Gemeente Enschede

ENSCHEDE INFO

Officiële mededelingen en bekendmakingen week 19: (10 mei t/m 16 mei 1999)

INHOUD:
DE SENIORENRAAD

* GEMEENTELIJKE VERORDENING

* GEDOOGBESLUIT ENTERTAINMENT CENTER

* EVENEMENTEN ROND JAARWISSELING

* VELVE-LINDENHOF VERZAMELT (VERKEERS)PROBLEMEN
* CAMPAGNE DUURZAAM VEILIG VERKEER

* BOUWPLANNEN

* BESTEMMINGSPLANNEN

* AANLEGVERGUNNINGEN

* WET MILIEUBEHEER

* WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN

* KAPVERGUNNINGEN

* SLOOPVERGUNNINGEN

* WEGAFSLUITINGEN EN VERKEERSBELEMMERINGEN


DE SENIORENRAAD

De Seniorenraad vergadert op woensdag 19 mei a.s. om 9.30 uur in vergaderkamer 73 van het stadhuis. De openbare agenda en stukken liggen ter visie in het infocentrum van het stadhuis.

terug naar inhoud


GEMEENTELIJKE VERORDENING

Gedurende een maand ligt bij het Infocentrum van de dienst Burger- en Algemene Zaken ter inzage:
de onderstaande bij besluit van de Gemeenteraad van 26 april 1999 vastgestelde:

* wijziging Huisvestingsverordening (stuk nummer 9700)
* Subsidieverordening besteding reserve SECA I (stuk nummer 9705)

terug naar inhoud


GEDOOGBESLUIT ENTERTAINMENT CENTER

Het College van Burgemeester en Wethouders is voornemens te gedogen dat een begin gemaakt wordt met de bouw van het entertainment center enkele weken voordat de bouwvergunning verleend wordt. Dit entertainment center zal worden gerealiseerd op een terrein ten noordwesten van het Arke stadion. Reden hiervoor is dat het zo snel mogelijk beginnen van de bouwwerkzaamheden van essentieel belang is voor het welslagen van het project.

De bouwaanvraag voor het entertainment center ligt van maandag 17 mei
1999 tot en met vrijdag 21 mei 1999 ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het dienstgebouw De Noormolen, Molenstraat 50, openingstijden 8.00-13.30 uur (na 13.30 op telefonische afspraak via 053-4815151). Tot en met vrijdag 21 mei 1999 kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen tegen het voornemen een gedoogbesluit te nemen indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus
173, 7500 AD Enschede. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties zal het College van Burgemeester en Wethouders besluiten of ze al dan niet zullen gedogen.

terug naar inhoud


EVENEMENTEN ROND JAARWISSELING

De overgang van 1999 naar 2000 is voor velen aanleiding om deze bijzondere jaarwisseling extra luister bij te zetten met het organiseren of bezoeken van een evenement. De Algemene plaatselijke verordening (APV) verstaat onder een evenement: een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

Normaal gesproken houdt de overheid er bij evenementen rekening mee dat extra personeel moet worden ingezet voor mogelijke calamiteiten. Zoals bekend is het echter niet uitgesloten dat deze jaarwisseling tevens gepaard gaat met storingen in diverse computergestuurde openbare voorzieningen en daaraan gekoppelde systemen. Op lokaal niveau kan dat ertoe leiden dat op dat moment maatregelen moeten worden getroffen om de gevolgen daarvan tot een minimum te beperken. De burgemeester gaat er daarom van uit dat er tijdens de jaarwisseling geen personeel beschikbaar zal zijn voor bijstand rond evenementen.

Om die reden verzoekt de burgemeester iedereen die een evenement rond de komende jaarwisseling wil organiseren, daarvoor uiterlijk 1 juli aanstaande schriftelijk een vergunningaanvraag in te dienen. Deze aanvragen kunnen worden gericht aan: De burgemeester van Enschede, t.a.v. de districtschef van de politie Zuid-Twente, Postbus 14, 7500 AA Enschede.

In de aanvraag dient in ieder geval ook te worden aangegeven op welke wijze de organisator van het evenement zorgt voor de handhaving van de openbare orde, de bewaking van de veiligheid, en de (medische) hulpverlening aan bezoekers die dat nodig hebben. Op dat punt zullen aanvragen extra kritisch worden beoordeeld. Een vergunning zal worden geweigerd indien die zorg naar het oordeel van de burgemeester onvoldoende is gewaarborgd. Iedereen die tijdig een aanvraag heeft ingediend ontvangt uiterlijk 1 september aanstaande bericht. Aanvragen zoals hier bedoeld die ná 1 juli aanstaande worden ontvangen, komen niet meer voor inwilliging in aanmerking.

terug naar inhoud


VELVE-LINDENHOF VERZAMELT (VERKEERS)PROBLEMEN

Op dinsdag 27 april hebben ruim 100 inwoners van de wijk Velve-Lindenhof hun (verkeers)problemen in de buurt aangegeven. Aanleiding hiervoor was de start van het project ‘Kijk op de Wijk’. Bewoners en belanghebbenden uit de buurt kunnen met deze methode van Veilig Verkeer Nederland (VVN), samen met de gemeente, een verkeersplan opstellen. De opkomst van de ruim 100 belangstellenden gaf aan dat er duidelijk behoefte is aan een wijkverkeersplan. Het gebouw van de Speeltuinvereniging "Het Lindenhof" was net groot genoeg om de inwoners te herbergen.

