Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina week 21 -27 augustus

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Wet Milieubeheer

* Bekendmaking voorbereidingsbesluit

* Welstandscommissie

* Collectes

* Kapvergunningen

* Burgerlijke stand

* BouwzakenWet Milieubeheer

Verleende vergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan de heer M.N.A. van der Valk een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning hebben verleend voor een bedrijvencomplex bestaande uit een hotel-restaurant, een motel, een dierentuin, slagerij met winkel, een slijterij met winkel, gebouwen voor de opslag van diverse goederen, een onderhoudswerkplaats, en een vrachtwagenopstelplaats aan de Veurseweg 178, 180 en 214.

Ten opzichte van het ontwerp:

* is het pand Veurseweg 216 toegevoegd aan de in voorschrift 3.2 genoemde woningen (op voor- en zijgevel hogere geluidsbelasting toegestaan in verband met het geluid van de Veurseweg);
* vervalt voorschrift 19.3 (geluidsluis);
* is in voorschrift 22.2 het woord "precieze" voor het woord "aantallen" ingevoegd (dieren).

De stukken liggen vanaf 22 augustus 2001 tot 3 oktober 2001 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur of op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de terinzagelegging kunt u beroep instellen op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) als u:

* bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning;
* bedenkingen heeft tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp;
* redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen als, gelet op de betrokken belangen, niet gewacht kan worden op de beslissing in de hoofdzaak.

De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als in de beroepstermijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslistBekendmaking voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat in zijn vergadering van 31 mei 2001 de gemeenteraad van Voorschoten een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld voor het volgende gebied:
* Burgemeester van der Hoevenpark

Het raadsbesluit ligt voor een ieder ter inzage met ingang van 22 augustus 2001 gedurende zes weken op werkdagen van 008:30 - 12:30 uur en bovendien na telefonische afspraak (071-5600761) op donderdagavond van 18:00 - 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Het raadsbesluit treedt in werking op de eerste dag na deze publicatie, zijnde 22 augustus 2001.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan - indien er een spoedeisend belang mee gemoeid is - tevens worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening bij:

de President van de arrondissementsrechtbank `s-Gravenhage,
sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den HaagWelstandscommissie

Op maandag 20 augustus vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

10:00 uur Informeel overleg

* 10:15 uur SP2001119 Starrenburg II, polderrand, oprichten 25 eengezinswoningen; Aanwezig: Arch. dhr. Grijpstra en aanvrager, dhr. Waaijer;

* 10:45 uur SP2001 Starrenburg II, Vlietoever, 39 oprichten woningen; Aanwezig: Arch. en dhr. Leidner, aanvrager;

11:00 uur Openbare vergadering

* Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 25 juni 2001;
* SP2001240 Burg. v.d. Hoevenpark, oprichten woningen en utilitaire gebouwen fase 1;

* BV2001220 Papelaan-west 176, plaatsen dakkapel voorzijde;
* SP2001268 Horstlaan nabij 12, vervangen 2 bruggen huis "Ter Horst", rijksmonument;

* MO2000288 Leidseweg 191, redengevende omschrijving Beresteyn, gem. monument;Collectes

In de weken van 1 juli tot en met 1 september wordt er niet gecollecteerd.Burgerlijke Stand

Geboren:

* 09aug01 Ilse, d.v. N.C.M. Grootjans en J.P. Niestern;
* 09aug01 Conner Marcus z.v. O. van Kooten en B.M.V. Overkleeft;
* 13aug01 Noa Alexandra Ank Yvonne, d.v. R.R. Barnett en C.Y. Bervoets;

* 14aug01 Jesper Willem z.v. D.H. de Vries en N.B. Kramer;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* 15aug01 J.A. de Canne en S.J.C. Honsbeek;
* 16aug01 M. Hübner en C. Cockram;

Overleden:

* 07aug01 C. van der Werf, oud 97 jaar;

* 11aug01 D. van Vliet, oud 74 jaar;
Bouwzaken

Verleende bouwvergunning

dd 10-08-2001;

* Buizerderf 71; voor het vergroten van de woning;
* Dobbeweg 9; voor het plaatsen van een smeerkuil;
dd 13-08-2001;

* Brahmslaan 30; voor het vergroten van de woning;
* Bartoklaan 34; voor het plaatsen van een dakkapel;
dd 14-08-2001;

* Prinses Beatrixlaan 30; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Krimkade 6c; voor het vergroten van de woning;
* De Savornin Lohmanplantsoen 77; voor het vergroten van de woning;
* Oranjekade 45; voor het vergroten van de woning en plaatsen dakkapel;

dd 15-08-2001;

* Industrieweg 2; voor het gedeeltelijk vernieuwen van bedrijfsloodsen;

* Meerkoeteiland 35-37; voor het vergroten van de woning;
dd 16-08-2001;

* Burg de Kempenaerstraat 11; voor het plaatsen van dakkapellen;
* Leidseweg 503; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Wijngaardenlaan 56; voor het maken van een dakterras met balustrade;

* Wijngaardenlaan 58; voor het maken van een dakterras met balustrade;

* Laan van Langenhorst 1; voor het plaatsen van een stalen hekwerk;
* Professor Asserlaan 24; voor het vergroten van de woning;
Toegestane melding:

dd 13-08-2001;

* Ter Wadding 43; voor het plaatsen van een schuur;
dd 16-08-2001;

* Jan van Hooflaan 3; voor het plaatsen van een trafohuisje en gaskast;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument of plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).
Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Voorschoten '
Lees ook