat er geen (deels) gedemonteerde apparaten worden aangeboden. Deze worden niet meegenomen!
Het telefoonnummer van Rataplan is 0223- 618340. Ook de oude koelkasten kunnen hier vanaf 1 januari 2000 gemeld worden. Deze worden dan door Rataplan opgehaald.

Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid om tussentijds uw grofhuisvuil tegen betaling bij het vuiloverslagstation aan de Schootenweg te De Helder aan te bieden. U kunt hier terecht van maandag t/m vrijdag 07.30 11.45 uur en van 13.00- 16.00 uur.

SPREEKUUR WELZIJN (24 juli 2001)

In verband met de vakanties vervalt het spreekuur van Welzijn in Den Oever op de volgende data:

- 31 juli 2001

- 07 augustus 2001

- 14 augustus 2001

Afdeling Welzijn is wel dagelijks bereikbaar op het gemeentehuis in Hippolytushoef van 09.00 tot 12.00 uur en maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur (telefoon 0227- 594300).
INZAMELING OUD PAPIER (24 juli 2001)
Op 28 juli 2001 is het de laatste zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, bij de weg aan te bieden. Hippolytushoef, 24 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
T. Beneker, loco-burgemeeste
Algemene wet bestuursrecht (20 juli 2001) Op 17 juli 2001 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een terras aan ondernemers Houtzolder t.b.v. perceel Havenstraat 16 te Den Oever. Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen. Hippolytushoef, 20 juli 2001
T. Beneker, loco-burgemeester

Bouwen en wonen (20 juli 2001)
A. Ontvangen bouwaanvragen
ontvangen 12 juli 2001:
het veranderen/vergroten van een duivenhok op het perceel Elft 14 ontvangen 13 juli 2001:
het oprichten van een blokhut op het perceel Slingerweg 35 ontvangen 16 juli 2001:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Vlieterstraat 4 ontvangen 16 juli 2001:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel van Hengelstraat 14
B. Ontvangen meldingen
ontvangen 16 juli 2001:
het oprichten van een blokhut op het perceel Zandburen 40 C. Verleende bouwvergunning
verzonden 20 juli 2001:
het oprichten van een praktijkruimte op het perceel De Kule 64

D. Ingestemde melding

verzonden 20 juli 2001:
het oprichten van een blokhut op het perceel Belt 48

Hippolytushoef, 20 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Ter inzage (20 juli 2001)
Artikel 19 lid 3 wet op De Ruimtelijke Ordening Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 23 juli 2001 gedurende 4 weken ter inzage:

- een bouwplan van de heer R.M.E. Hammelburg voor het vergroten van een woning gelegen op het perceel Waterweg 3 te Westerland;
- een bouwplan van Windplan Kornwerderzand bv voor het plaatsen van een antenne op een windturbine op het perceel Rijksweg 7 te Den Oever;
- een bouwplan van de heer J.M. Lont voor het veranderen van een kantoor in een kantoor met woning gelegen op het perceel Kerkplein 4/5 te Hippolytushoef;

- een bouwplan van de heer A.J. Keppel voor het vergroten van een woning op het perceel Belt 10 te Hippolytushoef;
- een bouwplan van de heer M.J. Marees voor het vergroten van een woning gelegen op het perceel Rotgans 6 te Hippolytushoef.

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.
openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. Hippolytushoef, 20 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

wet Milieubeheer (17 juli 2001)

terinzagelegging beschikking

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (art. 8.4) hebben verleend aan:


- Sandfirden Technics B.V. voor het uitbreiden/veranderen van een inrichting als bedoeld in art. 8.4 van de Wet milieubeheer. Het betreft een inrichting voor het verrichten van montage- en herstelwerkzaamheden van werktuigen en motoren voor de scheepvaart en industrie. De inrichting is gelegen op het Haventerrein 1 te Den Oever en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie A, nr. 3806, 4705, 4706 en 4707.
De beschikking met bijlagen liggen gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 18 juli 2001 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie gedurende genoemde periode op maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken. De vergunning is verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan slechts worden ingesteld door:

- degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroep kan worden ingesteld (binnen zes weken na de dag waarop de stukken ter visie zijn gelegd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zonodig kan ook een verzoek tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387. Hippolytushoef, 17 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Voornemen om kapvergunning te verlenen (13 juli 2001) Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- Gemeente Wieringen, Elft 15 te Hippolytushoef voor 3 linden in gemeenteplantsoen naast perceel De Kule 23 te Den Oever;
- P. Hegeman, Gasthuisweg 35 te Den Oever voor 1 Japanse kers in de voortuin;

- H. Dallinga, Grote Krogt 25 te Hippolytushoef voor 16 coniferen in de achtertuin;

- D. Busser, Banbroek 11 te Hippolytushoef voor 1 Japanse kers in de achtertuin.
Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 28 juli 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Hippolytushoef, 13 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Algemene wet bestuursrecht (13 juli 2001) Op 10 juli 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:
- verleende vergunning aan Bloemenvereniging Flora Den Oever voor het houden van een hindernissteprace rond ijsbaantje Den Oever op 25 augustus 2001;

- verleende vergunning aan Automark Röst voor een standplaats op het Kerkplein op 20 augustus 2001.
Hippolytushoef, 13 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

Inzameling oud papier (13 juli 2001)

Op 14 juli 2001 is het de tweede zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, bij de weg aan te bieden. Hippolytushoef, 13 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Bouwen en wonen (13 juli 2001)
A. Ontvangen bouwaanvragen
ontvangen 3 juli 2001:
het veranderen/vergroten van een aanbouw op het perceel Nieuwlanderweg 8
ontvangen 6 juli 2001:
het oprichten van een garage op het perceel Akkerweg 35 ontvangen 9 juli 2001:
het veranderen van een woning op het perceel Voorstraat 10 ontvangen 10 juli 2001:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Stroeërweg 44 ontvangen 10 juli 2001:
het oprichten van een machineberging op het perceel Stroeërweg 30 B. Ontvangen sloopaanvragen
ontvangen 6 juli 2001:
het gedeeltelijk slopen van een kantoor op het perceel Kerkplein 4/5 De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, dhr. M. Bootsma, tel. 0227-594396. Hippolytushoef, 13 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Ter inzage (13 juli 2001)
artikel 15 van de wet op de Ruimtelijke Ordening Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 16 juli 2001 gedurende 2 weken een bouwplan van de heer J. Droog voor het vergroten van een woning op het perceel Dijkstraat 30 ter inzage. Wij zijn voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling zoals bedoeld in artikel 4 lid 4a van het vigerende bestemmingsplan Den Oever te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden hun zienswijze aan ons kenbaar maken. Hippolytushoef, 13 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Ter inzage (13 juli 2001)
artikel 19 lid 1 van de wet op de Ruimtelijke Ordening Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 16 juli 2001 gedurende 4 weken een bouwplan van de heer H. Ott voor het oprichten van een benzinestation met een verkoopruimte op een perceel gelegen aan de Rijksweg N99/Akkerweg (tegenover restaurant de Zingende Wielen) ter inzage. Ons college is voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.
Hippolytushoef, 13 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Algemene decoratieverlening 2002 (13 juli 2001) Zoals u wellicht bekend bestaat voor verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers de mogelijkheid om mensen voor hun bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties te belonen met een "lintje". Deze onderscheiding bij aantoonbare verdiensten is een erkenning van deze diensten. Deze "decoratieverlening"vindt jaarlijks plaats op 30 april.

Indien u van mening bent dat u een persoon of personen kent die dusdanige verdiensten heeft/hebben dat hij/zij naar uw mening in aanmerkingen komt/komen voor een koninklijke onderscheiding kunt u een verzoek daarvoor tot uiterlijk 15 augustus a.s. indienen bij de burgemeester.

