Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 4 (27 januari 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet) Bilderdijkstraat 3, woonhuis vergroten.
Jan van Kanrede 46, dakkapel aanbrengen.
IJsdans 32, dakkapellen aanbrengen.
Brahmsstraat 87, dakkapel aanbrengen.
Fuutlaan 97, portaal aan voorgevelzijde uitbreiden. M. Hobbemastraat 30, dakopbouw gewijzigd uitvoeren, (legalisering).

Bachstraat 15, dakkapellen aanbrengen.
Vivaldistraat 121, dakkapel aanbrengen.
Schelfhoutrade 9, dakkapel aanbrengen.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN.
Verzenddatum 18 januari 1999:
Merellaan 395, dakopbouw aanbrengen.
Franckstraat 90, blokhut plaatsen.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
01. Trompstraat 4, schuurtje plaatsen.
02. Sauerdal 10, tuinhuisje plaatsen.
03. Vivaldistraat 27, berging plaatsen.
04. Jan van Kanrede 46, dakkapel aan voorgevelzijde aanbrengen. 05. Brahmsstraat 87, dakkapel aanbrengen.
06. Bachstraat 15, dakkapel voor- en achtergevel aanbrengen. 07. Vivaldistraat 121, dakkapel aanbrengen.
08. A. Schelfhoutrade 9, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen.

Aan de bij 01, 02 en 03, genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 04 tot en met 08 genoemde aanvragen kan worden meegewerkt door vooruit te lopen op een toekomstig uitwerkingsplan.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 28 januari 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS (BESTUURDER).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel brengen ter openbare kennis, dat:

I. zij op 19 januari 1999 hebben besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het voertuig met het kentekennummer GS-GT-58 ten behoeve van de heer J. den Uil, wonende Schermerhoek 306, te Capelle aan den IJssel. Bovengenoemd besluit, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekening, ligt vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.
Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Kapvergunning(en)
Kapvergunningen zijn verleend aan:

Stichting Volkskracht Historische Monumenten te Rotterdam:

voor het kappen van:
27 st. bomen (Populier, Wilg, Els en Esdoorn), alsmede ca. 2150 m² bosplantsoen.

De genoemde bomen/bosplantsoen zijn gezien de conditie, leeftijd, soort en de standplaats niet te handhaven en/of te verplanten.

Met deze vergunning leggen wij een herplantplicht op in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon. Zie hiervoor het gestelde in de gemeentelijke Kapverordening, artikel 7. Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische (on-)mogelijkheden volgens de inrichtingsvoorstellen 237-02-03 en 237-02-06.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking. Daarom zal genoemde beplanting niet gerooid worden vóór 10 maart 1999.

Gedurende de bezwarentermijn liggen de herinrichtingsplannen ter inzage bij het informatiecentrum.

De aanvragen om bouwvergunningen, kapvergunningen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage bij het informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 4 Capelle a/d IJssel '
Lees ook