Ernst & Young

Nieuws
Belastingadviseurs
Aftrek zonder bewijs

Zo had iemand in zijn IB-aangifte over 1996 een bedrag van fl. 3.400,- in aftrek gebracht als uitgaven voor het levensonderhoud van zijn moeder in Iran. Zijn moeder ontving van hem via verschillende personen een maandelijkse uitkering. De belastingplichtige beschikte ook over een verklaring van zijn moeder.
De belastinginspecteur accepteerde slechts een aftrek van fl. 1.195,- omdat de persoon in kwestie geen bankafschriften kon overleggen. Ter zitting bij het Hof Den Haag liet hij echter weten dat het in Iran voor particulieren niet mogelijk was om een bankrekening te openen met de mogelijkheid van buitenlands betalingsverkeer. Hij kon de betalingen aan zijn moeder dan ook niet per bank verrichten. Het hof achtte het voldoende aannemelijk dat de persoon in kwestie in 1995 betalingen aan zijn moeder had gedaan. Een hoger bedrag dan fl.
1.800,- (fl 2.600,- min de vaste drempel van fl. 800,-) vond het hof echter niet aannemelijk. Er kon derhalve maximaal fl 1.800,- in aftrek worden gebracht.

Zelf brengen? Oppassen
In een ander geval werd een in aftrek gebracht bedrag als buitengewone lasten wegens kosten van levensonderhoud van familie niet door het hof geaccepteerd. Een persoon had in zijn aangifte IB 1996 fl.11.000,- aan buitengewone lasten in aftrek gebracht wegens kosten van levensonderhoud van zijn ouders in Macedonië. Hij beschikte echter niet over betalingsbewijzen, omdat hij het geld zelf naar zijn ouders bracht. De belastinginspecteur accepteerde ondanks de uitleg een aftrek van slechts fl. 2.600,-. De persoon in kwestie was het met de korting echter niet eens.

Aldus ontstond een beroepsprocedure en daarin stelde het Hof Den Haag de inspecteur in het gelijk. De betrokkene had niet aangetoond dat hij in 1996 meer dan fl. 2.600,- ten behoeve van zijn ouders had besteed. Een verklaring van de autoriteiten te Macedonië was daarvoor onvoldoende, omdat die verklaring dateerde uit januari 1997 en dus geen inzicht gaf in wat er in 1996 daadwerkelijk was betaald. Het hof handhaafde de opgelegde vermindering van buitengewone lasten.

Deel: ' Belastingaftrek zonder bewijs '
Lees ook