Mocht u meer willen weten over het decoratiestelsel en/of het doen van een voorstel tot het verlenen van een koninklijke onderscheiding dan kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Algemene Zaken, de heer A. Blijdorp, tel. 594326.
Hippolytushoef, 13 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester
Inzameling KGA (10 juli 2001)
Op woensdag 11 juli 2001 zal in Den Oever en Oosterland het klein gevaarlijk afval weer worden opgehaald met de chemokar. Wanneer u k.g.a. wilt inleveren kunt u dit kenbaar maken door de rode "kga- kaart" voor het raam te plaatsen. Onze medewerkers zullen dan het k.g.a. bij de deur in ontvangst nemen.
Wij verzoeken u het gevaarlijk afval i.v.m. de veiligheid niet buiten te zetten.
Voor het inleveren van oude batterijen kunt u bij de volgende adressen terecht:

- Hippolytushoef: Super de Boer, fotograaf Boersen, drogisterij Koorn;
- Den Oever: Tijsen elektra en drogisterij Hager. Tevens kunt u de batterijen met de kinderen meegeven die ze in de batterijboxen op school kunnen deponeren.
Wij danken u voor uw medewerking.
Hippolytushoef, 10 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester
Voornemen om kapvergunning te verlenen (06 juli 2001) Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- mevrouw M.S. Beukema-Portegijs, Westerlanderweg 52 te Westerland voor 1 naaldboom in voortuin;

- de heer Dingjan, Westerlanderweg 127a te Westerland voor 13 iepen in zij- en achtertuin;

- de heer Prins, Damsterpad 3 te Westerland voor 4 iepen in zijtuin;
- Gemeente Wieringen, Elft 15 te Hippolytushoef voor 24 populieren op de Klieverkruisweg en 2 vleugelnoten in de Parklaan voor nummer 38. Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 21 juli 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Hippolytushoef, 6 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
Algemene wet bestuursrecht (06 juli 2001)

Op 3 juli 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen besluiten die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- verleende vergunning aan Watersportvereniging Amstelmeer voor het kamperen nabij dijkmagazijn in de Haukes van 7 t/m 14 juli 2001;
- gewijzigde standplaatsvergunning terras de Coupure;
- verleende vergunning aan Zakenclub Midden- en West Wieringen voor het plaatsen van twee billboards t.b.v. kermis Hippolytushoef. Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen. De burgemeester heeft op 3 juli 2001 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

- verleende vergunning voor het houden van een vlooienmarkt op 3 maart 2002 in de sporthal van Hippolytushoef aan Organisatiebureau Peter Delang;