Verkeersplan

De gemeente Enschede heeft VVN ingehuurd om de verkeersproblemen te inventariseren en het wijkverkeersplan te maken. Ook wilde de gemeente graag weten of er verder nog problemen zijn in de wijk. De stadsdeelcoördinator Hans Smies gaf in zijn openingswoord aan dat voor de verkeersproblemen direct oplossingen zullen worden bedacht binnen de VVN-methode ‘Kijk op de Wijk’. Er wordt dus een wijkverkeersplan gemaakt dat als basis zal dienen voor de toekomstige reconstructies in de wijk! Naderhand zal bekeken worden hoe de overige problemen het beste kunnen worden aangepakt. Voor de oplossing van deze problemen kunnen nog geen toezeggingen worden gedaan.

De genoemde problemen

De verkeersproblemen die het meest werden genoemd waren:
* de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Lipperkerkstraat, de Oliemolensingel en de Oostveenweg

* de oversteekbaarheid van de Oliemolensingel en de Lipperkerkstraat
* het parkeren op de Oostveenweg en de Lage Bothofstraat en
* het sluipverkeer op diverse routes in de buurt.

Een uitgebreid verslag van alle genoemde problemen zal naar degenen die aanwezig waren worden gestuurd.

De andere problemen waren o.a. de overlast van het drugstoerisme en het rondslingerende afval op diverse plaatsen.

Hoe nu verder?

Het doel is nu een verkeersplan te maken voor de wijk Velve-Lindenhof. Dit plan zal worden opgesteld door een werkgroep die bestaat uit inwoners en belanghebbenden uit de wijk. Zij gaan de verkeersstructuur in de wijk ontwerpen en concrete maatregelen bedenken. Hiervoor komen zij het komende half jaar circa vier avonden bijeen. Na de zomer presenteren zij op een informatieavond de eerste plannen en ideeën.

Op 27 april heeft een aantal mensen zich al voor de werkgroep opgegeven. Bent u ook geïnteresseerd? Dan kunt u zich opgeven bij de Wijkraad Velve-Lindenhof (p/a Siemensstraat 15, 7533 BA Enschede).

Randvoorwaarden

De werkgroep heeft een aantal randvoorwaarden meegekregen waarover wel en niet mag worden gesproken. Zo mogen de hoofd-, snel-, spoor- en waterwegen niet van de kaart gegumd worden. En in de wijk zijn een aantal wegen waar niet aangekomen mag worden binnen de methode ‘Kijk op de Wijk’. Dit zijn:

* de Oostveenweg (de reconstructie is in uitvoering en staat niet meer ter discussie).

* de Lipperkerkstraat (de procedure tot het instellen van éénrichtingsverkeer loopt) en

* de Lage Bothofstraat (de procedure tot het openstellen van deze straat loopt).

terug naar inhoud


CAMPAGNE DUURZAAM VEILIG VERKEER

Uitnodiging voor een inspraakbijeenkomst

In de praktijk blijkt dat woonbuurten verkeersveiliger zijn als er met een maximum snelheid van 30 km wordt gereden. Reden voor de overheid om deze maatregel in het hele land zoveel mogelijk uit te breiden. Hiervoor is de campagne ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ van start gegaan.

In een beperkt aantal buurten in Enschede geldt deze snelheidsmaatregel al. Samen met bewoners wil de gemeente nu onderzoeken of er meer buurten voor een 30km-zone in aanmerking komen. Daarom wordt over dit onderwerp in de maanden april t/m juni per wijk/buurt een inspraakbijeenkomst gehouden waarvoor u van harte wordt uitgenodigd:

bewoners uit Velve-Lindenhof
(het gebied dat is omsloten door de Gronausestraat, Oliemolensingel, spoorlijn Enschede-Gronau en de Noord Esmarkerrondweg) op donderdag 20 mei 1999 om 19.30 uur in speeltuingebouw Het Velve-Lindenhof, Van Leeuwenhoekstraat 215;

bewoners uit het Twekkelerveld, Rigtersbleek
(het gebied dat is omsloten door de spoorlijn, Auke Vleerstraat, Hengelosestraat en Tubantiasingel) op donderdag 20 mei 1999 om 19.30 uur in buurthuis De Sloep, G.J. van Heekstraat 408.

