Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 39 (29 september 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Barbizonlaan 55, fietsenstalling plaatsen.
M. Hobbemastraat 21, woonkamer uitbreiden.
Offenbachstraat 35, dakkapel aanbrengen.
Laurensrade 17, dakkapellen aanbrengen.
Rembrandtsingel 27, dakkapellen aanbrengen.

PROCEDURES: MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING

01. Brucknerstraat 43, tuinhuisje plaatsen.
02. Offenbachstraat 35, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01 genoemde melding van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 02 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen, met ingang van donderdag 30 september 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN , MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN, RECLAMEVERGUNNINGEN EN SLOOPVERGUNNING

Verzenddatum 16 september 1999:
Annabaai 6, blokhut plaatsen (toegekende melding). Rondedans 22, tuinberging vernieuwen (toegekende melding).

Verzenddatum 17 september 1999:
Capelseweg 33, clubhuis uitbreiden.
Van Speijkstraat 65, woonhuis vergroten.
Tafelbaai 35, dakkapel aanbrengen.
Chopinstraat 77, dakkapel aanbrengen.
Merelhoven 46, dakkapel aanbrengen.
Rameaustraat 1, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Bernsteinstraat 43, dakkapellen aanbrengen.
Othello 58 en 60, blokhut plaatsen (toegekende melding). Jan van Galenstraat 3, duivenhok plaatsen (toegekende melding). Ringspoor 189, dakkapel aanbrengen.

Verzenddatum 21 september 1999:
Doormanstraat 14, lichtreclame aanbrengen (reclamevergunning). Kompasstraat 4, lichtreclame aanbrengen (reclamevergunning).

Verzenddatum 22 september 1999:
Brahmsstraat 93, dakkapellen aanbrengen.
Pelikaanweg 1, schoolgebouw slopen (sloopvergunning).. Ringvaartpark 47, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Bermweg 27, dakkapel vernieuwen en vergroten. Rivium Boulevard 147, reclamemast verplaatsen. Rivium Quadrant 201, bouwplan gewijzigd uitvoeren. Bilderdijkstraat 15, woonhuis vergroten.
Paganinistraat 64, dakkapellen aanbrengen.
Da Costasingel 7, woning uitbreiden en dakkapellen aanbrengen. Wijnkoopsbaai 15, dakkapel aanbrengen.
Gerard Doustraat 20, dakopbouw aanbrengen.
Merelhoven 106, woonhuis aan voorzijde uitbreiden. Overwaard 10, dakkapellen aanbrengen en woonhuis uitbreiden. Grafiek 105, woonhuis uitbreiden.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNING(EN)

Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 23-9-1999:
Blauwe Ceder; Trompet 14a

Verzenddatum 17-9-1999:
1 Populier Rozenburcht Dief en Duivenhuis

De betreffende kapvergunningen (en eventueel rooi-tekening) liggen vanaf heden ter inzage.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen de beschikking een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na verzending van de beschikking.

RECTIFICATIE ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 'FASCINATIO'

Het college van burgemeester en wethouders maakt - gelet op artikel 23, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - bekend dat vanaf donderdag 30 september 1999 het ontwerp-bestemmingsplan "Fascinatio" gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ligt in het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.

Het ontwerp-plan heeft betrekking op het gebied begrensd door de Abram van Rijckevorselweg, de grens met de gemeente Rotterdam (Brainpark III), het metro-tracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Gedurende genoemde termijn van 4 weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de reclamevergunningen, de sloopvergunning, de kapvergunningen en het ontwerp-bestemmingsplan 'Fascinatio' liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen, en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De zienswijzen m.b.t. Fascinatio kunt u richten aan de gemeenteraad op hetzelfde adres.

Deel: ' Bekendmakingen week 39 Capelle a/d IJssel - 5658 '
Lees ook