- verleende vergunning voor het organiseren van een kofferbakmarkt, nostalgische markt, touwtrekwedstrijd, parabouncen en cardropping tijdens de zomerkermis in Hippolytushoef aan Zakenclub Midden- en West Wieringen.
Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.
Hippolytushoef, 6 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
Bouwen en wonen (06 juli 2001)
A. Ontvangen bouwaanvragen
ontvangen 25 juni 2001:
het veranderen van een restaurant met hotelkamers op het perceel Zwinstraat 65;
ontvangen 3 juli 2001:
het veranderen/vergroten van een aanbouw op het perceel Nieuwlanderweg 8.
B. Geweigerde bouwaanvragen
verzonden 6 juli 2001:
het oprichten van een opbouw op het perceel Poelweg 20; het oprichten van een terras op het perceel Havenstraat 16. C. Verleende sloopvergunning
verzonden 6 juli 2001:
verwijderen asbest golfplaten op de percelen Zonnebloemstraat 1 t/m 23.
D. Verleende bouwvergunning
verzonden 6 juli 2001:
het veranderen van een woning op het perceel Mekkenstuinweg 29. E. Verleende vrijstelling
artikel 19 lid 3 wet op de ruimtelijke ordening verzonden 6 juli 2001:
het oprichten van een blokhut op het perceel Belt 48. Tegen de onder B, C, D en E genoemde beschikking kan door
Grondgebiedzaken, dhr. M. Bootsma, tel. 0227-594396. Hippolytushoef, 6 juli 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
Ter inzage voor artikel 19 lid 2 en lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening (06 juli 2001)
Artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening De bouwaanvraag voor het oprichten van een winkel met woning op het perceel Hofstraat 91 welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan, ligt met ingang van 9 juli 2001 gedurende 4 weken ter inzage op afdeling Grondgebiedzaken.
Artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening De bouwaanvraag voor het oprichten van een serre op ht perceel Noord Gesterweg 37 welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan, ligt met ingang van 9 juli 2001 gedurende 4 weken ter inzake op afdeling Grondgebiedzaken.
Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvragen vrijstelling te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, dhr. M. Bootsma, tel. 0227-594396. Hippolytushoef, 6 juli 2001
Inzameling k.g.a. (03 juli 2001)
Op woensdag 4 julil 2001 zal in Hippolytushoef en op donderdag 5 juli 2001 in Westerland en buitengebied het klein gevaarlijk afval weer worden opgehaald met de chemokar. Wanneer u k.g.a. wilt inleveren kunt u dit kenbaar maken door de rode "kga-kaart" voor het raam te plaatsen. Onze medewerkers zullen dan het k.g.a. bij de deur in ontvangst nemen. Inwoners buiten de bebouwde kom worden verzocht eerst even te bellen wanneer zij dit willen aanbieden. Het telefoonnummer tijdens kantooruren is 06-23267978.
Wij verzoeken u het gevaarlijk afval i.v.m. de veiligheid niet buiten te zetten.
Voor het inleveren van oude batterijen kunt u bij de volgende adressen terecht:

- Hippolytushoef: Super de Boer, fotograaf Boersen, drogisterij Koorn;
- Den Oever: Tijsen elektra en drogisterij Hager. Tevens kunt u de batterijen met de kinderen meegeven die ze in de batterijboxen op school kunnen deponeren.
Wij danken u voor uw medewerking.
Hippolytushoef, 3 juli 2001
Wet Milieubeheer (03 juli 2001)
terinzagelegging ontwerp-beschikking
Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat een aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is ontvangen van:

- H. Ott, De Zingende Wielen. De vergunning wordt aangevraagd in verband met de oprichting van een nieuw verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG ter vervanging van het huidige verkooppunt. De inrichting is gelegen op het perceel Akkerweg 39 te Den Oever en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie G nr. 30 en 45; De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijlagen liggen gedurende vier weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 4 juli 2001op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie tijdens bovengenoemde periode op de maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.
De gevraagde vergunning zal worden verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.
Gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerp-beschikking kunnen door een ieder binnen vier weken na de dag van ter inzagelegging schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen heeft ingebracht niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Gedurende de genoemde termijn bestaat desgevraagd voor een ieder de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. U dient hiertoe een afspraak te maken.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te dienen. Het staat ook open voor degenen die geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp, maar wel nadien bedenkingen hebben tegen een van het ontwerp afwijkende (definitieve) beschikking.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387. Hippolytushoef, 3 juli 2001
Bouwen en wonen (29 juni 2001)
A. Ontvangen sloopaanvragen
ontvangen 22 juni 2001:
het slopen van een garage en berging op het perceel Parklaan 10a; ontvangen 25 juni 2001:
het slopen van een woning en berging op het perceel Elft 87. B. Ontvangen bouwaanvragen
Ontvangen 22 juni 2001:
het veranderen/vergroten van een garage en berging op het perceel Parklaan 10a;
ontvangen 25 juni 2001:
het oprichten van een woonboerderij op het perceel Elft 87; het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Poelweg 32; ontvangen 27 juni 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Tjatting 25. C. Verleende vrijstelling
artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening het veranderen van een woning op het perceel Beatrixstraat 3/5. D. Verleende vrijstellingen
artikel 19 lid 2 wet op de Ruimtelijke Ordening verzonden 29 juni 2001:
het oprichten van een garage, berging op het perceel Oosterdamsterweg
1;
het vergroten van een bedrijfshal op het perceel Haventerrein 1/2; het vergroten van een woning op het perceel Rotgans 9. De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken Tegen de onder C en D genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396. Hippolytushoef, 29 juni 2001
H. Fischer, loco-secretaris
Ter inzage (29 juni 2001)
artikel 19 lid 2 wet op de Ruimtelijke Ordening De bouwaanvraag voor het oprichten van een antennemast ten behoeve van hulpverlening op het perceel Sluiskolkkade 2 welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan, liggen met ingang van 2 juli 2001 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Grondgebiedzaken. Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvraag vrijstelling te Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396. Hippolytushoef, 29 juni 2001
H. Fischer, loco-secretaris
Algemene wet bestuursrecht (29 juni 2001)

