Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 37 (15 september 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Gravure 20 en 21, dakopbouw aanbrengen.
Rossinistraat 2, dakkapellen aanbrengen.
Van Beethovenlaan 60, woonkamer uitbreiden.
Bermweg 139, woning en garage bouwen.
Overwaard 2, woonkamer uitbreiden.
Pergolesistraat 15, dakkapel aanbrengen.

PROCEDURES: MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Merellaan 469, tuinhuisje plaatsen.
02. Rossinistraat 2, dakkapellen (voor- en achtergevel) aanbrengen.

03. Gravure 25 en 26, dakopbouw aanbrengen.
04. Gravure 20 en 21, dakopbouw aanbrengen.
05. Pergolesistraat 15, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01 genoemde melding kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Aan de bij 02 tot en met 05, genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen, met ingang van donderdag 16 september 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 31 augustus 1999.
Spoorlaan 20, fietsenstalling en berging bouwen. Filosofentuin 1a, entree vergroten.
Kerklaan 38, dakkapel aanbrengen en vergroten. Vigeland 5 en 6, uitbreiding aan woonkamer (toegekende melding). Ringvaartpark 15, tuinhuisje plaatsen.

Verzenddatum 8 september 1999.
Bermweg 486, woonhuis uitbreiden.
Meidoornveld 57, woningen samenvoegen.
Jan van Kanrede 105, berging uitbreiden met garage. Rijndal 19, dakkapel aanbrengen.
Schermerhoek 505 tot en met 521, winkelcentrum veranderen en uitbreiden.
Donizettistraat 37, dakkapel aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

WET MILIEUBEHEER 'IJSBAAN'

De procedure bij een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is in twee fasen te onderscheiden:
- fase 1: het ontwerp van de beschikking;
- fase 2: de beschikking.
Deze kennisgeving betreft het ontwerp van de beschikking (fase 1).

Ontwerp van de beschikking
Voor onderstaande inrichting hebben zij het ontwerp van de beschikking vastgesteld:

Een kunstijsbaan met een multifunctioneel gebouw, gelegen aan de Bermweg 147.
Het voornemen bestaat de vergunning, onder het stellen van voorschriften, te verlenen.

Inzage van de stukken
In de hal van het gemeentehuis liggen het ontwerp van de beschikking en de overige stukken ter inzage van 20 september 1999 tot 18 oktober 1999.
Voor een mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met de Unit Handhaving en Vergunningen, telefoon 010 - 2848 662. Een exemplaar van de stukken die ter inzage liggen is verkrijgbaar, tegen betaling van de kosten.

Bedenkingen
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp van de beschikking kunt u schriftelijk indienen tot 18 oktober 1999.
Tevens kunt u tot 18 oktober 1999 een verzoek om een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking indienen. Daarbij wordt de gelegenheid gegeven gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp van de beschikking mondeling in te brengen. Een verzoek voor een dergelijke gedachtewisseling kunt u via telefoonnummer 010
- 2848 662 doen. Waarna een datum wordt bepaald.

Adressering schriftelijke bedenkingen
Ook kunt u schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerp van de beschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Wanneer u schriftelijke bedenkingen inbrengt, kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek moet u in een afzonderlijke brief, maar wel gelijktijdig met de bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Tenslotte merken wij op, dat tegen de uiteindelijke beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen instellen:

- degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;

- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

BESTEMMINGSPLAN 'CAPELLE-WEST 1997' ONHERROEPELIJK

Ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft zij kennis dat tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van het bestemmingsplan "Capelle-West 1997", geen beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het bestemmingsplan is daardoor met ingang van 26 augustus 1999 onherroepelijk geworden en ligt met ingang van donderdag 16 september 1999 voor een ieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

KAPVERGUNNING(EN)

Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van de volgende bomen:

Moerascypres Silkenborg 67
Kronkelwilg Chopinstraat 95
Sierkers Chopinstraat 95
Zomereik Wulpenhof 10
Oostenrijkse den Gravenpark 11
Christusdoorn Prins Constantijnweg 2

De betreffende kapvergunningen (en eventueel rooitekening) liggen vanaf donderdag 16 september 1999 ter inzage.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen de beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, het ontwerp van de beschikking inzake de Wet Milieubeheer 'IJsbaan', het bestemmingsplan Capelle-West 1997 en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 37 Capelle a/d IJssel - 7252 '
Lees ook