Gemeente Tilburg30-03-2000

Beleggingsfonds gevuld met erfpachtgelden

In het raadsvoorstel met betrekking tot de verkoop van de erfpachtgronden aan de corporaties is bepaald dat de opbrengst bestemd is voor "herstructurering en revitalisering van de bestaande stad, in het bijzonder de sociale woningbouw". Als uitgangspunt kiest het college er voor de totale opbrengst te storten in een in te stellen beleggingsfonds. Het rendement op dit fonds en een deel van de inleg worden in een vooraf bepaalde volgorde van prioriteit aangewend. Voor het gebruik van de gronden worden nu vergoedingen ontvangen (canons) en daartegenover staan rentelasten voor het in bezit hebben van de gronden. Jaarlijks blijft er een voordelig saldo over in de exploitatie wat na de verkoop wegvalt.

In volgorde van prioriteit betekent dit dat:

* een gedeelte van het rendement wordt aangewend voor de wegvallende inkomsten uit erfpachtcanons;

* een gedeelte wordt gestort in een nog in te stellen herstructureringsfonds.

De dan nog resterende middelen worden gelijk verdeeld ten behoeve van:
* investeringen ter verbetering van de kwaliteit van de directe leefomgeving, en

* grootschalige investeringswerken.

De stortingen en onttrekkingen van het herstructureringsfonds worden bepaald door het tempo waarin de erfpacht wordt omgezet in eigendom van de corporaties tegen de op dat moment geldende waarde. De rendementen uit het beleggingsfonds bepalen de mate en het tempo waarin dat geld besteed kan worden. Dat geldt niet voor de storting in het herstructureringsfonds.

Op dit moment wordt er van uitgegaan dat de verkoop zo'n ƒ 300 miljoen gulden oplevert. Daarvan blijft ƒ 215 miljoen over voor herstructurering omdat ƒ 85 miljoen vergoed moet worden voor de wegvallende inkomsten en boekwaarde.
Dat betekent dat er jaarlijks ƒ 7 miljoen wordt gestort in het herstructureringsfonds en dat 30 jaar lang. De dan nog resterende opbrengst van de belegging wordt gedurende 30 jaar in gelijke mate ingezet:

* ten behoeve van investeringen ter verbetering van de kwaliteit van de directe leefomgeving en;

* gestort in het Fonds Grootschalige Investeringswerken.
Na 30 jaar resteert nog steeds een aanzienlijke hoofdsom in het beleggingsfonds

Het beleggingsbeleid van de gemeente zal verder moeten uitgewerkt. Dat is voor een belangrijk deel al gebeurd in het beleggingsstatuut, zoals de raad dat op 7 februari 2000 heeft vastgesteld. De regeling houdt in dat de gemeente gelden mag uitzetten door tussenkomst van 'gegoede partijen' (minder risicovolle beleggingen), mits in de vorm van 'vastrentende waarden' (gegarandeerd rendement) of producten waarbij de hoofdsom intact blijft. De uiteindelijke beleggingsvorm zal moeten passen binnen de geldende regelgevingen.

Deel: ' Beleggingsfonds Tilburg gevuld met erfpachtgelden '
Lees ook