Time : 9:46:50 AM
Date : Thursday, October 09, 2003
Sender Name: BEL-LPG

Wagens op LPG eindelijk in ondergrondse parkeergarages?

Reeds jaren belooft de overheid hier eindelijk werk van te maken.

In de LPG installaties, hun kwaliteit, hun veiligheid en de wettelijke bepalingen daaromtrent, zijn er 2 soorten installaties. Installaties geplaatst vóór 01 juli 2001 en de installaties die zijn geplaatst na deze datum. De wetgever heeft op dat moment nl. de volledige wetgeving aangaande inbouw, installateurs ed. volledig gewijzigd. Dit is een hele verbetering geweest voor de LPG rijder op gebied van rechtszekerheid en veiligheid.

Laat ons de installaties, ingebouwd na 01 juli 2001 onder de loep nemen.
Men kan de nieuwe installaties gemakkelijk herkennen aan de stikker die is gekleefd op de voorruit in de rechter benedenhoek. Installaties ingebouwd voor deze datum hebben deze stikker niet, zij hebben de gekende LPG stikker gekleefd achteraan het voertuig. Deze nieuwe installaties zijn voorzien van alle mogelijke veiligheidsonderdelen en systemen die goedgekeurd zijn door de VN (Verenigde Naties). Zij zijn tevens ingebouwd door erkende installateurs die door de overheid uitgebreid zijn getest op hun kennis, wat een kwaliteit van inbouw garandeert. Het is tevens zo dat de installateur rechtstreeks juridisch aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele fouten van de LPG inbouw.

Tevens heeft de overheid ervoor gezorgd dat de oude installaties eveneens een "up date" hebben ondergaan aangaande de veiligheid van het reservoir.

Waaruit bestaan nu die aanpassingen voor alle "oude" LPG installaties? Deze wagens zijn met terugwerkende kracht voorzien van een 80% vuller en elektrische afnamekraan. Deze 2 onderdelen zijn geplaatst in de tank van de LPG installatie.

De 80% vuller zorgt ervoor dat de tank nooit met meer dan 80% kan gevuld worden met vloeibaar LPG. Waarom? Wel, bij uitzetting van de vloeistof (bv. door een temperatuurstijging) zal de 20% LPG in dampvorm de verhoogde druk die dat met zich meebrengt opvangen en dit tot een bepaalde grens. Wordt deze grens bereikt dan gaat er een veiligheidsklep open die de druk, gecontroleerd, laat zakken zodat de tank nooit kan scheuren door te hoge druk. Op dat moment ontsnapt er een zeer kleine hoeveelheid LPG via de veiligheidsklep. Voor de montage van de 80% vuller kon de tank 100% gevuld worden met LPG in vloeistofvorm. Bij een temperatuursstijging zet ook de vloeistof uit en daar vloeistof nauwelijks samendrukbaar is werd zeer snel de limiet aan druk bereikt, waarna de veiligheidsklep open gaat en LPG "in vloeibare vorm" uit de tank stroomt. De hoeveelheid LPG die ontsnapte was voldoende om de omgevingslucht te verzadigen en er ontstond ontploffingsgevaar. Tevens gebeurde het regelmatig dat door de verdamping van het vloeibare gas de veiligheidsklep bevroor, en dus open bleef staan waardoor al het LPG in de tank ontsnapte. Dit resulteerde in een zeer gevaarlijke situatie.

De elektrische afnamekraan op de tank is de kraan die de LPG vanuit de tank naar het motorcompartiment laat stromen via een koperen leiding. Deze kraan is elektrisch zo aangesloten dat bij het stilvallen van de motor of het afzetten van het contact deze automatisch afsluit. Stel dat er een lekkage is aan de koperen leiding of de aansluiting van deze, dan zal, wanneer de motor wordt stilgelegd, de toevoer van LPG worden afgesloten en kan er dus geen LPG meer ontsnappen. Vroeger was dit een gewone manuele kraan met een doorstoombegrenzer. Er diende al een zeer grote lek te zijn alvorens deze de toevoer blokkeerde.

Beide onderdelen dienen dus vanaf 01 juli 2002 geplaatst te zijn op alle LPG voertuigen. Dit wordt zeer streng gecontroleerd door de technische controle en indien de wagen niet is voorzien van deze onderdelen automatisch gesanctioneerd met een rode kaart "verboden tot het verkeer".

Door deze 2 onderdelen te monteren op de wagen mag men stellen dat de wagen is uitgerust met alle noodzakelijke veiligheidsonderdelen die de risico's op ontploffing van het LPG volledig wegnemen. Verder in de tekst zal u begrijpen waarom bij brand van het voertuig een LPG voertuig véél veiliger is dan een diesel- of benzinevoertuig. De nieuwe wetgeving regelt niet alleen de montage van deze 2 nieuwe onderdelen op voertuigen die reeds waren voorzien van een LPG installatie maar ook de inbouwvoorschriften van de nieuwe installaties en, ook zeer belangrijk, de erkenning van de LPG installateur.