bewoners uit de bebouwde kom van Glanerbrug
op donderdag 27 mei 1999 om 19.30 uur in Dorpshuis Glanerbrug, Kerkstraat 20.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling verkeer van de Bouw- en Milieudienst, tel. 4815414

terug naar inhoud


BOUWPLANNEN

A Ingediende bouwvergunningaanvragen/meldingen

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende nieuwe aanvragen zijn ingediend:

Stadsdeel Zuid:

* Arendsweg (991647): veranderen schuilschuur;
* Campelhofhoek 80 (991575): plaatsen dakkapel;
* Gaffelhoek 7 (991641): vergroten woonhuis;
* Mariendaal 12 (991642): plaatsen dakkapel;
* Mariendaal 72 (991612): vergroten woonhuis;
* Markslaghoek 18 (991578): vergroten woonhuis;
* Mariendaal 72 (991612): vergroten woonhuis;
* Markslaghoek 18 (991578): vergroten woonhuis;
* Park Broekheurne 27 (991602): veranderen garage/hobbyruimte;
* Suze Groeneweglanden 101 (991611): vergroten woonhuis.
* Arendsweg (991647): veranderen schuilschuur;
* Campelhofhoek 80 (991575): plaatsen dakkapel;
* Gaffelhoek 7 (991641): vergroten woonhuis;
* Mariendaal 12 (991642): plaatsen dakkapel;
* Mariendaal 72 (991612): vergroten woonhuis;
* Markslaghoek 18 (991578): vergroten woonhuis;
* Park Broekheurne 27 (991602): veranderen garage/hobbyruimte;
* Suze Groeneweglanden 101 (991611): vergroten woonhuis.

Stadsdeel West:

* De Plooy 6 (991622): plaatsen diepvriescel;
* Nieuwe Kampweg 91 (991619): vergroten woonhuis;
* Ruwenbos (991614): plaatsen kunstwerk;

* Suze Robertsonlaan 10 (991565): bouw berging;
* Transportcentrum 25 (991599): plaatsen 2 lichtmasten;
* Twekkelermarkeweg 201 (991640): vergroten ligboxenstal;
* Wissinksdijk 51 (991620): veranderen van boerderij in woonhuis.

Stadsdeel Oost:

* Brinkstraat 302 (991607): vergroten woonhuis;
* Arcadialaan 24 (991577): bouw carport;

* Brinkstraat 681 (991569): bouw berging;
* Crocusstraat 42 (991583): plaatsen dakkapel;
* Dahliastraat 64 (991574): vergroten woonhuis;
* J J van Deinselaan 131 (991618): vergroten woonhuis;
* Lonneker Markeweg 115 (991572): bouw berging;
* Minkmaatstraat 43 (991603): bouw erker;
* Van 't Hofflaan 17 (991632): vergroten woonhuis;
* Verveldhorst 40 (991629): plaatsen dakkapel.

Stadsdeel Noord:

* Capitool 64 (991586): bouw fietsenstalling;
* Colosseum (991600): bouw entertainmentgebouw;
* Drienerlolaan 5 (991605): wijzigen opslagruimte tot sanitaire unit;

* Drienerlolaan 5 (991606): bouw 7 logieverblijven;
* Drienerweg 75 (991609): vergroten woonhuis, bouw berging;
* Goolkatenweg 55 (991551): bouw verbindingsgang;
* E van der Marckstraat 24 (991610): bouw berging;
* Minister Loudonlaan 91 (991604): vergroten woonhuis;
* Olieslagweg 82 (991590): vergroten woonhuis;
* Richtersweg 76 (991550): vergroten woonhuis;
* Roessinghsbleekweg 33 (991627): vergroten zwembad;
* Walhofstraat 9 (991587): vestigen fysiotherapiepraktijk.

MELDINGEN

Stadsdeel West:

* Korenstraat 21 (991589): bouw berging;

* Plataanstraat 43 (991573): vergroten woonhuis.

Stadsdeel Oost:

* Van Diemenstraat 132 (991631): vergroten woonhuis;
* Velveweg 34 (991630): vergroten woonhuis.

Over bovengenoemde aanvragen kan nadere informatie worden gevraagd bij de Publieksbalie, Bouw- en Milieudienst (Molenstraat 50); openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 – 13.30 uur. De publikatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen thans geen bezwaren worden ingediend en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

B Verleende vergunningen/meldingen

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn verleend:

Stadsdeel Oost:

* Esmarkelaan (990113): plaatsen portocabine;
* Floraparkstraat 390 (990414): vergroten schoolgebouw;
* J J van Deinselaan 28 (990836): veranderen sporthal;
* Minkmaatstraat 142 (990599): bouw garage.

Stadsdeel Noord:

* Capitool (B&S-park) (990628): bouw kantorencomplex;
* Waalstraat (990874): bouw overkapping.

Stadsdeel Zuid:

* Poortbultenhoek 77 (990664): vergroten woonhuis;
* Usselerveenweg 112 a (990630): vergroten woonhuis.

