Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina


* Avondopenstelling gemeentehuis is veranderd.


* Vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Welstandscommissie

* Verleende vergunningen op grond van de APV
* Collectes

* Kapvergunning

* Bouwzaken

* Burgerlijke stand

* Spreekuren wethouders


Avondopenstelling gemeentehuis is veranderd.

Regelmatig wordt de dienstverlening die de gemeente verleend geëvalueerd en wordt er naar verbeteringen gezocht. Uit een burgerenquête bleek, dat onze inwoners ook buiten de normale kantooruren bij de gemeente terecht willen. Daarom zijn in 1997 alle afdelingen van het gemeentehuis op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur voor publiek opengesteld. Per donderdagavond bezoeken gemiddeld 41 klanten de afdeling Burgerzaken en 7 klanten alle andere afdelingen. Mede uit kostenoverwegingen is besloten om de donderdagavondopenstelling voor het publiek te wijzigen

De afdeling Burgerzaken is iedere donderdag geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Dit wijzigt dus niet. Alle andere afdelingen zijn open op afspraak: U kunt tevoren met een medewerker van de betreffende afdeling een afspraak maken voor de donderdagavond. Hopelijk dat deze nieuwe vorm beter aansluit op de wensen van de burgers.


Vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Tot en met 25 januari 2000 ligt in de Folderkamer van het gemeentehuis ter inzage:

* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een tuinhuis in de achtertuin van de Koningin Emmalaan 6 BV 99553
* Een bouwaanvraag voor het plaatsen van duivenhokken in de achtertuin van de Willem de Zwijgerlaan 20 SP99581
* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning Carry Pothuiserf 4 aan de achterzijde BV 99584

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 25 januari schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling.

U kunt uw zienswijzen richten aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Welstandscommissie

Op maandag 24 januari aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met mevrouw M.S. Vink van de afdeling Bouwtoezicht, telefoon (071) 5600 728. De agenda zal in de loop van de week worden gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente. Het adres is www.voorschoten.nl.


Verleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* geen

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

Tot en met 24 januari aanstaande wordt er niet gecollecteerd


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 2:

* Juliana van Stolberglaan 58; voor het vergroten van de woning;


Verleende bouwvergunningen:


* geen

Melding tot bouwvoornemen:

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


Verleende Ligplaatsvergunningen

28 december 1999:


* Leidseweg 202 -1s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;

Geweigerde bouwvergunningen:

* geen

Toegestane meldingen:

* geen

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

27 december 1999:

* Nicolaes Maeskade 1-18 en Ruijsdaelhof 1-35; voor het slopen van asbesthoudende panelen;

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 22 december Demi d.v. E.H. Smith en M.B.M. van Veen
* 2 januari Floris Max Arnoud z.v. R.M.M.A. Droste en K.E. Pollmann

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* geen

Gehuwd/geregistreerde partners:


* geen

Overleden:


* 29 december P. Drillenburg ook genaamd Lelijveld, oud 73 jaar
* 30 december H. Kokkelink w/v van Vliet, oud 86 jaar
* 2 januari N. Treurniet w/v Rodenburg, oud 92 jaar
* 5 januari M.J. de Ruijter, oud 80 jaar

* 5 januari C.M. Bisschop, oud 89 jaar


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe

iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Voorschoten '
Lees ook