Gemeente Ede

Belastingaanslag 2000 is verzonden

De meeste inwoners van de gemeente Ede hebben inmiddels het aanslagbiljet voor de gemeen telijke belastingen in het jaar 2000 ontvangen. Het biljet vermeldt wat u als belastingplichtige moet betalen aan onroerende zaakbelasting, eigenarenheffing rioolrecht en aan hondenbelasting. Vergeleken met vorig jaar zijn de tarieven 2,5% hoger, het algemene percentage voor loon- en prijsverhoging binnen de overheidssector. Daarnaast kent Ede een extra tariefsverhoging van 5% voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De onroerende zaakbelastingen zijn algemene heffingen, waarvan de opbrengst niet gebruikt wordt voor speciale uitgaven. De belastingen worden berekend naar de waarde in het economische verkeer van woningen en andere gebouwen. Dat wil zeggen de vrije verkoopwaarde, het bedrag dat de eigenaar in handen krijgt als hij zijn eigendom zou verkopen aan iemand die het direct in gebruik kan nemen. De waarde is gebaseerd op het prijsniveau van 1 januari 1994. In de meeste gevallen is de waarde die nu op het aanslagbiljet staat dezelfde als de waarde die vorig jaar vermeld werd. Als de waarde verhoogd is, komt dat meestal doordat een pand is vergroot of verbouwd.

Berekening
In 2000 bedragen de tarieven voor de OZB per f 5.000,-- van de waarde: voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen:
- eigenarenbelasting f 8,33 (was f 8,13)

- gebruikersbelasting f 6,69 (was f 6,53)

- eigenaar tevens gebruiker f 15,02 (was f 14,66);

en voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen:
- eigenarenbelasting f 9,58 (was f 8,94)

- gebruikersbelasting f 7,69 (was f 7,18)

- eigenaar tevens gebruiker f 17,27 (was f 16,12).

De term `in hoofdzaak` betekent voor ten minste 70%. Uitgangspunt daarbij is de totale waarde van de gehele onroerende zaak. Tot `woningen` behoren de onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen. Dat zijn dus objecten die volledig worden gebruikt als woning, maar ook objecten waarin naast het woongedeelte ook een gedeelte als niet-woning (bedrijfsmatig, zoals een praktijkruimte of anderszins) wordt gebruikt. Indien dat gebruik ten opzichte van het woongedeelte van het object van bescheiden omvang is, wordt het object geheel aangemerkt als woning.

Verkoop of verhuizing
Verkoopt u in de loop van 2000 uw pand of gaat u verhuizen, dan wordt de aanslag onroerende zaakbelastingen en rioolrecht niet verminderd. Bij verkoop verrekent de notaris in het algemeen de eigenaarslasten bij de overdracht. Dit kunt u zien op de eindafrekening die u van uw notaris ontvangt. Voor een pand dat u in de loop dit jaar koopt of gaat betrekken, ontvangt u over 2000 geen aanslag.

Rioolrecht
Het rioolrecht is noodzakelijk om het rioleringsstelsel nu en in de toekomst te kunnen blijven onderhouden en vernieuwen. Het eigenarentarief voor het rioolrecht bedraagt f 133,80 (vorig jaar f 130,30) per eigendom.

Hondenbelasting
De gemeente Ede heft hondenbelasting van inwoners die één of meer honden hebben. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal honden. De hondenbelasting bedraagt
f 122,40 (was f 119,40) voor de eerste hond en f 182,40 (f 177,60) voor elke volgende hond van dezelfde houder. Het kenneltarief is f 440,40 (f 429,60).

Zalmsnip
In 2000 verleent de gemeente Ede net als in voorgaande jaren een korting op de lokale lasten. De toekenning is alleen anders. In 1998 en 1999 ontvingen gebruikers van woningen f 100,-- per huishouden, de zogenaamde `Zalmsnip`. Deze korting was rechtstreeks terug te vinden op uw OZB-aanslag. Als u voor de korting in aanmerking kwam, stond dit vermeld op uw aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet voor het jaar 2000 is de `Zalmsnip' niet direct zichtbaar. De korting van 100 gulden is gebruikt om de stijging van de belastingtarieven te beperken. Op deze manier wordt een verhoging van de OZB-tarieven met 15% voorkomen. Door het uitblijven van deze verhoging is een tariefcorrectie nodig voor de zogenaamde `niet-woningen` (bijvoorbeeld bedrijfspanden). De korting is immers niet bedoeld voor deze categorie. Het verschil tussen de tarieven voor niet-woningen en woningen komt in 2000 op 15%. In 1999 was dit verschil 10%.