Stadsdeel West:

* Burg M van Veenlaan 12 (990790): vergroten woonhuis (erker);
* Het Lentfert 74 (990720): plaatsen overkapping;
* Volksparksingel 45 (983774): veranderen woonhuis met praktijkruimte.

Stadsdeel Centum:

* Lasondersingel 94-96 (984199): vergroten advocatenkantoor;
* Molenstraat 57 (990812): plaatsen cabine;
* Molenstraat 81-83 (990803): renoveren bestaande daken.

MELDINGEN

De volgende meldingen zijn akkoord bevonden:

Stadsdeel West:

* Europalaan 70 (991279): bouw berging;

* Josinkstraat 82 (991389): bouw berging.

Stadsdeel Oost:

* Steenweg 21 (991301): vergroten woonhuis;
* Steenweg 25 (991296): vergroten woonhuis.

Stadsdeel Zuid:

* Roosje Voslanden 6 (991385): bouw berging.

Tegen bovengenoemde vergunningen/meldingen kunnen belanghebbenden tot en met 22 juni 1999 ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaren indienen.

De bezwaren, die met redenen dienen te zijn omkleed, moeten worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20,
7500 AA te Enschede. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer, dat achter het adres staat, te vermelden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo (Sector Bestuursrecht, Postbus 323,
7600 AH Almelo) een verzoek (in tweevoud) om een voorlopige voorziening worden ingediend. Nadere informatie over de (bouw)plannen kan u worden verstrekt bij de Publieksbalie, Bouw- en Milieudienst (Molenstraat 50); openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 –
13.30 uur.

C Vrijstellingen c.a.

Het ligt in het voornemen de volgende vrijstellingen c.a. te verlenen:

I Toepassing van het bepaalde in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ten behoeve van:

A het bouwen van:

Stadsdeel Oost:

* een berging aan de Atalantastraat 39 (991207).

II Toepassing van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 5 van de Woningwet, ten behoeve van:

A het (gedeeltelijk) veranderen en/of vergroten van:

Stadsdeel Centrum:

* een woonhuis aan de Dr. Benthemstraat 38 (991291);
* een woonhuis aan de Varviksweg 18 (991064).

III Toepassing van het bepaalde in diverse vrijstellings- en/of ontheffingsbepalingen in de betreffende bestemmingsplannen een leefmilieuverordening, dan wel de bouwverordening, ten behoeve van:

A het (gedeeltelijk) veranderen en/of vergroten van:

Stadsdeel Noord:

* een woonhuis met garage aan de Dr. Zamenhoflaan 62 (990152);
* een clubhuis aan de Spolminkweg 4 (991145).

Stadsdeel Oost:

* een woonhuis aan de Kamerlingh Onneslaan 11 (991044);
* een woonhuis aan de Olympialaan 19 (991034);
* een woonhuis aan de Olympialaan 21 (991033).

Stadsdeel West:

* twee woonhuizen aan de Windmolenweg 69 + 71 (990839).

B het bouwen van:

Stadsdeel Oost:

* een berging aan de Minkmaatstraat 233 (991265);
* een dubbele berging aan de Van Riebeekstraat 56 + 58 (991039).

Bovengenoemde aanvragen om vrijstellingen c.a. liggen ingaande maandag
17 mei 1999 gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie Bouw- en Milieudienst (Molenstraat 50); openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 – 13.30 uur.
Gedurende genoemde termijn kunnen tegen de onder C I en C II genoemde aanvragen een ieder en kan tegen de onder C III genoemde aanvraag belanghebbenden schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders (Postbus 20, 7500 AA Enschede). U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer, dat achter het adres staat, te vermelden.

terug naar inhoud


BESTEMMINGSPLANNEN

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

Ter inzage

In zijn vergadering van 26 april 1999 heeft de gemeenteraad verklaard, dat een (herziening van het) bestemmingsplan wordt voorbreid voor:

STADSDEEL NOORD

A. het perceel Voortsweg 151 ten behoeve van de uitbreiding van het autobedrijf Brefeld
B.V., gevestigd in het pand Voortsweg 145, door het voornoemde pand Voortsweg 151 te verbouwen tot autoshowroom (voorbereidingsbesluit Voortsweg 1).

B. het gebied, dat globaal wordt begrensd door de Hengelosestraat (nummers 268 t/m 301
even), het Abraham Ledeboerpark, de Slagmanweg en de achterkant van de percelen ’t Sander nummers 7 t/m 55 (oneven) (voorbereidingsbesluit ’t Sander); betreft tegengaan ongewenste ontwikkelingen.
Het onder A genoemde besluit treedt op 7 mei 1999 in werking en ligt met ingang van 14 mei 1999 voor een ieder ter inzage. Het onder B genoemde besluit treedt op 16 mei 1999 in werking en ligt met ingang van 17 mei 1999 voor een ieder ter inzage. De besluiten liggen ter inzage in het dienstgebouw "De Noordmolen", Molenstraat 50, openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 13.30 uur (na 13.30 uur op telefonische afspraak via 053-4815151).

