expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: bekrachtiging en opzegging

Nr. 99/104
10 juni 1999

Bekrachtiging en opzegging internationale verdragen

De Nederlandse regering zal, als het parlement hiermee instemt, haar handtekening zetten onder een herzien internationaal verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling. Daarnaast is Nederland voornemens, eveneens na goedkeuring van het parlement, een internationaal verdrag uit 1935 op te zeggen dat voorziet in een .coördinatiestelsel voor behoud van aanspraken en verkregen rechten met betrekking tot de ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen- en wezenverzekering..
De voorstellen zijn voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Bij het ILO-verdrag over particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (nr. 181) gaat het om de vervanging van een oud verdrag uit 1949 dat nog uit gaat van een sterk dominante rol van de openbare arbeidsvoorziening. Het feit dat steeds meer particuliere bureaus zich op de markt van arbeidsbemiddeling hebben begeven vraagt om een herziening. Nederland heeft op wijziging aangedrongen omdat het wenselijk is zo weinig mogelijk belemmeringen op te werpen of in stand te houden voor (re)integratie van werkzoekenden in het arbeidsproces. Particuliere uitzend- en/of bemiddelingsbureaus vervullen daarbij een nuttige intermediaire functie.

De opzegging van het ILO-verdrag uit 1935 (nr. 48) is een logisch gevolg van de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (BEU) op 1 januari 2000. Bovendien is er nog maar een beperkt aantal landen waarvoor het verdrag geldt. De BEU bepaalt dat aan het recht op een socialeverzekeringsuitkering de voorwaarde wordt verbonden dat de uitkeringsgerechtigde in Nederland woont of in een land waarmee een verdrag over sociale zekerheid is gesloten. Achterliggende gedachte van de wet is de verbetering van de controle op de uitkeringen die over de grens worden betaald. Export van uitkeringen wordt nu slechts mogelijk als er met het desbetreffende land hierover verdragsafspraken worden gemaakt. De ruime en ongeclausuleerde exportverplichting waarin verdrag nr. 48 voorziet is hiermee in strijd.

10 jun 99 18:06

Deel: ' Bekrachtiging en opzegging internationale verdragen SZW '
Lees ook