Ministerie van Financien

Titel: BELASTINGVERDRAG NEDERLAND EN PORTUGAL

Persberichtnr.

99/215

Den Haag

21-9-99

Belastingverdrag tussen Nederland en Portugal ondertekend

Op 20 september 1999 is een verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting getekend tussen Nederland en Portugal. Het verdrag is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen. Het verdrag is namens Nederland ondertekend door de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken, de heer Witteveen, en namens Portugal door de Portugese Minister van Financiën, de heer De Sousa Franco.

Met het verdrag met Portugal is het netwerk van Nederlandse verdragen met EG- en OESO-landen afgerond. De toegenomen economische betrekkingen tussen Nederland en Portugal, maar vooral ook de persoonlijke inspanningen van beide Ministers van Financiën hebben belangrijk bijgedragen aan de totstandkoming van dit verdrag.

Het voorliggende verdrag voorziet in de verdeling van heffingsbevoegdheden tussen Nederland en Portugal met betrekking tot belastingen van inkomsten, winst en vermogen. Na de inwerkingtreding van het verdrag zal dubbele belastingheffing, die in een aantal gevallen optreedt, in de toekomst worden vermeden. Daarmee neemt het verdrag een aantal niet onbelangrijke fiscale belemmeringen weg, hetgeen naar verwachting een belangrijke aanzet zal betekenen voor de verdere groei van de economische betrekkingen tussen Nederland en Portugal. Naar de totstandkoming van het verdrag is door het internationaal opererende deel van het Nederlandse bedrijfsleven dan ook lange tijd uitgezien. Het verdrag zal voorts ook een belangrijke financiële verlichting betekenen voor de vele Nederlandse gepensioneerden die naar Portugal zijn verhuisd en aldaar van hun pensioen genieten. Het verdrag zal na inwerkingtreding namelijk een einde brengen aan de dubbele belastingheffing over de pensioenen van deze personen.

Met de in het verdrag overeengekomen bronbelastingtarieven voor dividend (10%), interest (10%) en royaltys (10%) wordt een belangrijke verlaging bereikt ten opzichte van de nationale bronheffingstarieven die Portugal over deze inkomsten heft (respectievelijk 25% voor beleggingsdividend, 15-20% voor interest en 15-25% voor royaltys). Voor het bedrijfsleven is voorts van belang dat Portugal onder het verdrag zal afzien van de bronbelasting van 15% op commissiebeloningen.

Voorts bevat het verdrag de gebruikelijke bepalingen voor de verdeling van concernkosten (costsharing-bepaling), voor bedrijfsklare projecten (turn key-bepaling), voor werkzaamheden buitengaats, een bronstaatheffing over winst behaald met de vervreemding van een aanmerkelijk belang gedurende 10 jaar, voor een bronstaatheffing over afkoopsommen van pensioenen en lijfrenten en voor de bijstand bij invordering van belastingschulden. De beide laatstgenoemde bepalingen vormen een belangrijk instrumentarium voor Nederland bij het voorkomen van het ontgaan van belastingen en in de bestrijding van grensoverschrijdende belastingfraude.

Zowel in Nederland als in Portugal moet het verdrag nog worden onderworpen aan de vereiste goedkeuringsprocedure. In Nederland zal het verdrag daartoe zo spoedig mogelijk na de ondertekening en na de advisering door de Raad van State ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. Het verdrag zal in werking treden 30 dagen nadat beide landen elkaar hebben medegedeeld dat de goedkeuringsprocedure met betrekking tot het verdrag is afgerond.

De tekst van het verdrag zal zo spoedig mogelijk via publicatie in het Tractatenblad bekend worden gemaakt.

Deel: ' Belastingverdrag tussen Nederland en Portugal ondertekend '
Lees ook