BESTEMMINGSPLANNEN

VASTGESTELD

In zijn vergadering van 26 april 1999 heeft de Gemeenteraad vastgesteld:

STADSDEEL NOORD

A. Herziening 37 van het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan 1949; Lonneker"

Dit plan betreft de inpassing in het geldende bestemmingsplan van de bestaande kunstsmederij in het centrum van het dorp Lonneker, nabij de zuidoosthoek van de kruising Oldenzaalsestraat/Lonnekermolenweg. Tevens maakt dit plan het mogelijk om medewerking te verlenen aan de herbouw van een schuur naast de bestaande kunstsmederij op dit terrein.

B. Bestemmingsplan "Wegmanstraat fase 3"

Voor een gebied dat globaal wordt begrensd door de Wegmanstraat, de Nieuwe Dijk, de Pastoor Balkstraat en het talud van de voormalige spoorlijn Enschede-Oldenzaal is het bestemmingsplan "Wegmanstraat fase
3" ontwikkeld. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van woningen met daarbij behorende voorzieningen, zoals bijgebouwen, ontsluitingswegen en in- en uitritten.
Bij de vaststelling is de bij dit plan behorende toelichting aangepast. Deze wijziging vloeit voort uit de beslissing om in het plangebied de bouw van 14 seniorenwoningen te bevorderen.

C. Bestemmingsplan "Schuttekamp"

Voor een gebied dat globaal wordt begrensd door tuinen van woningen aan de Bergweg, de Spolminkweg, de Schuttekamp en het buitengebied is het bestemmingsplan "Schuttekamp"ontworpen. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van 26 woningen, alsmede de daarbij behorende voorzieningen, bijgebouwen, ontsluitingsweggetjes en in- en uitritten.

STADSDEEL CENTRUM

D. Herziening 128 bestemmingsplan "Stadscentrum 1976"

Om vestiging van een uitzendbureau in het pand Beltstraat 1 mogelijk te maken wordt aan de bestaande bestemming van dit pand de aanduiding "kantoren toegestaan" toegevoegd.

E. Herziening 4 bestemmingsplan "Hoogstraat"

Om medewerking te kunnen verlenen aan realisering van woonruimte in het bestaande pand Ternatestraat 3-5 wordt de huidige bestemming "kantoren in 1 bouwlaag" gewijzigd in de bestemming "eengezinshuizen in 1 bouwlaag, klasse A".

F. Herziening 126 van het bestemmingsplan "Stadscentrum 1976"

Op 4 maart 1998 is –met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet- een vergunning afgegeven voor de bouw van winkelruimte met daarboven 12 appartementen en daarbij behorende parkeervoorzieningen op een terrein aan de Pijpenstraat, hoek Zuiderhagen (locatie voormalig Walterpand). Het betreffende complex is inmiddels in aanbouw. Middels herziening
126 van het bestemmingsplan "Stadscentrum 1976" wordt beoogd de planologische inpassing van dit nieuwbouwplan in het bestemmingsplan plaats te laten vinden.

G. Bestemmingsplan "Schuttersveld-Moestuin"

Het onderhavige plan heeft betrekking op een gebied dat globaal wordt begrensd door het Van Gend- en Loosterrein, het park behorende bij de Villa Schuttersveld en de Meubelboulevard Schuttersveld. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee kantoorgebouwen en de aanleg van een parkeerterrein. De beoogde bouwlocatie en het parkeerterrein worden ontsloten vanaf de Hengelosestraat, via een toegangsweg tussen voornoemde villa en het ITC. Middels een gewijzigde vaststelling is in de plantoelichting een nadere omschrijving van de monumentale waarden van de Villa Schuttersveld en het daarbij behorende park opgenomen. Tevens is de in de voorschriften opgenomen definitie van het begrip "bouwlaag" aangepast.

STADSDEEL OOST

H. Bestemmingsplan "Heldersplein"

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied ten noorden van de Gronausestraat, dat globaal wordt begrensd door bestaande bebouwing aan het Heldersplein en aan de Spoorbaanstraat. Het plan beoogt de bouw van in totaal 68 woningen, alsmede de realisering van daarbij behorende voorzieningen, zoals bijgebouwen en inritten, mogelijk te maken.
Het aan de noordzijde van de Gronausestraat geplande woongebouw is 4 meter in westelijke richting opgeschoven. Het bestemmingsplan (plankaart, voorschriften en toelichting) is met het oog hierop gewijzigd vastgesteld.

Het onder A. genoemde plan ligt ingaande 14 mei 1999 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. De onder B. t/m H. genoemde plannen liggen ingaande 17 mei 1999 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. De plannen liggen ter inzage in de hal van het dienstgebouw De Noordmolen, Molenstraat 50, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 13.30 uur (na 13.30 op telefonische afspraak via 053-4815151). Gedurende deze termijn kan degene, die tijdig zijn zienswijze aan de Gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen dit plan bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Voor de plannen onder B., G. en H. geldt tevens: voorzover de Gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan een ieder gedurende genoemde termijn daartegen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel schriftelijk bedenkingen inbrengen.