Op 26 juni 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunning aan CV De Skarrehoepers voor het huis-aan-huis verkopen van banketstaven 8 en 15 december 2001.

Ambtshalve verleende kapvergunning voor het kappen van 1 sorbes, perc. Zonnebloemstraat;

Verleende kapvergunning aan:

- M. Ruyter voor het kappen van 2 essen en 1 populier, perc. Oosterklief 32;

- G. Kulsdom voor het kappen van 1 den, perc. Klieftstraat 16;
- K. Keyzer voor het kappen van 3 essen, perc. Belt 20.
Verleende ontheffing aan J. Klaaren voor het verstrekken zwak-alcoholische drank in de flora-bloementent achter de Dekamarkt tijdens Flora- en Visserijdagen 24 t/m 28 augustus a.s. Verleende gebruiksvergunning aan Bloemenvereniging Flora voor het tijdelijk plaatsen van de bloementent plus horecagedeelte tijdens de Flora- en Visserijdagen 24 t/m 28 augustus a.s. Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij Hippolytushoef, 29 juni 2001
H. Fischer, loco-secretaris
Voornemen om kapvergunning te verlenen (29 juni 2001) Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- J. Bossen, Parklaan 37 te Hippolytushoef voor 2 coniferen, een sierappel en een japanse kers in de zijtuin;

- H. Haastrecht, Kerkplein 25 te Hippolytushoef voor 4 coniferen in voortuin.
Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 14 juli 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Hippolytushoef, 29 juni 2001
H. Fischer, loco-secretaris
Gemeente Wieringen "gulden gedoog zone" ??? (29 juni 2001)

Nee want ook de gemeente Wieringen is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de EURO per 1 januari 2002. Tot nu toe hebben de inwoners van Wieringen van de lokale invoeringsperikelen niet zoveel gemerkt. Het is dan ook niet de bedoeling geweest om al in een vroeg stadium met de voorlichting te beginnen. Dit zou, gelet op de hoeveelheid informatie die reeds vanuit de landelijke voorlichtingscampagne is verschenen, kunnen leiden tot een soort "EURO-MOEHEID". Dit verschijnsel willen wij graag voorkomen.
Één van de afspraken die ten aanzien van de invoering is gemaakt, is dat de gemeente met ingang van 1 juli aanstaande een start maakt met de zgn. externe gewenning, wat betekent dat ook de gemeente dubbel gaat prijzen. In de correspondentie zal de gemeente derhalve naast het bedrag in guldens ook het bedrag in EURO'S vermelden. Voor wat betreft de financiële administratie van de gemeente is ervoor gekozen om niet eerder dan 1 januari 2002 over te schakelen naar de EURO.
De gulden zal voor de gemeente tot deze datum de basis blijven. In de komende periode tot 1 januari 2002 zal de gemeente u via de lokale media verder informeren over de EURO en uw gemeente. In het gemeentehuis, de bibliotheek en het zwembad zijn inmiddels EURO-informatiezuilen geplaatst. Hier is het nodige informatiemateriaal voorhanden.
Hippolytushoef, 29 juni 2001
H. Fischer, loco-secretaris
Een blik op blik

Blik is het enige verpakkingsmateriaal dat in de afvalverbrandingsinstallatie uit het afval kan worden teruggewonnen. Van ruim driekwart van het blik dat in de grijze container wordt gegooid, wordt opnieuw blik gemaakt. Dit blikafval is een belangrijke grondstof voor het maken van nieuwe blikken en blikjes.

