Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 34 (25 augustus 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

PROCEDURES AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Librije 43, dakkapel aanbrengen en serre aanbouwen. 02. Paganinistraat, 4 woningen bouwen.

Aan deze aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 26 augustus 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Verzenddatum 17 augustus 1999
Goudenregenstraat 63, woning uitbreiden.
Drieluik 17, kap opbouwen.
Paganinistraat 96, dakkapel aanbrengen.
Palet 5, dakkapel aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATSEN (BESTUURDER EN PASSAGIER*)

dat zij op 16 augustus 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor:

1. het motorvoertuig met het kentekennummer SV-XG-38 ten behoeve van de heer KW. Hotting, wonende Tsjaikovskistraat 28 te Capelle aan den IJssel;

2. het motorvoertuig met het kentekennummer 51-DB-NV ten behoeve van de heer J.C. Huisman, wonende Tsjaikovskistraat 40 te Capelle aan den IJssel;

3. het motorvoertuig met het kentekennummer RK-03-BD ten behoeve van mevrouw N.A. Niessink, wonende Rozenburcht 33 te Capelle aan den IJssel;

4. het motorvoertuig met het kentekennummer LL-BX-39 ten behoeve mevrouw C.W. Luijt-Rook*, wonende Akkerwinde 49 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten, alsmede de daarbijbehorende gewaarmerkte tekeningen liggen vanaf heden ter inzage. Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

Populier Kruising Couwenhoekseweg/Reigerlaan
Esdoorn
Ets 38-44
3 Coniferen Prinsenhof 42
2 Chamaeaparis Prinsenhof 10
Blauwe Ceder Merellaan 467
Rubinia Elegatsburg (nabij nr. 23 containeropstelplaats)

De betreffende kapvergunningen (en rooitekening) liggen vanaf 26 augustus 1999 ter inzage.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen de beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking.

De meldingen waarvoor een procedure vereist is, de openbare kennisgevingen invalidenparkeerplaatsen en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 34 Capelle a/d IJssel '
Lees ook