Alle nieuwe installaties zijn natuurlijk ook uitgerust met de 80% vuller en elektrische afnamekraan. Door de Verenigde Naties en de nieuwe wetgeving die deels steunt op de reglementering van de Verenigde Naties zijn tevens alle gemonteerde onderdelen verplicht voorzien van een veiligheids- keuringnummer, de zogenaamde E keuring. Onlangs is deze verstrengt en vanaf 01/07/2002 dienen alle gemonteerde onderdelen te voldoen aan de zéér strenge E ..R67-01 keuring. Deze normen zijn geldig voor alle landen die de reglementering van de Verenigde Naties hebben onderschreven (zowat alle westerse landen).

De E..R67-01 reglementering is een aanpassing van de E..R67-00 keuring en deze aanpassing bestond er hoofdzakelijk uit dat het reservoir (LPG tank) getest werd met zijn veiligheidsonderdelen. Men vult een LPG reservoir met 80% LPG en plaatst deze dan in open vuur. De tank mag niet ontploffen! Maar wat gebeurd er bij een tank met 80% vuller en veiligheidsklep wanneer deze in open vuur wordt geplaatst? Door de temperatuursstijging verhoogt de druk. Wanneer de druk van het reservoir oploopt tot 27 Bar gaat de veiligheidsklep op de tank open. LPG in dampvorm ontsnapt via de klep en vormt een vuurkegel. Wanneer de druk daalt tot onder de 27 Bar sluit de veiligheidsklep en de vuurkegel dooft, waarna de druk terug stijgt in de tank en deze de veiligheidsklep terug doet openen, enz... Dit proces herhaalt zich tot de tank volledig leeg is. Men noemt dit proces een gecontroleerde verbranding. Door de verdamping in de tank van het LPG in vloeibare vorm naar LPG in dampvorm daalt de temperatuur in de tank, waardoor de temperatuur van de tank vrij stabiel blijft omdat zij door de temperatuur van de brand wordt verhoogt. Beide processen houden de temperatuur van de tank als het ware in evenwicht. Dit wordt getest in een laboratorium, waarna de tank zijn E..R67-01 keuring krijgt (dezelfde keuringsnummers vindt je ook terug op het veiligheidsglas, veiligheidsgordels in de wagen, enz...) .
Wanneer men dit zou doen met een dieseltank of nog erger met een benzinetank, het gevolg laat zich al raden.
Natuurlijk is het eveneens zeer belangrijk dat deze onderdelen goed worden ingebouwd, door professionelen. De wetgeving heeft ook hierin voorzien. Het beroep van LPG installateur is nu ook geregeld zodat alleen professionele, erkende inbouwers de installaties mogen monteren of de veiligheidsonderdelen en andere onderdelen in oude installaties mogen plaatsen.

Men kan dus onomwonden stellen dat een LPG installatie, voorzien met beide veiligheidsonderdelen en voorzien van de E..R67-01 keuring op de tank, veiliger zijn dan benzine of dieselwagens. Dit wordt namelijk dagelijks getest in het laboratorium.

Waarom mag men dan niet in ondergrondse parkeergarages parkeren? Wel, de verzekeringen, plaatselijke normen van de
brandweercommandanten en de parkeeruitbaters zitten hier voor iets tussen. Er is namelijk een verplichting om bij ondergrondse parkeergarages sensoren te plaatsen die gassen in dampvorm kunnen detecteren. Stel dat er een voertuig staat geparkeerd dat een grote benzinelek heeft. Hierdoor kan er brandgevaar ontstaan. Door sensoren te plaatsen die deze gassen detecteren kan men het brandgevaar snel ontdekken en dienaangaande anticiperen. Deze sensoren zijn geplaatst in het plafond omdat gassen van benzine, CO, diesel, ea lichter zijn dan lucht en dus steeds naar het plafond stijgen. LPG is zwaarder dan lucht waardoor het zich anders gedraagt en de parkeeruitbater zal zich dus verplicht zien sensoren te plaatsen een tiental cm boven de grond. Natuurlijk kan men zich de vraag stellen, dat wanneer alle LPG wagens zijn voorzien van een elektrische afnamekraan en 80% vuller, hoe er een lek bij een LPG installatie kan ontstaan die groot genoeg is dat er ontploffingsgevaar zou kunnen bestaan. In Nederland waar men de verplichting van 80% vuller en elektrische afnamekraan reeds kent van 1989 en er geen enkel verbod bestaat op parkeren in ondergrondse parkings is er tot op heden nog geen enkel ongeval geweest te wijten aan LPG lekkage. Maar zelfs het plaatsen van sensoren kan de toelating van LPG wagens niet bemoeilijken. De prijs van deze sensoren is namelijk zeer laag (ongeveer 125 Euro/stuk). Het is dus nog steeds wachten naar een officiële anticipatie van de overheid.

Meer informatie over deze problematiek:

Nederlandstalig: Vandenberghe Erwin, voorzitter BEL-LPG Tel: 0475306383 of via e-mail: lpg.be@wanadoo.be

Franstalig: Wim Croes
Tel: 0498.16.17.13 of 089.755.997 of via e-mail: fa593653@skynet.be

URL: http://www.lpg.be


Deel: ' BEL-LPG wil wagens op LPG in ondergrondse parkeergarages '


Lees ook