Gemeente Voorschoten* Bestemmingsplan Bijdorp

* Beleidsregels terug- en invorderingsbeleid Abw, Ioaw, Ioaz
* Mededeling van verkeersbesluiten

* Zienswijzen ontwerp-besluit en ontwerp-beleidsregels uitstallingen
* Actie Warm Wonen

* Inspraak op ontwerp wijziging Keur van Rijnland
* Oproep aan eigenaar legervoertuig

* Verleende vergunningen op grond van de APV
* Collectes

* Kapvergunning

* Bouwzaken

* Burgerlijke stand

* Spreekuren wethouders


Bestemmingsplan Bijdorp

In een brief van 23 juni aan de bewoners van de wijk Bijdorp is kenbaar gemaakt dat er voor de wijk Bijdorp een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. U als (toekomstige) bewoner heeft toen de gelegenheid gekregen uw plannen schriftelijk door te geven aan de gemeente. Er zijn inmiddels verschillende brieven met bouwvoornemens binnengekomen. Een aantal zou vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan gehonoreerd kunnen worden. De rest is doorgegeven aan het bureau wat voor de gemeente het bestemmingsplan maakt. Zij zullen kijken of de bouwvoornemens in te passen zijn in het nieuwe bestemmingsplan.

Om het gebied te kunnen beschermen tegen ontwikkelingen die inpassen in een nieuw bestemmingsplan en om het voeren van een artikel 19 procedure mogelijk te maken zal de gemeenteraad naar verwachting in november een zogenaamd 'Voorbereidingsbesluit' nemen. Dit voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. Het streven is om alle formaliteiten binnen dit jaar af te ronden.

Heeft u wel bouwvoornemens maar, deze nog niet bekend gemaakt of moet u de bouwaanvraag nog indienen dan is het zaak dit zo snel mogelijk te doen. Uw aanvraag voor een bouwvergunning dient voor 15 oktober in ons bezit te zijn.


Beleidsregels terug- en invorderingsbeleid Abw, Ioaw, Ioaz

Bij besluit van 24 augustus 1999 heeft het College van B&W van Voorschoten de "beleidsregels terug- en invorderingsbeleid Abw, Ioaw, Ioaz" vastgesteld. Eén en ander vloeit voort uit de Wet herziening debiteurenbeleid (1 augustus 1998) waardoor de gemeente een grotere beleidsvrijheid heeft gekregen in het bepalen van de voorwaarden waaronder geheel of gedeeltelijk van (verdere) terugvordering wordt afgezien voor schulden op grond van:
* de Algemene bijstandswet (Abw);
* de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); * de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

De beleidsregels zijn vastgesteld omdat het gewenst wordt geacht om uit oogpunt van rechtszekerheid en rechtsbescherming de bevoegdheid van burgemeester en wethouders rond debiteuren vast te leggen.

Het besluit treedt heden in werking en kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Sociale dienstverlening en Zorg, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en op donderdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Telefonische informatie kunt u krijgen bij de heer mr P.F.S. Sebti, telefoon (071) 5600696.


Mededeling van verkeersbesluiten

Het college van B&W van Voorschoten heeft (gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) het volgende verkeersbesluit genomen:

week 38:
Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Curielaan, ter hoogte van huisnummer 23, alhier.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indien bij: college van burgemeester en wethouders
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij:
de Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postbus 20302
2500 EH 's Gravenhage
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812
de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.


Zienswijzen ontwerp-besluit en ontwerp-beleidsregels uitstallingen

Op 24 augustus jongstleden heeft het college van B&W gemaakt dat van 25 augustus tot en met 21 september 1999 zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt inzake het ontwerp-besluit en de ontwerp-beleidsregels met betrekking tot uitstallingen van winkeliers. Inmiddels hebben diverse belanghebbenden kenbaar gemaakt dat deze termijn door hen als te kort wordt ervaren. Daarom is besloten om zienswijzen die worden ontvangen tot uiterlijk 19 oktober 1999 te beschouwen als tijdig ontvangen.

Voor het mondeling kenbaar maken van de zienswijzen kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, telefoonnummer 071-5600722.

Een schriftelijke reactie kunt u richten aan:
Het college van B&W
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten.


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Vverordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 14 september 1999: Het IJsmanneke N.V., de heer J. de Groof voor het venten met ijs tot 31 december 2000

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.


Collectes

In de week van 19 september tot en met 25 september wordt er gecollecteerd door de Nier Stichting Nederland
In de week van 26 september tot en met 2 oktober wordt er gecollecteerd door de Nationale Kollekte Verstandelijk Gehandicapten.

In de week van 3 oktober tot en met 9 oktober wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 38

* Van Heuven Goedhartstraat 23; voor het oprichten van een verblijfsruimte

* Van Beethovenlaan (honk- en softbalbalvereniging Adegeest); voor het plaatsen van een reclamebord

Aanvraag om sloopvergunning:

Week 38

* Veurseweg 291; voor het slopen van kassen

Meldingen tot bouwvoornemen:

Week 38

* Koningin Emmalaan 6; voor het plaatsen van een schuur
* Wijngaardenlaan 72; voor het plaatsen van een schuurtje

Verleende bouwvergunningen:

14 september 1999:

* Frans Halsplantsoen 12; voor het wijzigen van de gevel


* Jan Wagtendonkstraat 30; voor het oprichten van een berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 14 september Rogier Jurjen z.v. R. Koenrades en C.P. Mora
* 13 september Frederieke Roseline Jessica d.v. J.E. Drost en M.D. Rekkers

* 9 september Imke d.v. P.J. Streeder en S. Velders
* 8 september Fenne d.v. B.A.M. de Prie en M.E. Siemers

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* geen

Gehuwd/geregistreerde partners:


* 10 september G.J.P. Huis in 't Veld en E.H. Overes

Overleden:


* 11 september W.J. Leenders, oud 84 jaar 9 september H.C. van Doggenaar, oud 92 jaar
8 september J. Bonefaas, oud 82 jaar
2 september P.A. van Veen, oud 87 jaar


SPREEKUREN WETHOUDERS

Op donderdag 23 september aanstaande houdt wethouder P.J. den Hartog geen spreekuur.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Voorschoten '
Lees ook