Gemeente Sittard

Vestiging voorkeursrecht (Wvg)
art. 4 lid 1 Wet voorkeursrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard maken bekend, dat zij 22-02-2000 het besluit hebben genomen de gemeenteraad van Sittard het volgende voor te stellen:

De kadastrale percelen gelegen in de gebieden Vestiging voorkeursrecht begrensd door

1. Walramstraat-Overhovenerstraat-Steenweg-Bergstraat-Stationsplein-S tationsstraat-Heinseweg;

2. Rijksweg Noord-Overhovenerstraat-Steenweg;
3. Rijksweg Noord-Voorstad-Brandstraat-Begijnenhofwal-Deken Tijssenstraat-Haspelsestraat-Linde

(kadastrale tekening no. 3519 d.d. 08-02-2000 en perceelslijsten nummers 1,2 en 3) aan te wijzen als gronden waarop voorkeursrechten moeten worden gevestigd.

Het voorstelbesluit van burgemeester en wethouders treedt op donderdag 24-02-2000 in werking, zijnde één dag nà de datum van de publicatie in de Staatscourant.

Het voorstel houdt in dat de eigenaren (en beperkt gerechtigden) van de aangewezen percelen, wanneer deze die percelen (en erop gevestigde beperkte zakelijke rechten) wensen te vervreemden, eerst aan de gemeente Sittard te koop moeten aanbieden.

De stukken liggen met ingang van 24-02-2000 gedurende de openingstijden in kamer 405 ter inzage.

De eigenaren en (beperkt) gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen ontvangen een dezer dagen afzonderlijk bericht.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het voorstel (vanaf donderdag 24-02-2000 t/m woensdag 05-04-2000). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: a. de naam en het adres van indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Sittard, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Zienswijzen
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen ten aanzien van het raadsvoorstel. De gelegenheid daartoe bestaat gedurende de periode donderdag 24-02-2000 t/m woensdag 15-03-2000. De zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Voor mondelinge zienswijzen kunt U contact opnemen met de afdeling grondzaken van de sector Stadsontwikkeling, doorkiesnummer 046-4596721 of 046-4596707.

_________________________________________________________________

© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
_________________________________________________________________

home

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Sittard '
Lees ook