BELASTINGPLAN OP GESPANNEN VOET MET ADEQUATE OUDEDAGSVOORZIENING

De ministerraad heeft het wetsvoorstel 'Belastingen in de 21e eeuw' goedgekeurd en aan de Raad van State voorgelegd. Het Verbond van Verzekeraars heeft ernstige zorgen over de uitwerking van het onderdeel over de 'oudedagsparaplu'. Het Verbond vreest dat de overheid een adequate pensioenopbouw ondergeschikt maakt aan een bezuinigingsdoelstelling.

In de Kabinetsnota 'Belastingen in de 21e eeuw' van december 1997 wordt voorgesteld een oudedagsparaplu in te voeren. Dit houdt in dat de fiscale faciliteiten voor aanvullende oudedagsvoorzieningen afhankelijk worden gemaakt van de reële behoefte hieraan. Hiermee wil het kabinet onnodige/onbedoelde aftrek van lijfrentepremies voorkomen. Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft deze doelstelling.

Bij de uitwerking van de oudedagsparaplu dient centraal te staan dat iedere burger dezelfde fiscale ruimte krijgt om op een eenvoudige manier een adequate oudedagsvoor-ziening op te bouwen. Het Verbond beschouwt, in navolging van kabinet en parlement, 70% van het laatstverdiende loon, op te bouwen in 35 jaar als adequaat. Deze norm is vastgelegd in de onlangs door het parlement goedgekeurde Wet Fiscale behandeling van pensioenen (Witteveen), en dient zowel te gelden voor collectief pensioen als voor indivi-duele aanvullingen.

Het kabinet verwacht van de oudedagsparaplu evenwel een bezuiniging van f 1,5 miljard door beperking van de lijfrenteaftrek. Getwijfeld mag worden aan het behalen van deze doelstelling. Uit een NIPO-onderzoek is namelijk gebleken dat 77% van de houders van een lijfrentepolis een pensioentekort heeft, en dus ook onder de oudedagsparaplu recht heeft op aftrek van lijfrentepremies. Bovendien wordt er geen rekening mee gehouden dat de uitkeringen van lijfrenten in de toekomst een jaarlijks stijgende substantiële belastingopbrengst genereren.

Den Haag, 7 mei 1999

Deel: ' Belastingplan op gespannen voet met oudedagsvoorziening '
Lees ook