Materiaalgebruik
Per jaar wordt in Nederland 6 miljoen ton huishoudelijk afval geproduceerd. Ongeveer 3,5% hiervan is metaal (staal en aluminium), waarvan het grootste deel in totaal 2,3% - afkomstig is van blikverpakkingen. Van alle metalen verpakkingen is 90% gemaakt van staal en 10% van aluminium.
Gebruiksgemak
Blikverpakkingen zijn dun, laten geen licht en lucht door en de smaak van producten blijft behouden. Dit komt omdat bij de productie een dun laklaagje wordt aangebracht. Er zijn circa 800 soorten producten die worden verpakt in blik: voedingsmiddelen, cosmetica, soepen, dranken, verf en chemicaliën.
Tips

- Vul lege blikken en blikjes liever niet met ander afval; dat maakt het lastiger om het blik in de afvalverbrandingsinstallatie te scheiden;

- Lege verfblikken en spuitbussen mogen in de grijze container gegooid worden. Verfresten in blik kunt u naar de gemeentewerf van uw gemeente brengen (adres: De Wieken 1, te Hippolytushoef, openingstijden: elke even week op zaterdag van 09.00 12.00 uur);

- Voor uw lunch op werk of op school kunt u beter een boterhamtrommel gebruiken dan aluminiumfolie.
wet Milieubeheer (26 juni 2001)
"Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" van:

- G. Kater (Kater Funsports B.V.), Belterlaan 30 Hippolytushoef;
- P.G. Dekker (Dekker Camping Store), Belterlaan 28, Hippolytushoef. Grondgebiedzaken, de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387. Hippolytushoef, 26 juni 2001
H. Fischer, loco-secretaris
Werkzaamheden tussen Zwinstraat 40 en 64 te Den Oever (22 juni 2001)

Op maandag 25 juni a.s. zal worden gestart met het repareren/herstraten van de Zwinstraat.
De werkzaamheden zullen ca. 3 werkbare dagen gaan duren. De omleidingsroutes zullen d.m.v. borden duidelijk worden aangegeven. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen in dit gedeelte van de Zwinstraat in beperkte mate bereikbaar.
De bushalte bij Zwinstraat 65 zal tijdelijk verplaatst worden richting Zwinstraat 79.
Wij vragen uw begrip voor de optredende overlast. Hippolytushoef, 22 juni 2001
H.J.G. Leenders, loco-secretaris
Voorbereidingsbesluiten (19 juni 2001)
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wieringen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2001 heeft verklaard dat er herzieningen van bestemmingsplannen worden voorbereid. Namelijk voor;

- het Buitengebied, voor het perceel gelegen aan de Akkerweg, Parallelweg en de N99, tankstation "De Zingende Wielen",
- het Buitengebied, voor het perceel Elft 89,
- het Buitengebied, voor het perceel gelegen aan de Nieuwlanderweg t.o. huisnummer 32,