GOEDGEKEURD

Op 20 april 1999 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel goedkeuring verleend aan:

STADSDEEL NOORD

A. Bestemmingsplan "Nieuwe Dijk 1996"

Het onderhavige plan heeft betrekking op een gebied aan de noordwestzijde van de bebouwde kom van Lonneker. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Pastoor Balkstraat, de Bergweg en de Nieuwe Dijk. Voor het betreffende gebied is momenteel het bestemmingsplan "Nieuwe Dijk 1982" van kracht. Door middel van het bestemmingsplan "Nieuwe Dijk 1996" wordt het bestaande planologische regime geactualiseerd. Daarbij worden de bestaande bebouwingsmogelijkheden verruimd.

STADSDEEL OOST

B. Herziening 9 van het bestemmingsplan "Velve-Lindenhof 1987"

Dit plan heeft betrekking op een gebied dat aan de westzijde wordt begrensd door de Galvanistraat, aan de oostzijde door achtertuinen van woningen aan de Siemensstraat, aan de zuidzijde door de Lipperkerkstraat en aan de noordzijde door achtertuinen van woningen aan de Oostburgweg. Dit plan beoogt de bouw van circa 42 woningen, alsmede de aanleg van daarbij behorende voorzieningen mogelijk te maken.

De bovengenoemde besluiten en plannen liggen ingaande 17 mei 1999 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de hal van het dienstgebouw "De Noordmolen", Molenstraat 50, openingstijden 8.00 – 13.30 uur (na 13.30 uur op telefonische afspraak via 053-4815151).
Gedurende de bovengenoemde termijn kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door degene die tijdig bedenkingen tegen dit plan heeft ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, alsmede door de belanghebbende die kan aantonen dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Beroepschriften kunnen worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van voornoemde afdeling, dan treedt het besluit evenwel niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

terug naar inhoud


AANLEGVERGUNNINGEN

* De gemeente heeft een aanlegvergunning verleend voor het aanbrengen van betonplaten in een weiland aan de Teesinklandenweg
25, te gebruiken als koeienpad.

* De gemeente heeft een aanlegvergunning verleend voor het aanleggen van een tweetal kikkerpoelen op landgoed Hof te Boekelo.

De vergunningen liggen met ingang van 12 mei 1999 tot 23 juni 1999 ter inzage bij de publieksbalie van de Bouw- en Milieudienst, aan de Molenstraat 50 te Enschede. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift tegen de vergunningen indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 173, 7500 AD ENSCHEDE.

terug naar inhoud


WET MILIEUBEHEER

I het ONTWERP-BESLUIT tot wijziging en gedeeltelijke intrekking van de vergunning van:

* Maatschap J.H. en H.B. Berenbroek, Twistveenweg 55, binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning van de Maatschap Westendorp aan de Ganzebosweg dienen de dierplaatsen voor 28 melkkoeien en 260 vleesvarkens buiten gebruik gesteld te worden;

* F.J.W. Wagelaar, Knalhutteweg 255-257, voor het intrekken van de oprichtingsvergunning van 02-01-1973;

* A.J.M. Bos-Jannink, Keizerweg 20, binnen 3 maanden na het van kracht worden van L. Huckriede Usselerveenweg 62 dienen de dierplaatsen genoemd in voorschrift 10.1 van de vergunning van
8-11-1996 buiten gebruik gesteld te worden;

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijk worden ingebracht bij Burgemeester en Wethouders p/a Bouw- en Milieudienst Postbus 173 7500 AD Enschede vóór 27 mei 1999. Degene die een schriftelijke bedenking indient kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met de bedenking bij het College van Burgemeester en Wethouders worden ingediend.

II het ONTWERPBESLUIT met de VERGUNNINGAANVRAAG voor:

a. een oprichtingsvergunning van:

* Rokramix BV, voor een betoncentrale aan de Kanaalstraat 297;
* G.H. Meinema, voor een handel in antiek en meubelen annex opslag en verkoop van vuurwerk aan de Janninksweg 60;
* Knight Europe BV, voor een inrichting voor productie en opslag van pompen t.b.v. de wasmiddelenindustrie aan de Marssteden 68;
* Welzijnsdienst, afd. sport, voor een inrichting voor het bewerken van hout en metaal aan de Kuipersdijk 375;

b. een revisievergunning van:

* Pen Mode BV, voor een confectiebedrijf en opslag vuurwerk aan de Lenteweg 14 – 16;

c. een veranderingsvergunning van:

* B.H. Hoenink, voor een loonmechanisatie- en landbouwbedrijf aan de Haaksbergerstraat 1148;

* S.E. Fireworks, voor een opslag van vuurwerk, tijdelijk voor de duur van 3 jaar, aan de Tollensstraat 50;

