Gemeente Wieringen


- Algmene wet bestuursrecht (10 augustus 2001)
- Bouwen en Wonen (10 augustus 2001)

- Ter inzage, wet op de Ruimtelijke Ordening (10 augustus 2001)
- Ter inzage Slingerweg (10 augustus 2001)

- Inzameling oud papier (10 augustus 2001)
Algemene wet bestuursrecht (10 augustus 2001)

Op 7 augustus 2001 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

Verleende vergunning aan PvdA Wieringen voor het plaatsen/ophangen van borden en spandoeken i.v.m. verkiezingen gemeenteraad en 2e kamer in maart en mei 2002.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 7 augustus 2001 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

Verleende vergunning aan Vereniging Aak voor het houden van een auto- en fietspuzzeltocht 9 september a.s.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 10 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (10 augustus 2001)

A. Ontvangen bouwaanvragen

Ontvangen 3 augustus 2001:
het oprichten van een bedrijfsloods en bedrijfswoning op het perceel naast Nieuwlanderweg nr. 32;
ontvangen 6 augustus 2001:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Westerlanderweg 39;
ontvangen 8 augustus 2001:
het veranderen van een gevel van een woning op het perceel Gesterweg 24;
het oprichten van een opslagloods op het perceel Elft 103; het oprichten van een tijdelijke berging en kiosk op het perceel Poelweg 56.

B. Ontvangen meldingen:

ontvangen 2 augustus 2001:
het oprichten van een elektriciteitshuisje in de woonwijk Slingerweg II;
ontvangen 8 augustus 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Parklaan 18; het heroprichten van een tuinhuisje op het perceel Banbroek 18.

C. Geweigerde bouwaanvraag:

verzonden 10 augustus 2001:
het oprichten van een machineberging op het perceel Stroeërweg 30.

D. Verleende vrijstellingen
volgens artikel 19 lid 2/3 wet op de Ruimtelijke Ordening:

verzonden 3 augustus 2001:
het veranderen/vergroten van een winkel in een winkel en een woning op het perceel Hofstraat 91;
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Noord Gesterweg 37.

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).
Tegen de onder C en D genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 10 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage, wet op de Ruimtelijke Ordening (10 augustus 2001)

artikel 19 lid 2/3

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van maandag 13 augustus 2001 gedurende 4 weken bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft de bouwplannen voor:

- het slopen en heroprichten van een woning op het perceel Havenstraat 6(lid 3);

- het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Klieftstraat 79 (lid 2);

- het oprichten van een atelier op het perceel Nieuwlanderweg 8 (lid 2).

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2/3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Hippolytushoef, 10 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage Slingerweg (10 augustus 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, ligt met ingang van 10 augustus 2001 2 weken de bouwaanvraag ter inzage voor het vergroten van een aanbouw op het perceel Rotgangs 12.

Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvraag vergunning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 10 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling oud papier (10 augustus 2001)

Op 11 augustus 2001 is het de tweede zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, bij de weg aan te bieden.

Hippolytushoef, 10 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Deel: ' Bekendmakingen Gemeente Wieringen '
Lees ook