Centraal Planbureau

logo

Het CPB
Werk @ CPB
Nieuws
Economie
Publicaties
Onderzoek
Downloaddata

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer: 23
Datum: 11 november 1999
Inlichtingen bij: Rocus van Opstal (tel: 070-3383469), of bij Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477).

CPB: Belastingherziening 2001 stimuleert arbeidsaanbod en werkgelegenheid
De maatregelen in het wetsvoorstel Belastingherziening 2001 leiden op lange termijn tot een substantiële stijging van de werkgelegenheid. De daling van de marginale druk van belastingen en premies maakt werken meer lonend en stimuleert daardoor het arbeidsaanbod. Daarnaast leidt het wetsvoorstel tot een daling van de gemiddelde belastingdruk. Dit bevordert loonmatiging en leidt tot werkgelegenheidsgroei. Invoering van de arbeidskorting en verlaging van het inactievenforfait zorgen voor een daling van de replacement rate, de verhouding tussen het netto inkomen van iemand met een uitkering en het netto loon van een werkende. Ook hierdoor treedt loonmatiging op.

Dit concludeert het Centraal Planbureau in het vandaag verschenen werkdocument Economische gevolgen van de Belastingherziening 2001.

Opzet van de belastingherziening

De Belastingherziening 2001, die in september aan de Tweede Kamer is aangeboden, geeft concrete invulling aan de belastingmaatregelen die de coalitiepartijen in het Regeerakkoord 1998 hebben afgesproken. Deze behelzen een verschuiving van directe naar indirecte belastingen, waaronder milieubelastingen (vergroening); verbreding van de belastinggrondslag door versobering van aftrekposten; en invoering van een forfaitaire rendementsheffing. De tarieven van de loon- en inkomstenbelasting gaan omlaag en er wordt een arbeidskorting geïntroduceerd. Het totale budgettaire beslag bedraagt naar schatting ongeveer f 5 mld. Deze raming is overigens met de nodige onzekerheid omgeven.

Inkomenseffecten

Het CPB laat de inkomenseffecten van de belastingherziening zien. Deze hebben een ex-ante karakter en zijn partieel. Ex-ante omdat geen rekening is gehouden met de indirecte doorwerking van de belastingherziening, bijvoorbeeld op de contractloonstijging. En partieel omdat zowel de inkomensgevolgen van de grondslagverbreding, als de belasting op vermogensinkomsten buiten beschouwing blijven. Het blijkt dat de partiële koopkrachteffecten sterk fluctueren met het inkomen. Zo gaan werkenden met een laag inkomen er sterk op vooruit door de arbeidskorting, terwijl inkomens net boven modaal hun koopkracht minder sterk zien toenemen. De hoogste inkomens gaan er weer relatief veel op vooruit. Bij dit laatste moet wel worden bedacht dat vooral de hogere inkomens te maken krijgen met de belastingmaatregelen rond vermogensinkomsten en grondslagverbreding die niet in de koopkrachtcijfers konden worden betrokken.

De analyse van de macro-economische effecten op lange termijn laat zien dat de werkgelegenheid in arbeidsjaren op den duur met 1,5% stijgt, die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelfs met 2,2%. De productie en particuliere consumptie nemen als gevolg van de belastingherziening eveneens toe.

Werkdocument 115, Economische gevolgen van de Belastingherziening 2001, ISBN 90 5833 024 9, is te bestellen bij:

Hageman Verpakkers
Postbus 281
2700 AG Zoetermeer
tel: 079 - 347 00 00
fax: 079 - 347 00 45

Prijs: f 20,-

Tevens is de volledige publicatie (gratis) beschikbaar als PDF-file.

Deel: ' "Belastingplan stimuleert arbeidsaanbod en werkgelegenheid" '
Lees ook