Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 2/12 januari 2000

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens
artikel 41 van de Woningwet)

Houtsnede 25, garage veranderen in entree en berging. Offenbachstraat 2, dakkapel aanbrengen.
Cypresbaan 3, bedrijfsruimte uitbreiden.
Kerklaan 14, bedrijfspand bouwen.
Cypresbaan 63, kantoor uitbreiden.
Groenendijk, 76 woningen bouwen (2e fase project 't Zandrak). Geuldal 8, keuken uitbreiden, berging plaatsen. Havelaarburg 15, dakkapel aanbrengen.
Voltairetuin 3, woonhuis uitbreiden.
Goudenregenstraat 61 en 63, berging aanbouwen (63), berging/garage vernieuwen (61).
Brucknerstraat 35, dakkapel aanbrengen.
Merelhoven 152, dakkapel aanbrengen en woonkamer uitbouwen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Snelspoor 1, berging vernieuwen en vergroten. 02. Fuutlaan 121 en 123, woningen uitbreiden. 03. Offenbachstraat 2, dakkapel aanbrengen.
04. Brucknerstraat 35, dakkapel aanbrengen.
05. Cypresbaan 3, bedrijfsruimte uitbreiden.

Aan de bij 01 en 02, genoemde meldingen van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 03, 04 en 05 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 13 januari 2000, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

KAPVERGUNNING(EN)

Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 3 januari 2000:
Waterberg 29 1 kronkelwilg

Verzenddatum: 4 januari 2000:
Heer Halewijnburg 70 2 berken
Zijpenberg 16 1 berk

De betreffende kapvergunningen (en eventuele rooitekeningen) liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

BESTEMMINGSPLAN FASCINATIO

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 20 december 1999 het bestemmingsplan "Fascinatio" heeft vastgesteld.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in artikel 7 - Bedrijfsdoeleinden en wonen B/W -, lid 3, onder a. van de "Voorschriften bestemmingsplan Fascinatio", voorzover betrekking hebbend op de goot- en bouwhoogte van gebouwen voor kantoren en bedrijven, bedrijven en instellingen gericht op persoonlijke dienstverlening, maatschappelijke doeleinden en sportieve en recreatieve voorzieningen. Dit onderdeel komt te luiden:

goothoogte bouwhoogte

kantoren en bedrijven 14 meter 18,5 meter
voor zover gelegen in
het noordwestelijke
gedeelte binnen een
afstand van 400 meter
uit de plangrens,
alsmede voor een
plandeel gelegen
binnen een afstand
van 75 meter uit het
verlengde van het
Riviaduct 22 meter 26 meter

bedrijven en instellingen
gericht op persoonlijke
dienstverlening 14 meter 18,5 meter

maatschappelijke
doeleinden
sportieve en
recreatieve
voorzieningen 14 meter 18,5 meter

Het vastgestelde bestemmingsplan "Fascinatio" (met bijbehorende toelichting) ligt met ingang van donderdag 13 januari 2000, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage.

Een ieder die tegen de bij de vaststelling op het ontwerp-bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen bedenkingen heeft, kan deze, gedurende de termijn van de ter inzage legging, kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

VOORBEREIDINGSBESLUIT

Voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen ten zuidwesten van de kruising Da Costasingel-Slotlaan.

Het college maakt, ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 1999 heeft besloten, dat voor de gronden gelegen ten zuidwesten van de kruising Da Costasingel-Slotlaan, een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals dat nader is aangegeven op de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nummer 99S176VB, gedateerd 20 december 1999.

Voormeld besluit is met ingang van 11 januari 2000 in werking getreden.

Het betreffende raadsbesluit en de tekening liggen met ingang van 13 januari 2000 op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen (met eventuele rooitekeningen), het vastgestelde bestemmingsplan Fascinatio (met bijbehorende toelichting) en het voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen ten zuidwesten van de kruising Da Costasingel-Slotlaan liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Capelle aan de IJssel '
Lees ook