- Oosterland, voor de percelen Akkerweg 8 en Schoolpad 6,
- Hippolytushoef, ten behoeve van het centrum,
- Westerland en het gebied nabij de Dam.
Deze raadsbesluiten, die op 11 juni 2001 in werking zijn getreden, liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken op het gemeentehuis.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact op nemen met de heer M. Bootsma van de afdeling Grondgebiedzaken, telefoonnummer 0227-594396. Hippolytushoef, 19 juni 2001
H.J.G. Leenders, loco-secretaris
Ontvangen of verleende aanvragen bouw-, sloopvergunningen en meldingen (19 juni 2001)
A. Verleende bouwvergunning:
Locatie en omschrijving:
De Haukes 6, het oprichten van een gemaal (verzonden 19 juni 2001) B. Verleende vrijstelling en bouwvergunningen:
Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Locatie en omschrijving:
Damsterpad 3, voor het oprichten van een woning (verzonden 19 juni 2001)
Damsterpad 5, voor het oprichten van een woning (verzonden 19 juni 2001)
C. Verleende sloopvergunningen:
Locatie en omschrijving:
De Haukes 6, het slopen van een gemaal (verzonden 19 juni 2001) Haventerrein 1, het slopen van een deel van een bedijfshal (verzonden 15 juni 2001)
D. Geweigerde bouwaanvraag:
Locatie en omschrijving:
Westerklief 15, het vergroten van een woning (verzonden 18 juni 2001) Tegen de onder A, B, C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma van de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594396. Hippolytushoef, 19 juni 2001
H.J.G. Leenders, loco-secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester
Raad wijzigt legestarieven drank- en horeca (15 juni jl.) Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2001 heeft vastgesteld de Verordening tot wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2001. De nieuwe tarieven gelden voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet c.q. voor een verlof in het kader van de Drank- en Horecaverordening. Zo kost een "gewone" Drank- en Horecavergunning nu f 93,50. De nieuwe tarieven houden verband met het doorberekenen van kosten die de Kamer van koophandel tegenwoordig bij ons in rekening brengt voor het raadplegen van hun handelsregister. Het register wordt in het kader van de uitvoering van de Drank- en Horecawetgeving geraadpleegd. De verordening treedt met ingang van 1 juni 2001 in werking. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de verordening in het "Register van Bekendmaking" op 12 juni 2001 onder nummer 135.
Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van de verordening beschikbaar gesteld. Hippolytushoef, 15 juni 2001
S.B. de Koningh, loco-secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester
Ontvangen of verleende aanvraag bouw- sloopvergunningen en meldingen (15 juni 2001)
De Kule 2, het oprichten van een aanbouw, garage (ontvangen 31 mei Mekkenstuinweg 22, het veranderen van een garage (ontvangen 5 juni Waterweg 9, het veranderen van een woning en garage (ontvangen 6 juni Poelweg 20, het oprichten van een opbouw (ontvangen 8 juni 2001) Kerkplein 25, het oprichten van een berging (ontvangen 11 juni 2001) Van Kempenstraat 5, het veranderen, vergroten van een woning en garage (ontvangen 13 juni 2001)
B. Ontvangen melding:
Witkoppe 11, het oprichten van een serre (ontvangen 28 mei 2001) C. Verleende bouwvergunningen:
Locatie en omschrijving:
Slingerweg 48, het veranderen van een gevel (verzonden 15 juni 2001) Hofstraat 49, het oprichten van een dakkapel (verzonden 15 juni 2001) D. Verleende vrijstelling en bouwvergunningen:
Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
perceel gelegen aan de Keizerspoeldijk, het oprichten van een clubhuis voor de scouting (verzonden 15 juni 2001)
Noorderoeverdijk, het oprichten van 14 woningen (verzonden 15 juni 2001)
Westerlanderweg 138, het veranderen, vergroten van een schuur (verzonden 15 juni 2001)
E. Niet ingestemde meldingen:
Witkoppe 11, het oprichten van een serre (verzonden 15 juni 2001) De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens Tegen de onder B, C, D en E genoemde beschikkingen kan door Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 15 juni 2001
S.B. de Koningh, loco-secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (15 juni 2001)

Op 12 juni 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- verleende ontheffing aan Wironruiters voor het gebruik van de geluidsinstallatie tijdens concours hippique 8 juli a.s.


