Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen
09/02/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

VERGUNNINGAANVRAAG RIJKSMONUMENT
Op grond van de monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het Lekdijkhuis, Provincialeweg 69 te Schalkwijk. Het verzoek om vergunning betreft het wijzigen/vergroten van 10 dakkapellen. Momenteel is sprake van 6 kleine dakkapellen. Op 15 oktober 1998 is echter al een monumentenvergunning verleend voor het aanbrengen van 10 grote dakkapellen in plaats van de 6 kleine dakkapellen die er nu staan. Nu is een verzoek om monumentenvergunning ingediend voor het verder vergroten van de 10 dakkapellen. Dit pand is een rijksmonument. Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 11 februari t/m woensdag 24 februari 1999 a.s. voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer
1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Archiefverordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 26 januari 1999 heeft besloten de Archiefverordening 1999 vast te stellen. Deze is op 1 februari 1999 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze verordening is de Archiefverordening Houten 1984 ingetrokken.
In de Archiefverordening is de zorg van burgemeester en wethouders geregeld voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaatsen en het toezicht op het beheer van de archiefbe-schei-den, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaar-plaatsen.
De verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis (WIC). Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Facilitaire Zaken, de heer H. Dekker, telefoon 63 92 698.

Houten, 10 februari 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen B&W Houten '
Lees ook