Provincie Groningen


Groningen, 26 augustus 1999 Persbericht nr. 186

Nieuwe belastingstelsel belemmert groei noordelijke scheepsbouw

Het nieuwe Belastingplan 21e eeuw zal grote negatieve gevolgen hebben voor de noordelijke reders en de noordelijke scheepsbouw. Dat vrezen het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en reders en scheepsbouw-maatschappijen in het noorden van het land. In het nieuwe belastingplan zal een commanditaire vennoot in de zeescheepvaart naar het zich laat aanzien niet meer als ondernemer maar als belegger worden aangemerkt. Door deze wijziging komen alle tot nu toe bestaande fiscale voordelen te vervallen. Als de regering dit voorstel overneemt zullen veel scheepsbouw-projecten mislukken bij gebrek aan investeerders. Binnenkort zal een noordelijke delegatie van SNN, reders en scheepsbouwers hun zorg bij de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties in Den Haag aankaarten.

In 2001 zal, volgens de huidige planning, het Belastingplan 21e eeuw van kracht worden. In dit nieuwe belastingplan wordt voorgesteld de huidige wetgeving o.a. op het onderdeel Commanditair Vennootschap (CV) te wijzigen.

In een CV worden particuliere aandeelhouders, de eigen-vermogenverschaffers, commanditaire vennoten. Dat wil zeggen dat hun aansprakelijkheid beperkt is tot het ingebrachte kapitaal. De reder is de beherend vennoot en voert de exploitatie van het schip. De opbrengsten van de CV komen ten gunste van de beide vennoten.

Momenteel is het aandeel van de noordelijke scheepsbouw in de wereldmarkt voor coasters 11 %. SNN en de rederijen en scheepsbouwsector in het noorden van het land verwachten dat indien het belastingstelsel op het punt van het CV wijzigt, het aantal opdrachten in de scheepsbouw met meer dan 35% zal dalen en de werkgelegenheid in de scheepsbouw- en zeescheepvaartssector zal verslechteren. Alleen al in Groningen zijn meer dan 5000 mensen op de een of andere manier bij de scheepsbouw en de zeescheepvaart betrokken.

Vanaf 1995 zijn op noordelijke scheepswerven met behulp van een CV-structuur zo'n 40 schepen gebouwd. Hier was in totaal f 680.771.000,- mee gemoeid, waarvan bijna f 300 miljoen commanditair kapitaal. Zo'n 50 tot 60 % van de schepen die momenteel bij noordelijke werven worden gebouwd, komen tot stand op basis van een CV-structuur. De maatregel heeft de groei bij rederijen mogelijk gemaakt.Als deze maatregel er niet was geweest, is de inschatting dat een zeer groot deel van die orders niet was gerealiseerd. Het voordeel dat het kabinet heeft bij het afschaffen van de CV-structuur is naar schatting f 60 miljoen, terwijl het verlies voor de scheepvaartsector vele malen groter is.

Doordat de commanditaire vennoot wordt aangemerkt als ondernemer kan deze volledig gebruik maken van de investeringsaftrek, de stakingsvrijstelling, het bijzondere tarief bij staking (45%) en ook van de ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting. Ook in de loonbelasting is een faciliteit opgenomen om de scheepvaart te bevorderen. Een deel van de ingehouden loonbelasting hoeft niet door de inhoudingsplichtige worden afgedragen (afdrachtsvermindering).Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Belastingstelsel belemmert groei noordelijke scheepsbouw '
Lees ook