Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 12 (24 maart 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN EN MELDINGEN
(artikel 41 Woningwet)

Rivium Boulevard 62, bedrijfsgebouw bouwen.
Merelhoven 96, dakkapel aanbrengen.
Diabellistraat 69, dakkapel aanbrengen.
Bachstraat 159, dakkapel aanbrengen.
Slotplein 16, supermarkt uitbreiden.
Alkenlaan 83, semi permanent lokaal bouwen.
Bizetstraat 23, dakkapel aanbrengen.
Wijnkoopsbaai 28, dakkapel aanbrengen.
Schubertstraat 70, 72 en Vivaldistraat 119, dakkapel aanbrengen

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Bas de Blokrede 18, woonkamer uitbreiden. 02. Diabellistraat 69, dakkapel aanbrengen.
03. Bachstraat 159, dakkapel aanbrengen.
04. Bizetstraat 23, dakkapel aanbrengen.
05 Schubertstraat 70 en 72, Vivaldistraat 119, dakkapel aanbrengen.

06. Wijnkoopsbaai 28, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01 genoemde melding kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 02, 03, 04 en 05 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan.
Aan de bij 06, genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vooruit te lopen op een herziening van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 25 maart 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN.

Verzenddatum 15 maart 1999:
Jan de Geusrede 39a, schoolgebouw vergroten, gewijzigd uitvoeren van een plan waarvoor reeds een vergunning is verleend. Kompasstraat 5, opslagruimte bouwen.
Rivium Westlaan 142, parkeerdek bouwen.
F. Huijckburg 42 en 43, woonhuizen uitbreiden. Mariënwaard 13, woonhuis uitbreiden.
M. Toxopeusrede 61 en 63, gekoppelde dakkapel aanbrengen. Othello 18, dakkapel aanbrengen.
Offenbachstraat 20, dakkapel aanbrengen.
Wingerd nabij nr. 249, Rivierweg nabij nr 111, Fluiterlaan nabij Centrumpassage, Kerklaan nabij nr. 507, Reigerlaan nabij nr. 197b, Springersdiep nabij Hollandsch Diep 2, Freesiastraat nabij Bermweg 67, containeropstelplaatsen bouwen.

Verzenddatum 16 maart 1999:
Rijndal 35, dakkapel aanbrengen en entree uitbreiden. Trompstraat 4, schuurtje plaatsen, (toegekende melding). Koerillen 16, hobbykasje plaatsen, (toegekende melding). Merellaan 35, keuken uitbreiden.
Rijndal 69, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). M. Danneelserf 30, berging plaatsen.
Dubbelspoor 39, dakkapellen aanbrengen.
Socratestuin 22, dakkapellen aanbrengen.
Jan van Kanrede 3, dakkapellen aanbrengen.
Merellaan 313, dakopbouw aanbrengen.
Jan de Geusrede 2, dakkapel aanbrengen.
Gruttosingel 40, dakkapel vernieuwen en vergroten. Kanaalweg 39 - 53, dak, achtergevel en betonvloer slopen, (sloopvergunning).
Talingstraat 24, dakkapellen aanbrengen.
Paradijssel, bouwnummer 362, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

WET MILIEUBEHEER
De procedure bij een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is in twee fasen te onderscheiden:
- fase 1: het ontwerp van de beschikking;
- fase 2: de beschikking.
Deze kennisgeving betreft de beschikking (fase 2).

Beschikkingen
Vergunning is verleend voor de inrichting:

- de zand- en grindhandel Breijs, gelegen aan de Nijverheidstraat 68 (revisievergunning);

Inzage van de stukken
De beschikking en de overige stukken liggen van 25 maart 1999 tot en met 10 mei 1999 ter inzage. Desgevraagd kunnen de stukken bovendien worden ingezien gedurende genoemde periode tot 20.00 uur. Hiervoor dient u via telefoonnummer 010-2848662 een afspraak te maken.
Voor een mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met de afdeling
Handhaving en Vergunningen, Rivierweg 111 (tel. 2848662). Een exemplaar van de stukken die ter inzage liggen is verkrijgbaar, tegen betaling van de kosten.

Beroep
Tot en met 10 mei 1999 kunt u tegen de beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen:
- degenen die tijdig mondeling of schriftelijk bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

- andere belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019
2500 EA s-Gravenhage

De beschikking is van kracht met ingang van 11 mei 1999 tenzij voor die datum naast het beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dit verzoek nog niet is beslist. Dit verzoek moet worden gericht aan:
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019
2500 EA s-Gravenhage

Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070-3624871).

KOOPZONDAGEN

De 5 onderstaande zondagen zijn, met toepassing van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening, aangewezen als koopzondagen voor bedrijven in de wijk Middelwatering:

28 maart 1999
29 augustus 1999
26 september 1999
28 november 1999
19 december 1999

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van artikel 10 van de Winkeltijdenwet beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de beschikking en de overige stukken inzake de Wet Milieubeheer liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de
Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen
en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen gemeenteraad Capelle a/d IJssel '
Lees ook