Betaling
U mag de aanslag in twee gelijke termijnen betalen. Verleent u de gemeente machtiging om tot automatische incasso over te gaan, dan betaalt u in zes achteréénvolgende maandelijkse termijnen. In dat geval wordt de eerste termijn eind maart van uw rekening afgeschreven en de laatste termijn eind augustus.

Kwijtschelding
Iedereen moet de gemeentelijke belasting betalen. Toch kan het gebeuren dat u de aanslag niet of buitengewoon moeilijk kunt betalen. Voor een aantal belastingen bestaat de mogelijkheid dat ze geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Voor de hondenbelasting geldt de kwijtschelding voor één hond. Kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke omstandighe den. Als u kwijtschelding aanvraagt, kijkt de gemeente niet alleen naar de hoogte van uw inkomen. Ze houdt ook rekening met bepaalde (genormeerde) uitgaven. Daarnaast kijkt ze of u over vermogen beschikt en hoe uw inkomen zich ontwikkelt. Het rijk heeft een aantal strakke richtlijnen opgesteld voor de kwijtschelding van belasting. De gemeente moet deze richtlijnen ook toepassen als ze een verzoek om kwijtschelding beoordeelt.
In het algemeen zullen degenen die een inkomen of uitkering op bijstandsniveau of alleen een AOW-uitkering (dus geen klein pensioen of iets dergelijks erbij) hebben en niet beschikken over spaartegoeden van enige betekenis voor kwijtschelding in aanmerking komen.

Naast een schriftelijke toelichting op de
kwijtschelding(smogelijkheden) zijn voor kwijtschelding speciale aanvraagformulieren beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij de afdeling Belastingen in het gemeentehuis, Raadhuisplein (ingang Centrum), Ede, tel. (0318) 68 04 16.
Als u al een aanvraagformulier hebt gevraagd en ontvangen voor de aanslag afvalstoffenheffing /rioolrecht hoeft u niet opnieuw een formulier in te sturen.

Tenaamstelling
Wellicht is de tenaamstelling of adressering niet juist. De aanslagen worden door een extern bureau geprint en verzonden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de laatste wijzigingen met betrekking tot tenaamstelling (bijvoorbeeld overlijden) of adressering (verhuizing) niet meer verwerkt konden worden. Helaas is dat niet te voorkomen. Bij voorbaat bieden wij u hiervoor onze verontschuldigingen aan.

Lees ook de bijsluiter
Bij de aanslagbiljetten die zijn toegezonden, zit een bijsluiter. In deze bijsluiter treft u meer informatie aan over de belastingen en de toegezonden aanslagbiljetten. Ook vindt u in de bijsluiter het adres voor uw correspondentie en het telefoon- en faxnummer dat u kunt gebruiken bij vragen. U kunt uw brieven richten aan het hoofd van de afdeling Belastingen, Postbus 9022, 6710 HK EDE.

Vragen
Voor vragen over de aanslag(en)/kwijtschelding of betaling(en) kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen, tel. (0318) 68 04 16, of fax (0318) 68 05 33.
Het bezoekadres is Raadhuisplein (ingang Centrum), Ede. U kunt hier terecht op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Ook voor Aow'ers is kwijtschelding mogelijk

Heeft u alleen een AOW-uitkering (dus geen klein pensioen of iets dergelijks erbij), dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding. Uiteraard zijn de richtlijnen voor het vermogen, spaartegoeden enz. die voor iedereen gelden, ook op u van toepassing. Hoe u een kwijtscheldingsformulier aanvraagt, kunt u lezen in bijgaand artikel over de belastingaanslagen 2000 onder het kopje Kwijtschelding of in de bijsluiter bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Als u al een aanvraagformulier hebt gevraagd/ontvangen naar aanleiding van de aanslag afvalstoffenheffing / rioolrecht hoeft u niet opnieuw een formulier aan te vragen en in te sturen.

_________________________________________________________________

Ede, 1 maart 2000

Deel: ' Belastingaanslag 2000 gemeente Ede is verzonden '
Lees ook