Gemeente Westervoort

WEGAFSLUITING SCHANS IN VERBAND MET ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN

In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Schans met bijkomende werken, zal ijs en weder dienende:

Aanstaande woensdag 17 november 1999 vanaf 7.00 uur `s morgens de Schans, het defensie kunstwerk en de oprit in de Klapstraat naar de Schans gedurende drie dagen afgesloten zijn voor alle verkeer.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de afsluiting zoveel korter of langer duren als voor een goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. Aanwonenden zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld worden hun woning via Westervoort danwel via Loo te bereiken

UITGIFTE BOUWKAVELS 1999

Binnenkort komen er 17 bouwkavels beschikbaar voor particuliere woningbouw. Uitgegeven worden 15 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen en twee kavels voor de bouw van een twee-onder-één-kap woning. De kavels zijn gelegen in het plan De Ganzenpoel, te weten 15 kavels aan het Geerken en twee kavels aan de Heilweg.

Gezien de grote belangstelling en het streven om de kavels ten goede te laten konen aan de inwoners van en de economisch gebondenen aan de gemeente Westervoort zijn door de gemeenteraad regels vastgesteld. De beleidsregels inzake het "systeem van uitgifte bouwkavels gemeente Westervoort 1999" liggen voor een ieder ter inzage.

Om in aanmerking te komen voor het kopen van een kavel bouwgrond kunt u vanaf 27 oktober 1999 een aanvraagfomulier met informatiepakket verkrijgen uitsluitend bij de balie van het gemeentehuis. Het aanvraagformulier met werkgeversverklaring(en) moet vóór 17 november 1999 ingeleverd worden. Aanvraagformulieren die na die datum worden ingeleverd zullen niet meegenomen worden voor de uitgifte van de bouwkavels.

VASTSTELLING BELEIDSREGEL

inzake Systeem uitgifte bouwkavels

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 139 van de Gemeentewet resp. de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 19 oktober 1999 hebben vastgesteld de "Beleidsregels inzake Systeem van uitgiftebouwkavels gemeente Westervoort 1999". Deze beleidsregel treedt in werking op 10 november 1999 en ligt vanaf die datum ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM van het gemeentehuis. Inzage kan worden verkregen van 08.00 tot 12.30 uur en op afspraak ook 's middags en maandagavond.

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Westervoort '
Lees ook