De strekking van het ontwerp van het besluit is het verlenen van de vergunning onder het geven van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Iedereen kan voor 10 juni 1999 bij Burgemeester en Wethouders, (p/a Bouw- en Milieudienst Postbus 173,
7500 AD Enschede) SCHRIFTELIJK bedenkingen indienen. Na telefonische afspraak stellen wij een ieder in de gelegenheid om MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEDENKINGEN in te brengen tijdens een gedachtewisseling over bovenvermelde stukken in de vergaderkamer van de Bouw- en Milieudienst, Molenstraat 50, op donderdag 3 juni 1999. Alleen zij die tijdig bedenkingen hebben ingebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die een schriftelijke bedenking indient kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met de bedenking bij het College van Burgemeester en Wethouders worden ingediend.

Tevens liggen ter inzage:

De kennisgeving verandering van:

* Select Design BV, Euregioweg 279;

* E.L.N. Kunststoftechniek BV, Staalsteden 14;
* Modelmakerij H.A. Peterink BV, De Giem 8;
* B.Z.Z. BV, Marssteden 58;

De melding ingevolge het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer voor het oprichten van de inrichting:

* St. Enschedese Speeltuinen, Taxisstraat 15;

De melding ingevolge het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer voor het veranderen/uitbreiden van de inrichting:

* Fehling, Noorderhagen 54a;

* Kids Playground & Skate Center, J.J. van Deinselaan 28;
* Ribhouse Texas, Dirk Papestraat 30;

De melding ingevolge het besluit mestbassins milieubeheer voor het oprichten van de inrichting:

* Kalvercentrale Twente BV, Gerinkhoekweg 15;

De melding ingevolge het besluit woon- of kantoorgebouwen milieubeheer voor het oprichten van de inrichting:

* H. Koopmans Beheer BV, Marssteden 66;

* Quatre Mains VOF, Kuipersdijk/Beltstraat;
* H.C. Spitman, Capitool/Colosseum/B en S-park;

De melding ingevolge het besluit woon- of kantoorgebouwen milieubeheer voor het uitbreiden/wijzigen van de inrichting:
* ABN-AMRO NV, Hortensiastraat 291-293;

De melding ingevolge het besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer voor het van toepassing worden op een reeds opgerichte inrichting:

* Banketbakkerij Ter Heersche, Zwedeweg 28;

De melding ingevolge het besluit woon- of kantoorgebouwen milieubeheer voor het van toepassing worden op een reeds opgerichte inrichting:
* Dr. Ariënshuizen, Redemptoristenpark 1;

De melding ingevolge het besluit melkrundveehouderijen milieubeheer voor het uitbreiden/wijzigen van de inrichting:
* H.G. Hobbelt, Knalhutteweg 297;

De melding ingevolge het besluit opslag goederen milieubeheer voor het uitbreiden/wijzigen van de inrichting:

* Drienerveld Onroerend Goed BV, Transportcentrum 25;

Bij bovengenoemde afdeling kan een ieder informatie verkrijgen door wie, op welke wijze en binnen welke termijn bedenkingen kunnen worden ingebracht c.q. beroep kan worden ingesteld tegen een melding.

terug naar inhoud


WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN

openbare kennisgeving ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Enschede maken bekend dat zij van plan zijn onder het geven van voorschriften positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer van:
* Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een bierbrouwerij met een capaciteit van 4 miljoen hectoliter bier per jaar.

Op basis van de Wet Milieubeheer (Wm) vindt een gecoördineerde behandeling plaats met betrekking tot de door het Waterschap Regge en Dinkel te verlenen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).
In dit kader delen wij mee dat ook het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel voornemens is o.g.v. de WVO vergunning te verlenen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de riolering en de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede West op de watergang
20-12-0-1 (Elsbeek).
De ontwerpbesluiten alsmede de vergunningaanvragen, het Milieueffectrapport (MER), de daarop binnengekomen opmerkingen, de op deze opmerkingen betrekking hebbende reactienota, het toetsingsadvies van de MER-commissie, alsmede de toelichting op het MER liggen vanaf heden ter inzage:

* bij de Publieksbalie, Molenstraat 50 te Enschede op werkdagen van 08.00 tot 13.30 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak (053-4818782);

* in het waterschapshuis, Kooikersweg 1 te Almelo op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur en tevens buiten deze uren na telefonische afspraak (0546-832505).

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten kunnen door een ieder SCHRIFTELIJK vóór 10 juni 1999 worden ingediend
* op grond van de Wm bij Burgemeester en wethouders, p/a Bouw- en Milieudienst, Postbus 173, 7500 AD Enschede.
* op grond van de WVO bij het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst worden persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met de bedenking worden ingediend. Slechts op verzoek zal op donderdag 3 juni 1999 gelegenheid worden gegeven tot een gedachtewisseling over de desbetreffende stukken, waarbij dan tevens mondeling bedenkingen kunnen worden ingebracht. Een daartoe strekkend verzoek kan tot uiterlijk vrijdag 28 mei 1999 kenbaar worden gemaakt door dit (telefonisch) te melden bij de Bouw- en Milieudienst (053-4818782).

