Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 7 (17 februari 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet)

Bachstraat 169, twee dakkapellen aanbrengen.
Jan van Kanrede 3, twee dakkapellen aanbrengen. Jan de Geusrede 2, dakkapel aanbrengen.
Gruttosingel 40, dakkapel vernieuwen en vergroten. Wijnkoopsbaai 88, dakkapellen aanbrengen.
Merellaan 313, dakopbouw aanbrengen.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN, SLOOPVERGUNNINGEN.

Verzenddatum 4 februari 1999:
Slotlaan 1, schoolgebouw slopen (sloopvergunning). Slotlaan 1, noodlokalen slopen, (sloopvergunning). Bermweg 148, bovenverdieping uitbreiden.
Ketensedijk 35, slaapkamer aanbouwen, (toegekende melding). Ringspoor 8, serre aanbouwen, (toegekende melding). Chopinstraat 95, dakkapel vernieuwen.
Wormerhoek 4, buitenopslag slopen, (sloopvergunning).

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Oppland 23, woonkamer uitbreiden.
02. Breedspoor 104, woonkamer uitbreiden.
03. Bachstraat 169, dakkapel aanbrengen op voor- en achtergeveldakvlak.
04. Jan van Kanrede 3, dakkapel aanbrengen op voor- en achtergeveldakvlak.
05. Jan de Geusrede 2, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01 en 02 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van de geldende bestemmingsplannen door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 03 en 04, genoemde aanvragen kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan. Aan de bij 05 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopende op de goedkeuring van een herziening van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 18 februari 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Kapvergunning(en)

Kapvergunningen zijn verleend aan:

ir. J.L. van Stralen,
Bouwontwikkeling & -Begeleiding, Slotlaan 22, Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

1 st. Berk (Betula pendula)
4 st. Els (Alnus glutinosa)

op de locatie van de voormalige Capelse schoolvereniging aan het Brederoplein, (hoek Slotlaan, Da Costasingel). De genoemde bomen moeten worden gekapt, vanwege een wijziging in de bouwbestemming.

Tevens zullen 5 st. Plataan (Platanus acerifolia) worden verplant.

de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van:


- 2 st. Balsempopulier (Populus trichocarpa)
- 1 st. Gewone es (Fraxinus excelsior "Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
Westhof"Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
s Glorie)


- 9 st. Canadese populier (Populus canadensis)
- 1 st. Treurwilg (Salix sepulcralis "Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
Chrysocoma"Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
)
- 1 st. Hollandse iep (Ulmus hollandica "Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
Copmmelin"Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
)
- 1 st. Veldesdoorn (Acer campestre)

- 2 st. Berk (Betula pendula)

- 1 st. Schijnacacia (Robinia pseudoacacia)
- 2 st. Italiaanse populier (Populus nigra "Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
Italica"Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
)

De genoemde bomen zijn gezien hun conditie, leeftijd, soort en de standplaats niet te handhaven of te verplanten.

tevens zullen er enkele bomen worden verplant:


- 4 st. Gewone es (Fraxinus excelsior Westhof"Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
s Glorie)
- 3 st. Goudes (Fraxinus excelsior "Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
Jaspidaea)
- 2 st. Plataan (Platanus acerifolia)

- 2 st. Plataan (Platanus acerifolia)

Met deze vergunningen leggen wij een herplantplicht op in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon. Zie hiervoor het gestelde in de gemeentelijke Kapverordening, artikel 5, lid 1 en 2 en artikel 7. Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische
(on-)mogelijkheden.

A.L. den Hartog, F. Naereboutrede 21, 2901 CM Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

1 st. Es (Fraxinus excelsior) op het terrein van "Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
s-Gravenweg 320

De genoemde boom is gezien de conditie, leeftijd, soort en de standplaats niet te handhaven of te verplanten.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking. Daarom zullen genoemde bomen niet gerooid worden vóór 31 maart 1999.

Gedurende de bezwarentermijn liggen de kapvergunningen ter inzage bij het informatiecentrum.

Bestemmingsplan

Ingevolge artikel 24 van de \"Voorschriften bestemmingsplan Schenkel-West\" maakt de gemeenteraad bekend dat zij het voornemen heeft vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor de aanleg van een busbaan op de Kralingseweg, voor zover gelegen tussen de Schenkelsedreef en de grens met de gemeente Rotterdam.

De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 februari 1999 tot en met 22 maart 1999 ter inzage bij het informatiecentrum.

Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan \"Fascinatio\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt de gemeenteraad bekend dat vanaf maandag 22 februari 1999 tot en met maandag 22 maart 1999 het (voor)ontwerpbestemmings-plan \"Fascinatio\" voor een ieder ter inzage ligt in het informatiecentrum.

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de Abram van Rijckevorselweg; de gemeentegrens met de gemeente Rotterdam, het metrotracé en het Abram van Rijckevorselplein.
Voorgestaan wordt om in dit gebied circa 1000 woningen te realiseren, alsmede kantoren en bedrijven.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op woensdag 24 maart 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met woensdag 7 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde kapvergunningen, sloopvergunningen en bestemmingsplannen liggen ter inzage
in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en
bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 7 Capelle a/d IJssel '
Lees ook