Ministerie van Financien

Titel: Computerbesluit _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Besluit van 18 januari 1999 nr. DB98/4336M

De plv. directeur-generaal der Belastingen heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

Vanuit de overheid en het bedrijfsleven zijn initiatieven genomen om te bevorderen dat in Nederland overtollig geworden computers ter beschikking worden gesteld aan onder meer scholen. Daartoe is de Stichting Computer Bemiddeling Onderwijs opgericht (hierna: SCBO). SCBO coördineert de inzameling, opwerking en distributie van gebruikte computers. De computers voldoen na het opwerkingsproces aan een aantal minimumeisen en zijn geschikt voor gebruik in het volgende millennium. Het is van groot maatschappelijk belang dat op deze wijze voldoende computers beschikbaar komen voor onder meer het onderwijs. De wijze waarop de fiscale begeleiding daarvan plaatsvindt speelt daarbij mede een rol. Teneinde het schenken van computers aan SCBO fiscaal te begeleiden en om op dit punt de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen, heb ik de onderhavige beleidsregel vastgesteld.

2. Aanwijzing als algemeen nut beogende instelling

SCBO is een algemeen nut beogende instelling. Dit heeft onder andere als gevolg dat giften die aan SCBO worden gedaan, binnen de wettelijke grenzen, aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

3. Waardevaststelling van geschonken computers

Teneinde waarderingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen kan - uitsluitend voor de toepassing van het bepaalde met betrekking tot de giftenaftrek in dit besluit - de waarde van een aan SCBO geschonken desktop computer met een 486-processor worden gesteld op 250. De waarde van een aan SCBO geschonken desktopcomputer met ten minste een pentium processor wordt gesteld op 500. De waarde van een aan SCBO geschonken VGA-kleurenmonitor wordt gesteld op 200. SCBO geeft een schriftelijk bewijs af dat een dergelijke computer is geschonken. Het bezit van dat bewijs is nodig om in aanmerking te komen voor deze giftenaftrek. Indien de geschonken computer en / of monitor een hogere waarde heeft dan de hiervoor genoemde bedragen kan van dit hogere bedrag worden uitgegaan.

Achterwege blijven van winstneming

In beginsel dient in de winstsfeer bij een gift in natura winst te worden genomen voor het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de lagere boekwaarde van het geschonkene.

Hierboven gaf ik al het grote maatschappelijke belang aan dat is gemoeid met het beschikbaar komen van voldoende computerapparatuur voor SCBO. In verband daarmee en om praktische redenen (gedacht kan worden aan waarderingsproblemen), kan winstneming voor het eventuele voormelde verschil achterwege blijven bij de schenking aan SCBO van een desktop computer of monitor die aan de minimumspecificaties voldoet.

Beperkte werkingsduur

Dit besluit geldt voor schenkingen van computers en monitoren die aan de voormelde specificaties voldoen en die uiterlijk 31 december 1999 aan SCBO zijn geleverd.

Deel: ' Belasting bij overdracht oude computers aan onderwijs '
Lees ook