Gemeente Tilburg


23-2-99

Belanghebbenden-parkeren beter geregeld

Gefiscaliseerd systeem biedt ook mogelijkheid voor parkeren bezoekers

In een groot deel van het Tilburgse centrum en aangrenzende gebieden komt een gefiscaliseerd systeem voor belanghebbendenparkeren. B&W hebben hiertoe een principebesluit genomen dat nog moet worden uitgewerkt. Het systeem maakt niet meer gebruik van exclusief gereserveerde plaatsen, maar van normale parkeerplaatsen waarvoor betaald moet worden. De vergunning voor belanghebbenden krijgt daarbij de vorm van een betalingsontheffing voor het staan bij een parkeermeter of -automaat. Daarnaast komt er een ontheffingsmogelijkheid voor bezoekers van bewoners in een gefiscaliseerd gebied. Het nieuwe systeem moet eerst nog nader uitgewerkt worden, waardoor invoering naar verwachting niet voor 1 januari 2000 zal plaatsvinden. De handhaving van de nieuwe parkeerregeling wordt overgeheveld naar een particulier bedrijf.

Maximum parkeertijd
In het nieuwe systeem worden de tarieven voor niet-belanghebbenden zodanig hoog gesteld, dat voldoende plaatsen beschikbaar blijven voor de vergunninghouders. Daarnaast wordt de maximale parkeerduur voor niet-belanghebbenden ingeperkt tot één uur. Alle bestaande zones in de binnenstad worden opgeheven en het gebied binnen de Cityring wordt opgedeeld in een beperkt aantal parkeerzones. Het gefiscaliseerd systeem wordt ingevoerd in het centrum en de aangrenzende schil, met uitzondering van de gebieden direct nabij de Heuvelstraat, het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat-West en de schil direct ten oosten van de Heuvelring. In deze laatste gebieden blijft de huidige regeling gehandhaafd, omdat de bezoekers daar in parkeer-garages kunnen parkeren. Het gefiscaliseerd systeem wordt 's avonds alleen toegepast in de gebieden waar parkeerdruk van buiten te verwachten is (het uitgaansgebied).

Bezoekersregeling
Een kraskaart moet bezoekers de mogelijkheid bieden om nabij de te bezoeken woning te parkeren. Deze regeling is bedoeld voor bezoekers van álle bewoners van gefiscaliseerde gebieden (dus niet alleen voor bezoekers van vergunninghouders). Zo kunnen bijvoorbeeld ook mensen zonder auto bezoekers een gratis parkeerplaats aanbieden. Bewoners uit de gefiscaliseerde gebieden kunnen de kraskaarten in beperkte hoeveelheden aanschaffen.

Bestanden en wachtlijsten opgeschoond
De overgang naar een nieuw systeem wordt tevens benut voor de opschoning van vergunningenbestanden en wachtlijsten. Hierbij worden in het verleden verworven 'rechten' via een overgangsregeling voor een kort aantal jaren in één of meerdere stappen afgebouwd. Indien toekenning van extra vergunningen fysiek mogelijk is, krijgen de huidige houders van een vergunning voorrang.

Handhaving
Het gefiscaliseerd systeem maakt het voor de gemeente mogelijk om zelf de hand-having uit (te laten) voeren. De handhaving van de nieuwe parkeerregeling wordt overgeheveld naar een particulier bedrijf, PGN. Met de invoering van de nieuwe regeling zullen voldoende controleurs van dit bedrijf aan de slag zijn om te kunnen zorgen voor een goed handhavingsniveau in het gefiscaliseerde gebied. Dit komt neer op een aanzienlijk hogere pakkans bij foutparkeren dan in het afgelopen jaar.

Over deze principebesluiten zal uitgebreid gecommuniceerd worden met de Stichting Stadskern Tilburg, bewoners(organisaties) en andere belanghebbenden.

Nadelen huidige regeling
De huidige regeling voor belanghebbendenparkeren kent een aantal nadelen. Eén daarvan is de onmogelijkheid tot fiscaalrechtelijke handhaving. Een ander nadeel is het ontbreken van een regeling voor parkeren door bezoekers van bewoners. Naar aanleiding hiervan is besloten om het bestaande systeem om te vormen in een stelsel dat meer maatwerk biedt.

Deel: ' Belanghebbenden-parkeren Tilburg beter geregeld '
Lees ook