Alleen zij die tijdig bedenkingen hebben ingebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of indien de besluitvorming afwijkt van het voornemen kunnen later beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

terug naar inhoud


KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders hebben op 11 mei 1999 de volgende kapvergunningen verleend:

Locatie

* wei tussen Hegeboerweg en Lonnekeresweg; 11 elzen en 1 eik Bergweg; 2 eiken en 1 berk (990731 KVG)

* Javastraat 173; 1 berk (991331 KVG)

* Roelof van Schevenstraat 95; 1 berk (991117 KVG)
* Strootsweg; 5 beuken en 2 eiken (991394 KVG)
* Carel Fabritiusstraat 6; 1 berk (991193 KVG)
* Schouwinkstraat tussen Bentrotstraat en Oldenzaalsestraat; 15 pyrus (991123 KVG)

* M H Tromplaan 55; 1 acer en 3 populieren (991421 KVG)
* Lasondersingel 54; 1 esdoorn (991287 KVG)
* Ruiterkampweg – Lonnekermolenweg; 2 populieren (991418 KVG)
* Von Weberlaan 10; 1 robinea pseudo acacia (991420 KVG)

De vergunningen liggen vanaf 12 mei 1999 zes weken ter inzage bij de Bouw- en Milieudienst (locatie Noordmolen, Molenstraat 50, Publieksbalie begane grond, openingstijden 8.00 uur - 13.30 uur) en bij het Infocentrum. Vóór 23 juni 1999 kunnen degenen van wie de belangen rechtstreeks bij een vergunning zijn betrokken ingevolge de Algemene wet bestuursrecht daartegen schriftelijk een bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede (Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE).

terug naar inhoud


SLOOPVERGUNNINGEN

De volgende sloopvergunning is verleend ten behoeve van:

Stadsdeel Centrum:

* Molenstraat 81-83 (990804): slopen onderdelen van daken.

Stadsdeel Noord:

* Schietbaanweg 18 a (991190): slopen dak garagebedrijf (asbest).

Tegen bovengenoemde sloopvergunning kunnen belanghebbenden belanghebbenden tot en met 22 juni 1999 ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen. De bezwaren, die met redenen dienen te zijn omkleed, moeten worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer, dat achter het adres staat, te vermelden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo (Sector Bestuursrecht, Postbus 323,
7600 AH ALMELO) in tweevoud een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
Nadere informatie over de sloopvergunning kan u worden verstrekt bij de Bouw- en Milieudienst, Molenstraat 50, aan de Publieksbalie op de begane grond, afdeling bouwbeheer. Openingstijden van de Publieksbalie: maandag t /m vrijdag van 08:00 - 13:30 uur.

terug naar inhoud


WEGAFSLUITINGEN EN VERKEERSBELEMMERINGEN

In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, behalve voor voetgangers, gedurende de daarbij vermoedelijke periode; op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.
* Stationsplein, het gedeelte tussen de Piet Heinstraat en de Hengelosestraat t/m 28 mei 1999.

* Oostveenweg, het gedeelte tussen de Oosterstraat en de Lipperkerkstraat (inclusief kruispunt Lage Bothofstraat) t/m 21 mei 1999.

* Kruispunt Auke Vleerstraat – Jupiterstraat in verband met aanleg rotonde t/m 18 juni 1999.

* Alleeweg, het gedeelte tussen de Hengelosestraat en de G.J. van Heekstraat t/m 14 juni 1999.

* Asfaltering fietspaden Volksparksingel en Parkweg, het gedeelte tussen de Volksparktunnel en de tweede Emmastraat en tussen de Volksparksingel en de IJsbaanweg. Het verkeer moet er rekening meehouden dat er vertragingen kunnen ontstaan doordat er plaatselijk machines en auto’s een weghelft kunnen blokkeren, het werk wordt in fasen uitgevoerd.

* Lasondersingel, de noordelijke rijbaan niet beschikbaar t/m 2 juli
1999.

Het verkeer wordt geleid via de zuidelijke rijbaan, vrachtverkeer wordt omgeleid.

* Malangstraat, het gedeelte tussen de Halmaherastraat en de Meester Cornelisstraat t/m 4 juni 1999.

* Steenweg, het gedeelte tussen de Oosterstraat en de Ribbeltsweg t/m 28 mei 1999.

* Roessinghsbleekweg, het gedeelte tussen de Slagmanweg en de Minister Savorin Lohmanlaan t/m 14 mei 1999 (omleidingsroute voor "Het Roessingh" staat aangegeven).

* Blekerstraat, het gedeelte tussen de Haaksbergerstraat en de Waldeckstraat t/m 23 juli 1999.

terug naar inhoud


Deel: ' Bekendmakingen week 19 gemeente Enschede '
Lees ook