Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

20/04/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nadere eis AMvB opslag goederen milieubeheer
Het voornemen bestaat om een nadere eis op te leggen aan:
* Koeriersdienst Thijse aan de Nieuwe Schaft 19 - 21 in Houten. In verband met de bouw van Leebrug I is het noodzakelijk de geluidruimte van het bedrijf in te perken. De eind-datum is 7 mei
1999.

wijzigen vergunning Wet milieubeheer
Het voornemen bestaat om de milieuvergunning van Sterpoelier B.V. aan de Korte Schaft 13 in Houten te wijzigen. De geluidvoorschriften verbonden aan deze vergunning zullen veranderd worden. De bouw van Leebrug I maakt het noodzakelijk de vergunningvoorschriften aan te scherpen. De eind-datum is 7 mei 1999.

U kunt de ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met de einddatum elke werkdag van
9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak (030-6392742) van
17.00 uur tot 20.00 uur.

Na de einddatum ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van
9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.
Als u dat wilt kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. U kunt schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen als u het niet eens bent met de ontwerpbeschikking. U moet uw bedenkingen binnen de inzagetermijn indienen bij ons college, Postbus 30, 3990 DA HOUTEN. Degene die beden-kingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Melding Wet milieubeheer De volgende meldingen zijn binnengekomen (publicatie op grond van art. 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer). De meldingen liggen ter inzage van 22 april tot en met 20 mei 1999 in kamer 1.32 afdeling bouw- en milieuzaken op het gemeentehuis.

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* Mr. W.T.J.G. Osse en G. Daamen uit Houten melden het oprichten van een kantoorgebouw aan de Pelmolen 17 en 19 in Houten;
* WCN Heemstede B.V. uit Nieuwegein meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan de Heemsteedseweg in Houten;
* Bouwbedrijf De Waal Utrecht B.V. meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan de Walmolen 1 in Houten;

* Molenzoom B.V. uit Bunnik meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan de Papiermolen 8-12 in Houten.

Besluit propaan in de bouw milieubeheer

* Smits Bouwbedrijf B.V. uit Beverwijk meldt het oprichten van een inrichting, voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan op een bouwplaats aan de Beusichemseweg in Houten;

Besluit tandartspraktijken milieubeheer

* De heer E.A.H. van de Kleut uit Houten meldt het oprichten van een tandartspraktijk aan de Bosmeer 10 in Houten;

Besluit tankstations milieubeheer

* De heer Th. G. A. van Oostveen uit Houten meldt in verband met het werkprogramma milieumaatregelen bij tankstations een tankstation gereed dat is gelegen aan de Elzenkade 2 in Houten.

Mededeling Wet Milieubeheer (art. 18.4 lid 5)
Burgemeester en wethouders hebben een toezichthoudend ambtenaar Wet milieubeheer aangewezen. Mevrouw N.Y.C. Jeukens is werkzaam als tecnisch medewerker bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken. Zij zal binnen het grondgebied van de gemeente Houten toezicht en controles uitvoeren bij bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. U kunt mevrouw Jeukens naar haar legitimatiebewijs vragen, als zij een bedrijfscontrole komt verrichten.
Als u vragen heeft of u wilt meer informatie, kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven (030 - 6392742).

Vergunningaanvraag gemeentelijk monument
Op grond van de Monumenten verordening 1997 is een verzoek om vergunning ingediend voor de herbouw van Keercamp 15, de kinderboerderij te Houten.
Dit pand is een gemeentelijk monument.
Het verzoek om monumentenvergunning ligt vanaf 22 april t/m 11 mei voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (D99049) Stadhoudersland 10, betreft het oprichten van een schuur
* (G98228) De Poort 35 t/m 53 Weth. van Rooijenweg 25 t/m 37, betreft het oprichten van 17 woningen

* (C99123) Penningslag 11, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99109) Schuilhoeve 62, betreft het vergroten van een woning
* (D99034) De Trip 6, betreft het vergroten van een woning
* (D99012) Kloostergaarde 14, betreft het vergroten van een woning
* (C99085) Geuzenland 22, betreft het plaatsen van een dakkapel

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
* (H99156) Florijnslag 1, betreft het vergroten van een woning
* (H99157) Riddersborch 101, betreft het vergroten van een woning
* (W99158) Leedijk, betreft het oprichten van een warmte produktie-eenheid

* (H99159) Kamillehof 59, betreft het vergroten van een woning
* (G99160) Het Kant 193, betreft het dicht maken van de loggia
* (S99161) Hagepreekland 2, betreft het vergroten van een woning
* (D99162) Mispelgaarde 31, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99163) Binnentuin 20, betreft het vergroten van een woning
* (S99164) Snoeksloot 7, betreft het vergroten van een woning
* (H99165) Everzwijnakker 6, betreft het vergroten van een woning
* (G99166) Heemsteedseweg 9, betreft het oprichten van een woning
* (S99167) Muntslag 20, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99168) Lange Uitweg 40, betreft het oprichten van een garage/berging met carport

* (W99169) Standenland 10, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer
1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage:
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Boekdrukkersgilde 9 te Houten ten name van E. Lensink.

* het plaatsen van een blokhut op het perceel Stadhoudersland 43 te Houten ten name van P.C. Dekker.

De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het vergroten van een woning en plaatsen dakkapel op het perceel Gaffelveld 83 te Houten ten name van J.H.J. Kamphuis.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Valkeniersborch 5 te Houten ten name van L.J. van Karnebeek.

* het vergroten van een woning op het perceel Ruitercamp 237 te Houten ten name van J.J. den Besten.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tournooicamp 11 te Houten ten name van J. den Broeder.

* het vergroten van een woning en veranderen gevel op het perceel Kamillehof 30 te Houten ten name van M.C.H. van Schaik.
* het vergroten van woningen op de percelen Karpersloot 24 en 26 te Houten ten name van H.A.M. Steggehuis en F.A. Pabis.
* het oprichten van een thermen- en saunabedrijf op een perceel in de Weteringhoek te Houten ten name van L.S. Zuidervaart.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tournooicamp 4 te Houten ten name van E.R. van Leer.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Burg. Haefkensstraat
18 te Houten ten name van C.M. Gijsbertsen.
* het vergroten van een dakkapel op het perceel Rapenoord 14 te Houten ten name van B.J. Grotenhuis.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Strocamp 18 te Houten ten name van A. Lisman.

* het vergroten van een woning op het perceel Penningslag 1 te Houten ten name van V.A.J. Deijns.

* het vergroten van een woning op het perceel Wickenburghseweg 77 te t Goy ten name van S. Diks en J. Marchal.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder 1 en 2, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 3 tot en met 9, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 10 tot en met 13, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder

14 en 15, te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 7 mei 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

De meldingen en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 22 april 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Bekendmakingen B&W Houten '
Lees ook