Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 8 (23 februari 2000)

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Beltmolen 16, dakkapellen aanbrengen.
Koggerwaard 8, keuken uitbreiden.
Wijnkoopsbaai 100, dakkapel aanbrengen.
Holterberg, Lemelerberg, Cauberg, Pietersberg, gedeeltelijk verbouwen woningen.
Braamberg, Vaalserberg, gedeeltelijk verbouwen woningen. Zijpenberg, Waterberg, Tankenberg, Boomberg, Woldberg en Paasberg, gedeeltelijk verbouwen woningen.
Diabellistraat 47, dakkapel aanbrengen.
Brucknerstraat 32, twee dakkapellen aanbrengen. Dakotaweg 65/67, schoogebouw uitbreiden.
Maria Danneelserf 16/18, schoolgebouw vergroten.

PROCEDURES: MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Laurensbaai 67, tuinhuisje plaatsen.
02. Diabellistraat 47, dakkapel aanbrengen.
03. Brucknerstraat 32, dakkapellen aanbrengen.

Aan de bij 01 genoemde melding kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het rechstgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan debij 02 en 03 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan.In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 24 februari 2000 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN, RECLAMEVERGUNNINGEN

Verzenddatum 14 februari 2000:
Ceramstraat 12, woonhuis aan de zijkant uitbreiden (toegekende melding).
Snelspoor 1, berging vernieuwen en vergroten (toegekende melding). Merelhoven 152, dakkapel aanbrengen en woning uitbouwen. Koperwiek , diverse gevels langs de Rivierweg, posterlijsten aanbrengen (reclamevergunning).

KAPVERGUNNING

een kapvergunning is verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 15-2-2000:
Tussen Bermweg 67 en
Bloemensingel 1 (Fresiastraat) 1 Acer zoeschense Annae

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INVALIDENPARKEERPLAATS (BESTUURDER)

dat het college op 15 februari 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer LV-SJ-40 ten behoeve van de heer D.A. Fransen, wonende Fluiterlaan 472 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen liggen vanaf heden ter inzage.

Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, te 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunning (met eventuele rooitekening) en het besluit, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekening inzake de invalidenparkeerplaats liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 8 gemeente Capelle aan den IJssel '
Lees ook