- verleende toestemming aan Ver. Haukesbelangen voor het afsluiten van De Haukes vanaf de Poelweg tot aan de Waterweg 18 augustus a.s. van 14.30 tot 22.00 uur i.v.m. Haukesfeest.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 15 juni 2001
S.B. de Koningh, loco-secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

De burgemeester heeft op 12 juni 2001 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:
- verleende vergunning aan St. Dorpsfeest Westerland voor het houden van solexraces en wielerronde tijdens dorpsfeest 23 juni a.s. Tevens ontheffing verleend voor het afsluiten deel Westerlanderweg, Damsterpad, Oosterdamsterweg en Zuiderkerkweg.


- verleende vergunning aan Triathlonver. De Venne en Bloemenver. Flora voor het houden van een wielercours 24 augustus a.s.


- verleende vergunning aan Wironruiters voor het houden van een concours hippique 8 juli a.s.


- verleende vergunning aan wandelsportver. "Koninklijke Marine" voor het houden van een 80 km lange wandeltocht 8 juli a.s.


- verleende vergunning aan St. Kunst en Cultuur N.H. voor het houden van een aantal voorstellingen door "De Karavaan" in bedrijfshal fa. Wigbout van 11 juli t/m 29 juli 2001 en in het Vikingschip van 18 juli t/m 21 juli 2001.
Tevens verleende ontheffing voor het ten gehore brengen van muziek.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 15 juni 2001
S.B. de Koningh, loco-secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Openbare kennisgeving (12 juni 2001)

wet Milieubeheer

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.
Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende meldingen hebben ontvangen:
"Besluit Opslag- en transportbedrijven milieubeheer" van:
- Dirven Spoorbouwmaterialen, Rozenlaantje 2, Hippolytushoef. "Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer" van:

- O.A. Klink, Molenveld 11, Hippolytushoef. "Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer" van:

- Café De Houtzolder, Havenstraat 16, Den Oever. De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de besluiten zijn opgenomen.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.
Ter inzage legging beschikking (12 juni 2001) Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (art. 8.1) hebben verleend aan:

- Rijkswaterstaat, dienstkring Afsluitdijk voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer. Het betreft een inrichting voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de rijkswegen, waterkeringen en het sluizencomplex. De uitbreiding/wijziging betreft het verbouwen van de werkplaats en het aanbrengen van een voorziening voor het opslaan van calciumchloride ten behoeve van de gladheids bestrijding. De inrichting is gelegen op het perceel Sluiskolkkade 4 en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie A, nr 4787. De beschikking met bijlagen liggen gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 13 juni 2001 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie gedurende genoemde periode op maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.
De vergunning is verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan slechts worden ingesteld door:

- degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroep kan worden ingesteld (binnen zes weken na de dag waarop de stukken ter visie zijn gelegd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zonodig kan ook een verzoek tot schorsing van de vergunning danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.
Hippolytushoef, 12 juni 2001
H. Fischer, wnd.
secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester
Algemene wet bestuursrecht (08 juni 2001) Op 5 juni 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:
- tijdelijke vergunning verleend aan D.H. Luurs voor het vissen op spiering in de haven van Den Oever;

- verleende vergunning aan Recreatiepark De Wierde voor uitoefening horecabedrijf Akkerweg 41.
Hippolytushoef, 8 juni 2001
J.G.A. Baas, burgemeester
Voornemen om kapvergunning te verlenen (08 juni 2001)
- de heer M. Ruyter, Oosterklief 32 te Hippolytushoef voor 2 essen en
1 populier in de voortuin en achtertuin;

- de heer K. Keyzer, Belt 52 te Hippolytushoef voor 3 essen in de Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 23 juni 2001 Hippolytushoef, 8 juni 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling oud papier (08 juni 2001)

Op 9 juni 2001 is het de tweede zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, bij de weg aan te bieden.

Hippolytushoef, 8 juni 2001
J.G.A. Baas, burgemeester

Deel: ' Bekendmakingen Algemene Wet Bestuursrecht gemeente Wieringen '
Lees ook