Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 5 (3 februari 1999)

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet)

F. Huijckburg 33, dakkapel aanbrengen.
P.C. Boutensingel 16, entree veranderen, keuken en garage uitbreiden.
F. Hendrikstraat 10, dakopbouw aanbrengen.
Merellaan 35, keuken uitbreiden.
Emmastraat 5 en 7, woningen samenvoegen.
Bermweg 146, woning vergroten.
Vivaldistraat 49, dakkapel aanbrengen.
Mariënwaard 13, woonhuis uitbreiden.
M. Toxopeusrede 61/63, gekoppelde dakkapel aanbrengen. Corellistraat 6, dakkapel aanbrengen.
Kanaalweg 40, dakkapel uitbreiden.
Minoes erf 45, dakopbouw aanbrengen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Geelvinkbaai 31, garage/berging bouwen.
02. Rivierweg nabij nr. 111, Wingerd, nabij nr. 249, Fluiterlaan nabij Centrumpassage,
Kerklaan nabij nr. 507, Reigerlaan nabij
197b,
Springersdiep nabij Hollandsch Diep 2,
Freesiastraat nabij Bermweg 67:
containeropstelplaatsen bouwen.
03. Standaardmolen 32, woonkamer uitbreiden.
04. Rijndal 69, tuinhuisje plaatsen.
05. Vivaldistraat 49, dakkapel in
voorgeveldakvlak aanbrengen.
06. Corellistraat 6, dakkapel op
achtergeveldakvlak aanbrengen.
07. Mariënwaard 13, woonhuis uitbreiden.
08. M.Toxopeusrede 61 en 63, gekoppelde
dakkapel op achtergeveldakvlak
aanbrengen.

Aan de bij 01, 02, 03 en 04 genoemde meldingen kan worden medegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van de geldende bestemmingsplannen door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 05 en 06 genoemde aanvragen kan worden medegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan.

Aan de bij 07 en 08 genoemde aanvragen kan worden medegewerkt vooruitlopende op een herziening van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 4 februari 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN.
Verzenddatum 25 januari 1999:

- Arica 85, twee dakkapellen aanbrengen en dakopbouw uitbreiden.

- -s-Gravenweg 318/320, garages bij te bouwen woningen gewijzigd uitvoeren.

- Tinus Bruinrede 1, tuinhuisje plaatsen, (toegekende melding)

- Brahmsstraat 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 131, 135 en 147, Bachstraat 155, 159,
161, 171, 173, 175, 177 en 183, woningen
uitbouwen, (toegekende melding).

- Zwaarddans 2, serre plaatsen, (toegekende melding).

- Fr. Hendrikstraat 14, uitbouw legaliseren (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend. Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS (BESTUURDER)

Op 21 januari 1999 is besloten dat door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het voertuig met het kentekennummer ZJ-56-JX ten behoeve van de heer M.J. de Vos, wonende Johan de Wittstraat 18, te 2902 HG Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemd besluit alsmede de daarbijbehorende gewaarmerkte tekening ligt vanaf heden ter inzage. Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.

Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen een betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) aanvragen bij de arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

De aanvragen om bouwvergunningen, de meldingen waarvoor een procedure
vereist is en de kennisgeving invalidenparkeerplaats liggen ter inzage bij
het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 5 Capelle a/d IJssel '
Lees ook